SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Figures of a Man in European Tradition - YMFA2ZS2
Title: Obrazy člověka v evropské tradici
Guaranteed by: Programme Anthropological studies (24-KOA)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:combined
Hours per week, examination: winter s.:0/3, MC [HT]
Capacity: unknown / 30 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D.
Mgr. Jakub Marek, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D.
Mgr. Jakub Marek, Ph.D.
Annotation - Czech
Povinný předmět Obrazy člověka v evropské tradici seznamuje studující specializace filosofická antropologie s metodami, přístupem a paradigmatem filosoficko-antropologického výzkumu. V bezprostřední projektové spolupráci s vyučujícími se studující učí analyzovat textové, (mas)mediální či odborné zdroje a interpretovat implicitní obrazy lidství v nich obsažené. Takto analyticky získané profily pak zasazují do kontextu tradice filosofie, z níž patřičné obrazy lidství vzchází. Předmět probíhá formou blokových seminářů v průběhu semestru, v jehož průběhu se uskuteční výjezdní soustředění, kde probíhají prezentace samostatných projektů a témat filosoficko-antropologických studujících jak magisterského, tak doktorského stupně. Sylabus (témata): 1. Filosofická antropologie jako studium obrazů člověka. 2. Tradiční filosofická antropologie a její nedostatky (Gehlen, Scheler a jiní). 3. Formulace nového výzkumného zájmu a metod filosofické antropologie. 4. Hermeneutika, fenomenologie a kontextuální čtení jako metody filosofické antropologie. 5. Předchůdci nového pojetí filosofické antropologie: Jaspers, Ricoeur, Foucault 6. Tradice filosofie a náboženství a normativita obrazů člověka. 7. Autor a čtenář ve filosofii. 8. Formy působnosti filosofie. 9. Téma transformativní role obrazů člověka. 10. Výzkum dějinného přežívání obrazů člověka. 11. Filologické, literární a naratologické metody ve filosofické antropologii. 12. Další pole zájmu filosofické antropologie – masmédia, popkultura. 13. Význam filosofické antropologie v celku současného filosofického výzkumu.
Last update: Chavalková Badurová Tatiana, Mgr. (24.05.2018)
Registration requirements - Czech

Kurz je určen výhradně studujícím 2. ročníku studijního programu Antropologická studia, a není proto možné si jej zapsat po webu.

Last update: Potoček Jan, Mgr. (09.05.2021)
Syllabus - Czech
Povinná literatura:
MAREK, J., Leporello. Práce, smrtelnost a ne-přirozenost člověka. Praha: Togga, 2016. 978-80-7476-084-6

NOVÁK, A., Dělník, nadčlověk, smrtelník. Tři podoby lidství ve filosofické antropologii. Praha: Univerzita Karlova, 2006. 80-239-8973-1

CHAVALKA, J., Přivtělení a morálka. Pojetí tělesnosti ve filosofii Friedricha Nietzscheho. Praha: Togga, 2014. 978-80-7476-054-9

Doporučená literatura:
RICOEUR, P., Filosofie vůle II. Konečnost a vina. Praha: Oikoymenh, 2011. 978-80-7298-285-1

FOUCAULT, M., Slova a věci. Praha: Computer Press, 2007. 978-80-251-1713-2

SCHELER, M., Místo člověka v kosmu. Praha: ČSAV, 1968.

Studijní opora:
Naskenované texty a prameny k jednotlivým tématům budou k dispozici v SIS.

Last update: Potoček Jan, Mgr. (16.12.2018)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html