SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Diploma Thesis Seminar II. - YMDS2ZS
Title: Diplomní seminář II.
Guaranteed by: Programme Anthropological studies (24-KOA)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:combined
Hours per week, examination: winter s.:0/2, MC [HT]
Capacity: unknown / 80 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. Dr. phil. Pavel Himl
Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D.
PhDr. Marek Halbich, Ph.D.
Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D.
Mgr. Jakub Marek, Ph.D.
doc. PhDr. Lucie Storchová, Ph.D., DSc.
Annotation - Czech
Náplní DS je systematická příprava diplomové práce ve všech fázích, od formulace badatelského záměru, přes plánování výzkumu a jeho metodologického ukotvení, rešerši relevantní literatury, až po prezentaci výzkumných závěrů a verzí kapitol diplomové práce. V závislosti na pokročilosti studia jsou dílčími výstupy DS výzkumný projekt, anotace literatury (1LS), prezentace dílčích výzkumných témat (1ZS) a kapitoly z diplomové práce (2LS). Výuka bude probíhat v 7 paralelních skupinách.
Last update: Chavalková Badurová Tatiana, Mgr. (26.05.2018)
Registration requirements - Czech

Kurz je určen výhradně studujícím 2. ročníku studijního programu Antropologická studia, a není proto možné si jej zapsat po webu. Studující programu Antropologických studií se hlásí do paralelek jednotlivých specializací.

Last update: Potoček Jan, Mgr. (09.05.2021)
Syllabus - Czech

Vzorová ukázka povinné a doporučené literatury jedné z paralelek

* Povinná literatura:
Hammersley, M. a P. Atkinson. Ethnography: Principles in Practice. London: Routledge. 2007. ISBN 0-415-08664-7.
Madden, R. Being Ethnographic. A Guide to the Theory and Practice of Ethnography. Sage, 2010. ISBN 9781473952157.
Robben, A., Sluka. J. (eds.). Ethnographic Fieldwork. An Anthropological Reader. Blackwell, 2007. ISBN 978-0-470-65715-7.
STORCHOVÁ, L. a kol., Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě, Praha: Scriptorium, 2014. ISBN 978-80-87271-87-2.
HROCH, M. a kol., Úvod do studia dějepisu, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985.
BENYOVSZKY, L. Úvod do filosofického myšlení. Plzeň: Čeněk, 2007. ISBN 978-80-7380-040-6.
DELEUZE, G., GUATTARI F. Co je filosofie? Praha: OIKOYMENH, 2001. ISBN 80-7298-030-0.
* Doporučená literatura:
Eco, U. Jak napsat diplomovou práci. Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7.
Pryke et al. Using social theory: Thinking through research. Sage, 2003. ISBN 9780761943778.
Denzin, N. K., Lincoln, Y. S. The SAGE Handbook of Qualitative Research. Sage, 2005. ISBN 9781483349800.

* Studijní opora:
Naskenované texty a prameny k jednotlivým tématům budou k dispozici v SIS.

 

 

 

 

Last update: Halbich Marek, PhDr., Ph.D. (11.08.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html