SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Doctoral Seminar V. - YDSE007
Title: Doktorský seminář V.
Guaranteed by: PhD Semiotics and Philosophy of Communication (24-DSFK)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2019 to 2022
Semester: both
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/8, C [HS]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course is intended for doctoral students only
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.
doc. Mgr. Benedetta Zaccarello, Ph.D. et Ph.D.
Mgr. Irena Řehořová, Ph.D.
Teacher(s): prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.
Mgr. Irena Řehořová, Ph.D.
doc. Mgr. Benedetta Zaccarello, Ph.D. et Ph.D.
Annotation -
Last update: JAJE (23.05.2013)
This doctoral seminar provides students with the opportunity to present, discuss and consult their thesis projects, as well as to participate in the research activities of Philosophical Module.
Requirements to the exam - Czech
Last update: JAJE (23.05.2013)

Atestační podmínky:

1. Pravidelná účast na semináři.

2. Prezentace své práce v semináři.

3. Předložení dohodnutého vlastního textu.

Syllabus - Czech
Last update: FEJFAPET (06.03.2018)

Seminář probíhá interaktivní formou za aktivní účasti všech doktorských studentů oboru a pod vedením některého z vyučujících.

Studenti v doktorském semináři rozvíjejí schopnost prezentovat vlastní vědeckou práci na veřejném fóru a osvojit si vhodnou formu představení jejích výsledků. Kurz studentům poskytuje kritickou zpětnou vazbu pro jednotlivé kroky jejich doktorského výzkumu a přípravy disertační práce. Slouží také k osvojení a procvičení základních dovedností nezbytných pro psaní disertační práce: bibliografické odkazy, etické otázky vědecké práce, písemná prezentace výsledků, různé žánry odborných textů, strukturace textu, časové plánování práce. Vedle toho je smyslem semináře kultivace schopností potřebných k účasti na odborné diskusi, cvičení v dovednosti představovat a hájit vlastní názory na základě přesvědčivé a odborně podložené argumentace a podpora otevřeného postoje k jiným disciplinárním a metodologickým perspektivám.

Základní odborná literatura
Mcmillan K. - Weyers J. How to Write Dissertations & Project Reports. Upeer Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2010. ISBN 978-0-273-72693-7.

Punch, F. Keith. Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-468-7.

Šanderová, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. ISBN 978-80-86429-40-3.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html