SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Metodological Seminar - YDSEA002
Title: Metodological Seminar
Guaranteed by: PhD Semiotics and Philosophy of Communication (24-DSFK)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2023
Semester: both
E-Credits: 0
Examination process: combined
Hours per week, examination: 0/8, Ex [HS]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course is intended for doctoral students only
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.
prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.
Mgr. Martin Švantner, Ph.D.
Annotation -
Last update: JAJE (19.09.2019)
The course consists of seminars that respond to the current submitted dissertation projects and deepens the knowledge of selected methodological issues.
Syllabus - Czech
Last update: JAJE (19.09.2019)

1. Pojem a jeho definice. Pojem, představa, znak. Pojem v sémantickém poli. Určení a příznaky pojmu. Extenze a inteze pojmu, jejich vztah. Ontologický a epistemologický status pojmu. Význam a reference.

2. Vztahy mezi pojmy, systémy pojmů. A priori-a posteriori. Věta, soud, výrok, výpověď. Argumentace, vyplývání, důkaz. Pravidla vyplývání. Teorie zdůvodnění. Dedukce, indukce, abdukce.

3. Sylogistika, sémiotika, logika a rétorika - struktura, konstrukce a evaluace argumentu. Fallacie a argumentační faul.

4. Co je to hypotéza, rétorika a kompozice. Hypoteticko-deduktivní postupy. Verifikace a falzifikace. Podstata verifikacionismu a falzifikacionismu. Pravděpodobnostní typy usuzování.

5. Skutečnost, možnost, nutnost. Možné světy a teorie fikce. Aktuální a virtuální, virtuální realita, její uplatnění v teorii literatury a mediálních studiích.

6. Jazykové systémy. Objektový jazyk a metajazyk. Pojem autoreference a pojem pravdy. Sémantické paradoxy a pokusy o jejich překonání. Autoreference ve vědách a umění.

7. Pojem konstrukce ve vědách a ve filozofii. Konstruktivismus, jeho formy a projevy. Oponenti konstruktivismu: platonismus, realismus. Pojem lidské podstaty, jeho verze ve filozofii a antropologii.

8. Sociální konstruktivismus, jeho projevy ve vědách. Externalita a internalita. Sociální a politické aspekty poznání v humanitních a sociálních vědách

ECO, Umberto: Teorie sémiotiky. 1. vyd. Praha: Argo, 2009. ISBN: 978-80-257-0157-7.

MARVAN, Tomáš - HVORECKÝ, Juraj (eds.): Základní pojmy filosofie jazyka a mysli. 1. vyd. Nymburk: O.P.S., 2007. ISBN: 978-80-903777-3-2

PERELMAN, Chaïm. Právná logika: Nová rétorika. Bratislava: Kalligram, 2014. 272 s. ISBN 978-80-8101-811-4.

SEARLE, John: Mysl, mozek a věda. 1. vyd. Praha, Mladá fronta, 1994. ISBN 80-204-0509-7.

TOULMIN, S. The Uses of Argument. Cambridge University Press, 2003. 247 s. ISBN 0-521-82748-5.

TUGENDHAT, Ernst - WOLF, Ursula:: Logicko-sémantická propedeutika. 1. vyd. Praha: Petr Rezek, 1997. ISBN: 80-86027-02-3

Doporučená:

CROWLEY, Sharon, HAWHEE, Debra. Ancient Rhetoric for Contenporary Students. New York: Longman Publishers, 2004. 270 s. 978-0205175482.

EEMEREN, Frans et al. Fallacies and Judgements of Reasonbleness: Empirical Research Concerning the Pragma-Dialectical Discussion Rules. New York/London, Springer 2009. 231 s. 978-90-481-2613-2.

NOVÁK, Lukáš - VOHÁNKA, Vlastimil: Kapitoly z epistemologie a noetiky. 1. vyd. Praha: Krystal OP, 2015. ISBN: 978-80-87183-71-7.

PAVEL, Thomas P.: Fikční světy. 1. vyd.Praha: Academia, 2012. ISBN: 978-80-200-2120-5.

WALTON, Douglas. Media Argumentation: Dialectic, Persuasion, and Rhetoric. Cambridge University Press, 2007. 386 s. ISBN 0-521-70030-2.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html