SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
State Doctoral Examination - YDSE998
Title: SDZ Sémiotika a filozofie komunikace
Guaranteed by: PhD Semiotics and Philosophy of Communication (24-DSFK)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2019
Semester: both
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, STEX [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.
Annotation - Czech
Student doktorského studia po schválení školitelem předkládá ve stanoveném termínu zkušební komisi čtyři tematické okruhy se seznamy literatury, z nichž budou formulovány otázky při státní doktorské zkoušce. Vychází přitom z předepsaného seznamu okruhů, z nichž každý obsahuje 10-25 položek povinně volitelné literatury. Student volí čtyři tematické okruhy podle svého zaměření. Oborové radě předloží seznam literatury ke každému z těchto čtyř tematických okruhů v rozsahu 5 titulů, celkem tedy 20 titulů (kniha, kapitola v knize, článek apod. ). U každého okruhu musí být 4 tituly z předepsaného seznamu a 1 titul může student doplnit dle vlastní volby. U povinných okruhů, kde je literatury více, je členěna pro přehlednost do témat (student však není vázán tím zvolit si jen jedno téma). Všechny okruhy musí odpovídat vědecko-výzkumnému zaměření doktorského programu Sémiotika a filozofie komunikace a v souladu s ním tedy pokrývat jak jeho filozofickou, tak i masmediální a komunikační složku. Z filozofie to jsou tyto stěžejní tematické okruhy: systematická filozofie (metafyzika a epistemologie), filozofie jazyka, filozofická antropologie, filozofie komunikace a filozofie médií. Z oblasti mediálních a komunikačních studí to jsou tyto stěžejní tematické okruhy: teorie médií a komunikace, teorie mediální kultury, sémiotika médií, nová média. Literatura uvedená v seznamech musí obsahovat standardní a aktuální příspěvky k problematice domácí i zahraniční provenience. Zkouška má podobu ústní rozpravy nad otázkami položenými členy komise ze schválených tematických okruhů předložených doktorandem. Charakteristika obhajoby disertační práce Při Při obhajobě disertační práce student prokazuje průkaznost a závažnost původních vlastních zjištění, která disertace obsahuje. Seznámí komisi s tématem a cílem práce, řešenými problémy, použitými metodami řešení, získanými výsledky a doporučeními. Slovním projevem doplněným vizuální prezentací student prokáže schopnost jasně, věcně a stručně formulovat obsah a výsledky své práce, schopnost kritické analýzy, vyhodnocení a syntézy nových a komplexních myšlenek. V rozpravě se členy zkušební komise hájí zvolené metodologické postupy, teoretický rámec i závěry disertační práce.
Last update: FEJFAPET (07.03.2018)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html