SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Doctoral seminar - YDO011
Title: Doktorský seminář IV.
Guaranteed by: PhD Civil Society Studies (24-DSOS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2019
Semester: both
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/8, C [HS]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D.
doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Kristýna Macková (18.01.2018)
Studenti v rámci doktorského semináře prezentují alespoň jednou během každého akademického roku po celou dobu svého studia výsledky svého doktorského výzkumu. Postupně představují projekt a teze doktorské práce, diskutují zvolenou metodologii a teoretický rámec, seznamují s dílčími a závěrečnými výsledky. Důraz je kladen na spolupráci se školitelem. Seminář probíhá interaktivní formou za aktivní účasti všech doktorských studentů oboru a pod vedením některého z vyučujících. Dále jsou součástí semináře pravidelné konzultace se školitelem. Studenti mohou být v některém semestru rozděleni podle témat a seminář se konat za účasti studentů z různého ročníku a školitele. Studenti v doktorském semináři rozvíjejí schopnost prezentovat vlastní vědeckou práci na veřejném fóru a osvojit si vhodnou formu představení jejích výsledků. Kurz studentům poskytuje kritickou zpětnou vazbu pro jednotlivé kroky jejich doktorského výzkumu a přípravy disertační práce. Slouží také k osvojení a procvičení základních dovedností nezbytných pro psaní disertační práce: tvorba bibliografických odkazů, etické otázky vědecké práce, písemná prezentace výsledků, různé žánry odborných textů, strukturace textu, časové plánování práce. Vedle toho je smyslem semináře kultivace schopností potřebných k účasti na odborné diskusi, cvičení v dovednosti představovat a hájit vlastní názory na základě přesvědčivé a odborně podložené argumentace a podpora otevřeného postoje k jiným disciplinárním a metodologickým perspektivám.
Syllabus - Czech
Last update: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. (05.09.2022)

 Rozpis Doktorského semináře I.-IV., koná se v učebně 2.33 v úterý od 10 do 11:20 hod.

 Účast na všech DS je povinná. 

 Termíny semináře:

4. 10.             PhD sem.       

25. 10.           PhD sem.       

8. 11.             PhD sem.       

22. 11.           PhD sem.       

6. 12.             PhD sem.          

20. 12.           PhD sem.          

Povinná literatura:
MCMILLAN Kathleen - WEYERS Jonathan. How to Write Dissertations & Project Reports. Upeer Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2010. 286 s. ISBN 0273726935.
PUNCH, F. Keith. Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál, 2008. 230 s. ISBN 978-80-7367-468-7.
SKOVAJSA, Marek. Příručka pro zpracování bibliografických odkazů při psaní diplomových a disertačních prací. Praha: Katedra studií občanské společnosti FHS UK, 2009. 28 s. Nepublikovaný dokument.
ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. ISBN 80-86429-40-7.

Course completion requirements - Czech
Last update: Kristýna Macková (21.02.2018)

Student je povinen se doktorského semináře účastnit po celou dobu svého studia.

Předpokládá se 75% účast na semináři a aktivní prezentace postupu práce na disertaci.

V případě výjezdu na stáž je student omluven z účasti, není však zbaven povinnosti splnit předepsaný výstup.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html