SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Philosophical Anthropology - YDA001
Title: Filosofická antropologie
Guaranteed by: PhD. - Anthropology (24-DAN)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2012
Semester: both
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0 Ex [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.
doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
doc. PhDr. Zdeněk Pinc
Annotation -
Last update: Bc. Lenka Lukešová (30.05.2011)
A doctoral comprehensive exam in philosophical anthropology.
Syllabus - Czech
Last update: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D. (10.06.2009)

Komisionelní zkouška z filosofické antropologie je vypisována 5 krát v akademickém roce v závislosti na děkanem

vyhlášeném harmonogramu školního roku. Studenti se na vyhlášené termíny zapisují prostřednictvím IS FHS.Pakliže se v

době určené k zapsání do termínu neregistruje žádný uchazeč, zkouška se v tomto termínu nekoná.Základní informace o

charakteru zkoušky viz "osnova".

Osnova

Komisionelní zkouška z filosofické antropologie je hodnocena v rozmezí 0 - 5 bodů. Spočívá v ústním zodpovězení komisí

zadané jedné systematicky formulované a jedné historicky formulované otázky ze (zde) zveřejněného "Seznamu

tematických bloků a otázek pro komisionelní zkoušku z filosofické antropologie". Volbu otázky provádí komise na základě

posouzení seznamu pro tuto zkoušku relevantní četby uchazeče a jeho předložení je proto předpokladem pro vykonání

zkoušky. K absolvování zkoušky má uchazeč k dispozici tři pokusy a platí následující pravidla: a)Pokud při prvním pokusu

komise shledá předložený seznam jako nerelevantní, uchazeč je hodnocen "nevyhověl" a komise mu stanoví pro další

pokus minimální četbu. V tomto (druhém) a případném dalším pokusu může v tomto případě uchazeč dosáhnout maximálně

již jen dvou (2) bodů. b) Pokud při prvním pokusu komise shledá uchazečův seznam jako relevantní, zkoužku se však

uchazeči nepodaří složit, v druhém pokusu může získat již jen 4 body, v třetím pouze 3 body. Seznam otázek viz

"informace učitele". Pro úspěšné absolvování doktorské zkoušky z filosofické antropologie je třeba získat minimálně 3

kreditové body.

Informace učitele

Základní tematické bloky a otázky z filosofické antropologie: I. Systematicky formulované otázky:1.Bipedie, asymetrie

postavy, prostorová orientace.2. Význam prostorových směrů: nahoru-dolů, dopředu- dozadu. 3. Osoba v jazyce, struktura

dialogu.4. Jednotné a množné číslo.5.živočišná a lidská sexualita.6.Svatební obřady.7. Příbuzenství, majetek, dědictví: -

linearita a lokalita.8. Rodina a péče o děti. 9.Dům, hospodářství, OIKOS. 10.Společné jídlo, libace a oběť.11. Rituály

dospělosti a vlastní jméno.12.Předkové, posmrtný život a metempsychóza.13. Sběračsko-lovecké společnosti: struktury,

obživa, rozšíření. 14. Zemědělské a segmentární společnosti: struktury, náboženství. 15. Posvátná místa, meze a hranice.

Střed světa, OMFALOS. 16. Město, SYNOIKOSMOS a stát: vztah k okolí, autorita, trvalost. 17. Typy panství podle M.

Webera. 18. Nová mobilita a heterogenní (přístavní) města. 19. Svátek, rituál a mýtus. 20. šaman a kněz (Benedictová). 21.

Kalendář a společný čas. 22. Cyklický čas, Zlatý věk, vznik historie. 23. Splečný mrav a individuální etika. 24. výklkad dar

u M. Mausse (potlatch), dar X směna. 25. Krevní msta, zprostředkovatel, Wegeld, soudce. 26. Právo va kefalních

společnostech. 27. Právo starověkých říší: Chamurappi, Mojžíš, Manu a XII desek. II. Blok historicky formulovaných

otázek. II.a. Pojetí člověka ve filosofii všeobecně II.a.1. Koncepce duše jako bytostného určení člověka (Koncepce

Platonova, Aristotelova, Tomáše Akvinského - student před- vede jednu z nich na základě své četby - Stávající

předpokládaná literatura : Filosofická propedeutika a některý z pramenů) II.a.2. Uvažování o člověku jako o duchu

(Koncepce Descartova,Spinozova, Hegelova, Marxova, Nietzschova- -Student předvede jednu z nich -na základě své

četby. Stávající předpokládaná literatura: Filoso- fická propedeutika a některý z pramenů) II.a.3.Základní koncepce vychá-

zející z pojetí člověka jako existence. (Koncepce Kierkegaardova, Jasper- sova, Sartrova, fundamentálně ontologická

koncepce Heideggerova. -student předvede jednu z nich na základě své četby. Stávající předpokládaná literatura:

Filosofická propedeutika a některý z pramenů) II.a.4.Moderní koncepce lidství (Koncepce Lévinasova, Buberova,

Cassirerova, Heideggerova pozdnější koncepce a pojetí jimi určená. - Student předvede jednu z nich na základě své četby.

Stávající předpokládaná literatura: Některý z pramenných textů seminárně interpretovaných na FHS (a účast na této četbě)

a znalost jednoho z dalších pramenů.) II.b. Explicitní filosofická antropologie II.b.1. Kant (Rozlišení "Sache- Person",

analýza transcendentální, morální a empirické osoby, rozvržení antropologického zkoumání) Základní předpokládaná

literatura: Filosofická propedeutika, Kant, Anthropologie im pragmetischen Hinsicht abgefa3t (předpokládá se znalost

struktury díla a pasáží čtených na semináři k historii filosofické antropologie). II.b.2.Scheler (Koncept osoby a rozvržení

antropologie) Základní předpokládaná literatura: Scheler, Postavení člověka v kosmu, Scheler, Formalismus in der Ethik

(předpokládá se znalost pasáží čtených na semináři k historii filosofické antropologie). II.b.3.Plessner ( teorie organických

bytostných znaků, základní charakteristika osoby jako excentrické pozicionality). Základní předpokládaná literatura:

Plessner H., Die Stufen des Organischen und der Mensch (předpokládá se znalost pasáží čtených na semináři k historii

filosofické antropologie) II.b.4. Gehlen (Koncept jednání, pojetí a rozvržení antropologie). Základní předpokládaná literatura:

Gehlen A, "Ein Bild vom Menschen" (článek bude v LS 2002 přeložen pro potřeby semináře k historii filosofické

antropologie), Gehlen A., Der Mensch (předpokládá se znalost pasáží čtených na semináři k historii filosofické antropologie)

K formálním i obsahovým problémům zkoužky z filosofické antropologie konzultuje doc. Benyovský v tomto semestru vždy v

pátek 9:00-10:00. Vzorový seznam literatury pro zkoušku z fil. antropologie - Předpokládáme znalost učebnice J.Sokola

Člověk jako osoba a znalost Filosofické propedeutiky II.,C (oddíl Člověk) Aristoteles, O duši Descartes, I. a II. Meditace

(DK/IB), nebo alespoň Rozprava o metodě Nekterý z textů: - Spinoza, Etika, pars. II. a III. Fichte, Pojem vzdělance část

první pojem člověka Hegel, Fenomenologie, odd.sebevědomí (život, žádost, panství a rabství Nietzsche,některý z menších

pozdních textů (Soumrak, Atikrist apod.) Kant, Základy metafysiky mravů (číst vzhledem k problému osoby a odlišení

člověk-zvíře) (DK/IB) Kierkegaard, Bázeň a chvění nebo Nemoc k smrti(DK/IB) (jen 1.část) Scheler, Postavení člověka v

kosmu (DK/IB) Heidegger, Bytí a čas, §§ 9 - 12 Heidegger, (Dopis) O humanismu Gadamer, Problém dějinného vědomí

Pinc, Sokol, Antropologie a etika (vyjde na jaře 2002) Landgrebe, Filosofie přítomnosti (DK/IB) Mauss, Esej o daru (DK/IB)

Simmel, Peníze v moderní kultuře a jiné eseje (DK/IB) Bergson, Dvojí pramen mravnosti a náboženství (DK/IB) Heer,

Evropské dějiny ducha - vybrané kap. (DK/IB) Grondin, Úvod do hermeneutiky (DK/IB) Poznámka: Tento seznam je

příkladem ke zkoušce relevantního (výborného) seznamu a nikoli seznamem povinné literatury. Poskytuje orientaci a nikoli

předpis. Označení DK/IB znamená, že tyto knihy náležejí do tohoto program a že tedy student mohl či může požadovat též

jejich samostatnou atestaci. Některé z uvedených titulů též absolvovali studenti bakalářského programu humanitní

vzdělanosti v rámci povinného úvodu do filosofie a zde jejich znalost mohou znovu zužitkovat. Benyovszky

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html