SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Comparative Comprehensive Exam in Social Sciences - YBSS001
Title: Společenské vědy v interdisciplinární perspektivě
Guaranteed by: Programme SHV - Social Sciences Module (24-SM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2018
Semester: both
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, STEX [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.
prof. Miloš Havelka, CSc.
Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
Is pre-requisite for: YBOS001
Order Course title
Topic 1 (TO1) select 8
1 Social sciences, their nature and delineation
2 Key epistemological traditions in social sciences
3 Qualitative research methods  
4 Quantitative research methods
5 The discipline of sociology
6 Classical sociological theory
7 Modern sociological theory
8 Sociology of institutions
9 Sociology of knowledge
10 Social inequalities
11 Sociology of consumption
12 Sociology of organization
13 Sociology of conflict
14 Sociology of environment
15 Gender and society
16 Sociology of civil society
17 Sociology of family
18 Economic theory in contexts
19 Economy of public sector
20 The discipline of anthropology
21 Classic theories in sociocultural anthropology
22 Postmodern anthropology
23 Anthropology of religion
24 Anthropology of migration
25 Anthropological perspectives on minorities and marginalization
26 Anthropology and identity studies
27 Anthropology of place and space
28 Anthropology and memory studies
29 Anthropology and subcultural studies
30 Music anthropology of Australia, Africa, and the Americas
31 Music anthropology of the "high cultures" of Asia
32 Music anthropology of minorities: musics of the Jews
33 Czech ethnology in contexts
34 Urban ethnology (anthropology)
35 Urban Anthropology (for 21st Century)
36 Selected Epistomological Issues in Anthropology
37 The discipline of psychology
38 Developmental psychology
39 Psychology of lifespan development
40 Psychology of personality
41 Evolutionary psychology
42 Social psychology
43 Measuring and psychometric methods in psychology
44 Psychophysiology and neuropsychology
Annotation - Czech
Část státní zkoušky SVIP vychází z koncepce liberálního studia SHV, v němž si každý studující v rámci studijního plánu volí své vlastní kurikulum. Je tedy koncipována tak, aby jejím prostřednictvím studující zúročili své dosavadní studium společenských věd. Pro státní zkoušku jsou vypsány okruhy, které odpovídají výuce povinných a profilujících povinně-volitelných předmětů. Studující si z těchto okruhů při zápisu ke státní zkoušce vybírá osm okruhů, z nichž chce být zkoušen. K okruhům není předepsána literatura – studující při přípravě na SVIP pracuje s literaturou, uvedenou u jednotlivých předmětů, na něž SVIP navazuje. Tematický rozsah jednotlivých okruhů je u každého z nich specifikován. Koncepce SVIP předpokládá, že ve volbě okruhů studující zohlední své studijní kurikulum (a tedy i profilaci ve vybraném společenskovědním oboru), ale není to podmínkou.
Last update: Novotná Hedvika, Mgr., Ph.D. (16.09.2019)
Registration requirements - Czech

 K SVIP se studující může zapsat nejdříve poté, co úspěšně absolvoval povinné předměty ze společenských věd, určené pro 1. a 2. ročník studia (Úvod do společenských věd I. a II., Úvod do společenskovědních metod) a profilující výuku ve vybraném společenskovědním oboru (sociologie NEBO antropologie NEBO psychologie) ve výši 16 kreditů (v rámci této profilující výuky je třeba absolvovat Úvod do příslušného oboru).

Last update: Novotná Hedvika, Mgr., Ph.D. (16.09.2019)
Requirements to the exam - Czech

Cílem zkoušky je ověřit rozsah a hloubku vědění, nabytého ve studiu společenských věd. Zkouška trvá 30 minut a probíhá formou diskuze nad vybranými okruhy.  

Last update: Novotná Hedvika, Mgr., Ph.D. (16.09.2019)
Learning resources - Czech

Okruhy SZZ-SVIP

Sociální vědy, jejich vymezení a specifika

intelektuální kořeny společenských věd; fakta, hodnoty a objektivita; společenskovědní disciplíny a interdisciplinarita; teorie, metoda a paradigma

(viz YBSA001YBSA002)

 

Hlavní epistemologické tradice v sociálních vědách

pozitivismus; metodologický individualismus; interpretativní přístupy; kritické a konfliktualistické přístupy; konstruktivistické přístupy

(viz YBSA001YBSA002)

 

Kvalitativní strategie výzkumu

povaha kvalitativní výzkumné strategie; povaha a prvky výzkumného procesu; role teorie ve výzkumném procesu; analytické a interpretativní postupy ve výzkumu; etika výzkumu

(viz YBSA004)

 

Kvantitativní strategie výzkumu

logika kvantitativního výzkumu; kauzalita; výběrové strategie; standardizace a techniky sběru dat; statistická analýza

(viz YBSA004)

 

Sociologie jako vědní obor

povaha sociologie; sociologické problémy, teorie, metody, sociologická imaginace; základní sociologické pojmy

(viz YBSB001 resp. YBSB001K)

 

Klasické sociologické teorie

počátky sociologie (Comte, Spencer); klasikové sociologie (Marx, Weber, Durkheim); psychologismus v sociologii; počátky americké sociologie, chicagská škola

(viz YBSB004

 

Moderní sociologické teorie

strukturní funkcionalismus; teorie konfliktu; sociální konstruktivismus; soudobé teoretické syntézy (Giddens, Habermas, Bourdieu); teorie postmoderny a druhé moderny (Lyotard, Bauman, Beck, Sennett)

(viz YBSB005)

 

Sociologie institucí

sociální subsystémy; instituce; média; moc; byrokratická správa; sociální hnutí

(viz  YBSB006 resp. YBSB006K)

 

Sociologie vědění

moderní vědění; diskurzivní vědění; každodenní vědění; ideologie; komunikace 

(viz YBSB007)

 

Sociální nerovnosti

povaha a zdroje nerovností; třída; ekonomický a kulturní kapitál; reprodukce nerovností; vzdělávací systém jako mechanismus reprodukce nerovností

(viz YBSB008)

 

Sociologie spotřeby

spotřeba jako pojem; sociologické přístupy ke studiu spotřeby; teorie praktik; kulturní spotřeba a kulturní hierarchie; environmentální souvislosti spotřeby

(viz YBSB009)

 

Sociologie organizace

organizovaná modernita; organizace jako racionální, přirozený a otevřený systém; koncept byrokracie a oligarchie; sociologické přístupy ke studiu organizací; studium sítí

(viz YBSB010)

 

Sociologie konfliktu

funkce sociálního konfliktu (Coser); třída a moderní sociální konflikt (Dahrendorf); mocenská elita (Mills); sociálně-psychologický přístup k revolucím (teorie relativní deprivace); státo-centrický přístup k revolucím (Tilly)

(viz  YBSB011)

 

Sociologie životního prostředí

sociální pojetí přírody; sociální konstrukce environmentálních problémů; individualizace odpovědnosti; systémové rozměry environmentálních problémů; normální a post-normální věda; riziková společnost; environmentální hnutí

(viz  YBSB012)

 

Gender a společnost

tělo, pohlaví a gender; genderová socializace; gender v kontextu klíčových společenských institucí (škola, rodina, práce, média, věda, politika); feminismus a feministické teorie v historické perspektivě 

(viz YBSB013)

 

Sociologie občanské společnosti

občanská společnost jako kulturně situovaný fenoménů; občanství a sociální změna; dobrovolnictví a altruismus: identita a socializace, životní dráha, důvěra; organizovaná občanská společnost: podoby a role; sociální ekonomika a občanská společnosti; veřejná politika a občanská společnost

(viz YBSB014)

 

Sociologie rodiny

tradiční, moderní a postmoderní rodina; proměny intimity v současné společností, genderové aspekty rodiny, rodina a sociální nerovností, netradiční formy rodinného soužití, laska a sexualita, rodina a socializace

(bude doplněno)

 

Ekonomická teorie v kontextech

tržní rovnováha; peníze; nezaměstnanost; hospodářský růst; nerovnost

(viz YBSB015)

 

Ekonomie veřejného sektoru

role státu v ekonomice; tržní selhání; kolektivní volba; byrokracie; zájmové skupiny

(bude doplněno)

 

Antropologie jako vědní obor

kulturní x biologický determinismus; kulturní relativismus; etnografie; kultura a společnost; globální – lokální – glokální

(viz YBSB002 resp. YBSB002K)

 

Klasické teorie sociokulturní antropologie

otcové zakladatelé a evolucionismus; Boas a jeho žáci; kulturní versus biologický determinismus; teorie daru a funkcionalismus; Lévi-Strauss - strukturalismus

(viz YBSB027)

 

Postmoderní antropologie

interpretativní obrat; postkoloniální obrat; sociální konstruktivismus; reflexivní obrat; symetrická antropologie

(viz YBSB022)

 

Antropologie náboženství

rituály a jejich výrazové prostředky; náboženství a společnost; judaismus; křesťanství; křesťanská církev

(viz YBSB025)

 

Antropologie migrace

migrace; globalizace a národní stát; postmigrační procesy; transnacionalita

(viz YBSB016 resp. YBSB016K)

 

Antropologie menšin a marginalizace

menšina; marginalizace a sociální nerovnost; strategie vyloučení; resilience; strategie inkluze

(viz YBSB017)

 

Antropologie a studia identit

identita; politika identit; sociální konstruktivismus; emancipační hnutí; marginalizace

(viz YBSB030)

 

Antropologie a prostor

modernita a supermodernita; místo a ne-místo; sociální produkce prostoru; město; materialita

(viz YBSB031)

 

Antropologie a studia paměti

sociální rámce paměti; paměť a historie; komunikativní a kulturní paměť; habituální paměť; politiky paměti

(viz YBSB023)

 

Antropologie a subkulturní studia

subkultura a post-subkultura; styl a ideologie; identita a autenticita; rezistence; vztah s dominantní společností

(viz YBSB018)

 

Hudební antropologie Austrálie, Afriky a Amerik

předpoklady vzniku etnomuzikologie/hudební antropologie; Merriamův analytický model hudby; hudba jako kultura; interlocking; hudba a "doba snění"

(viz YBSB020)

 

Hudební antropologie "vysokých kultur" Asie

předpoklady vzniku etnomuzikologie/hudební antropologie; Merriamův analytický model hudby; hudba jako kultura; gagaku; gamelan

(viz YBSB021)

 

Hudební antropologie menšin: hudba Židů

předpoklady vzniku etnomuzikologie/hudební antropologie; Merriamův analytický model hudby; hudba jako kultura; hudba a diaspora; nusach

(viz YBSB024)

 

Česká etnologie v kontextech

dějiny etnologie; klíčové osobnosti etnologie; vztah etnologie a antropologie; terénní a archivní výzkum; "národní" tradice oboru

(viz YBSB028)

 

Urbánní etnologie (antropologie)

město; metropole; multietnicita; modernizace; socialistické a postsocialistické město; "národní" tradice výzkumu města

(viz YBSB029)

 

Vybrané epistemologické problémy antropologie

kulturní vs. biologický determinismus; konstrukce a reprezentace Jinakosti; universalismus vs. partikularismus; etika a politika v antropologii; koloniální kritika antropologie

(viz YBSB042)

 

Antropologie města (pro 21. století)

post-industriální město; neformální město (slum, favela, atd.); město a prostor; segregace a gentrifikace; more-than-human ve městě

(viz YBSB044)

 

Psychologie jako vědní obor

vývoj psychologického myšlení a základní psychologické směry; kognitivní procesy; afektivní procesy; motivace a učení; jazyk

(viz YBSB003)

 

Vývojová psychologie

základní přístupy ke studiu vývojové psychologie; periodizace vývoje člověka; přilnutí (attachement); kognitivní, emoční a sociální vývoj; učení a hra; jazyk a řeč 

(viz YBSB032)

 

Psychologie celoživotního vývoje

vztah učení a vývoje; konceptualizace jednotlivých životních období (Piaget, Arnett, Freud); kognitivní, emoční a sociální vývoj; dětství, adolescence, dospělost a stáří

(viz YBSB033)

 

Psychologie osobnosti

metody zkoumání osobnosti; Big5; teorie temperamentu; motivace; teorie osobnosti (psychoanalytické, behavioristické a humanistické)

(viz YBSB034)

 

Evoluční psychologie

historie oboru evoluční psychologie; evoluční teorie ontogenetického vývoje; evoluce párovacích strategií; evoluce sociality; kulturní evoluce

(viz YBSB035)

 

Sociální psychologie

postoje; konformita; atribuce; agrese; prosociální a antisociální chování

(viz YBSB036)

 

Měření, testování a psychometrika v psychologii

měření v psychologii (historie a současnost); psychometrika, psychologický test (charakteristika, standardizace, normativní postupy); indikátory kvality psychometrických testů; diagnostické a hodnotící postupy v psychologii

(viz YBSB037)

 

Psychofyziologie a neuropsychologie

biologické struktury a mechanismy lidské psychiky; anatomie lidského mozku; hormonální a nervová soustava; biologie a fyziologie chování; techniky psychofyziologického měření

(viz YBSB038)

Last update: Bártová Klára, Mgr., Ph.D. (26.04.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html