SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
The Philosophy of Humanities - YMFA1ZS1
Title: Filozofie věd o člověku
Guaranteed by: Programme Anthropological studies (24-KOA)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:written
Hours per week, examination: winter s.:3/0, MC [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
Teacher(s): Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D.
Mgr. Jakub Marek, Ph.D.
Is complex co-requisite for: YMFA32, YMFH003, YMFH015, YMFH018, YMFH032, YMFH033, YMFH040, YMFH046, YMFH103, YMFI509, YMFPR13, YMFPR171, YMGS231, YMGS632, YMGS645, YMHA1LS2, YMHA1LS21, YMHA44, YMH0222, YMH037, YMH045, YMH051, YMH052, YMH1222, YMH137, YMH145, YMH151, YMH152, YMH545, YMH550, YMH557, YMN0HHR, YMN141, YMN157, YMN221, YMO263, YMPV018, YMSKA32, YMSKA41, YMSKA51, YMSKA52, YMSKA54, YMSKA57, YMSKA58, YMSKE002, YMSKE017, YMSMK007P, YMSMK032PV, YMSMK035PV, YMSMK051PV
Annotation - Czech
Předmět je určen a je povinný pro studenty prvního ročníku Antropologických studií. Povinný předmět “Filozofie věd o člověku” seznamuje studující programu Antropologická studia se základními filozofickými předpoklady antropologických disciplín. Předmět mapuje milníky sociálně a antropologicky zaměřené filozofie 19. a 20. století. Přednáškový cyklus se blíže zaměřuje na filozofické okolnosti zrodu antropologie a jejích metod v 19. století, dále pak na metodologické revoluce století 20. V předmětu nebudou tématem pouze teoretické základy metodologie, ale důraz bude kladen na paradigmatická východiska, jimž jsou antropologické disciplíny poplatné dodnes. Cílem předmětu je tedy seznámit studující s hlubším kontextem dnešního uvažování o člověku v sociální, historické i filozofické antropologii. Témata jednotlivých přednášek jsou volena s odkazem na okruhy společné státní závěrečné zkoušky.
Last update: Chavalka Jakub, Mgr., Ph.D. (22.09.2020)
Registration requirements - Czech

Kurz je určen výhradně studujícím 1. ročníku studijního programu Antropologická studia, a není proto možné si jej zapsat po webu.

Last update: Potoček Jan, Mgr. (09.05.2021)
Syllabus - Czech

Syllabus pro ZS 2021:

 

  5. 10. Úvodní hodina: Kantova kritická filosofie

12. 10. Kantova kritická filosofie II.

19. 10. Novokantovství, Cassirer

26. 10. Materialismus ve vědách o člověku

  2. 11. Klasikové filosofické antropologie: Scheler a Plessner

  9. 11. Sartrův pokus o existenciální antropologii

16. 11. Čtecí týden

23. 11. Strukturalismus

30. 11. Filosofie vědy, Winch, Kuhn

 7. 12. Konstruktivismus

14. 12. Foucault

21. 12. Budoucnost lidské přirozenosti

  4. 1. atestační hodina - klauzurní práce

 

* Povinná literatura:

BARTHES, R.,: „Mýtus dnes“, in: Mytologie, s. 107–157.

FOUCAULT, M.: Dohlížet a trestat, Praha: Dauphin 2000.

PETŘÍČEK, M. Úvod do (současné) filozofie. Praha: Herrmann & synové, 1997. ISBN 978-80-800-330-5.

KUHN, T. S. Struktura vědeckých revolucí. Praha: Oikoymenh, 2008. ISBN: 80-86005-54-2.

 

* Doporučená literatura:

SAUSSURE, F. de. Kurs obecné lingvistiky. Praha: Academia, 2008. ISBN: 978-80-200-1568-6. Vybrané kapitoly.

KANT, I., Studie k dějinám a politice. Praha: Oikoymenh, 2016. ISBN: 978-80-7298-226-4.

ARENDT, H. Vita activa neboli O činném životě. Praha: Oikoymenh, 2009. ISBN: 978-80-7298-413-8. Vybrané kapitoly.

BERGER, P. L., LUHMANN, T. Sociální konstrukce reality. Brno: CDK, 1999. ISBN: 80-85959-46-1. 


* Studijní opora:
Naskenované texty a prameny k jednotlivým tématům budou k dispozici v SIS

Last update: Chavalka Jakub, Mgr., Ph.D. (07.11.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html