SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Social Psychology - YBSB036
Title: Sociální psychologie
Guaranteed by: Programme SHV - Social Sciences Module (24-SM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 80 / unknown (80)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Bc. Barbora Šipošová, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Mgr. Bc. Barbora Šipošová, Ph.D.
Co-requisite : YBSB003
Incompatibility : YBSB036K
Pre-requisite : YBSA002
Is incompatible with: YBSB036K
In complex pre-requisite: YBSC170
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Bc. Barbora Šipošová, Ph.D. (18.10.2022)
Sociální psychologie patří mezi základní obory psychologie jakožto samostatné vědecké disciplíny. Cílem sociální psychologie je porozumět, vysvětlit a umět anticipovat chování člověka a skupiny, a chování skupin, ať už malých či velkých. Sociální psychologie pracuje s řadou metod, kterým kurz věnuje pozornost (královskou cestou k porozumění chování člověka je v tomto oboru experiment). Tematickou základnu tvoří uzavřené a otevřené kapitoly sociální psychologie, které netvoří nikterak jednotný celek a reflektují replikační krizi a mediální bulvarizaci psychologie a jednotlivých klíčových postav (Milgram, Tajfel, Zimbardo, Jenis, Adorno, Lewin, Bandura ad.). Pojítkem předmětu je nahlížení a postupné nabalování fenoménů a teoretických konceptů, které se studenti budou v rámci kurzu učit rozpoznávat a to i v každodenním životě. Sociální psychologie není mrtvá historizující věda, ale nesmírně živá perspektiva jak porozumět světu kolem nás a jak v něm aktivně participovat. Předmět staví na studiu předepsané literatury a maximální možné účasti na přednáškách.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Bc. Barbora Šipošová, Ph.D. (18.10.2022)

Zkouška je písemná na základě předepsané literatury. Otázky jsou "povídací", nikoliv didaktické. Např. uveďte na základě experimentu, co to je sociální zahálka a aplikujte na situaci ze života.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Bc. Barbora Šipošová, Ph.D. (01.12.2022)

Témata:

 Kořeny, východiska a milníky sociální psychologie jako vědecké disciplíny - 6.10. - Iva Poláčková Šolcová

Klíčová slova: sociální psychologie, Kurt Lewin, Leon Festinger, USA vs. Evropa, vlivy psychologických směrů v sociální psychologii, zlaté období sociální psychologie, individualistické paradigma…

 

Sociální kognice a teorie atribuce - 13.10. Barbora Šipošová

Klíčová slova: Sociální poznávání, efekt primárnosti, peak and end rule, Asch, halo efekt, efekt novosti, efekt přetrvávání, efekt zdánlivé korelace, teoretické modely poznávání (asocianistický, konstruktivistický, spojitý), teorie atribuce, Heider, Kelley, princip kovariance,  teorie korespondujících závěrů, základní atribuční chyba, Jones a Harris, Nisbett – příčiny atribuční chyby, Rotter, Locus of Control.

 

Metody a cíle bádání v sociální psychologii, specifika jednotlivých technik - 20.10. -  Iva Poláčková Šolcová

Klíčová slova: sociometrie, sémantický diferenciál, postojové škály, pozorování, dotazník, rozhovor, test, experiment, kvaziexperiment, invazivní a neinvazivní techniky, sociální neurovědy ad. Výhody, rizika a příklady metod.

Sociální a skupinové vlivy na chování, myšlení a prožívání jedince - 27.10. -  Iva Poláčková Šolcová

Klíčová slova: Sociální skupina, role, status, normy, sankce, typy skupin, referenční skupina, skupinová koheze, sociální facilitace, Tripplett, efekt pouhé přítomnosti, sociální zahálka, risky shift fenomén, skupinová polarizace, groupthink, teorie minimální skupiny, in-group, out-group, sebeobraz, konformita ve skupině, kognitivní disonance a chování skupiny/ve skupině, sebenaplňující se proroctví H. Tajfel a sociální identita

Agrese  a agresivní chování v sociálním kontextu - 3.11. -  Iva Poláčková Šolcová

Klíčová slova: Agrese, agresivita, hostilita, asertivita, typy agrese, teorie agrese, frustrační teorie agrese, sociální učení, Bandura, média a agrese, příčiny (faktory) agrese, deindividuace

Postoje v sociální psychologii, funkce a změna postojů - 10.11. - Barbora Šipošová

Klíčová slova: Postoje a význam postojů v SP, historie studia postojů, Allport, měření postojů, tříkomponentový model postojů, funkce postojů, kognitivní disonance, persuase – typy persuase, změna postojů

Stereotypy, předsudky, etnocentrismus, diskriminace - 24.11. -  Barbora Šipošová

Klíčová slova: sociální srovnávání, stereotypy, předsudky, etnocentrismus, minorita, in-group, out-group, H. Tajfel a sociální identita, primordiální a instrumentální identita, měření etnických postojů La Pierův paradox, etnické skupiny, typy ko-existence skupin, vyloučení, etika měření postojů vůči minoritám

Konformita jako nástroj a hrozba - 1.12. Barbora Šipošová

Klíčová slova: Konformita, akceptace, vyhovění, podmínky vyhovění a psychologická podstata vyhovění (Cialdini), konformita a agrese, persuaze, foot in the door, face in the door, low-ball, Sherif

Prosociální chování v každodennosti a Efekt přihlížejícího a varovné situace bez zásahu jedince či skupiny - 8.12. -  Iva Poláčková Šolcová

Klíčová slova: Efekt přihlížejícího, Kitty Genoves rozptýlení odpovědnosti, Darley, Latané, experimenty s pomáháním/přihlížením zlu. První pomoc a postupy první pomoci.

Klíčová slova: Prosociální chování, altruismus, teorie prosociálního chování, sociální směna, sociální normy a pomáhání, empatie, vlivy na pomáhání – proč, kdy, komu pomáháme, faktory inhibice pomáhání

Významné experimenty sociální psychologie, experimenty „moci situace“ (the power of the situation) - 15.12. - Barbora Šipošová

Klíčová slova: Asch, Milgram, Zimbardo, prvních 10 voltů, výzkumné otázky experimentů a hlavní zjištění, proměnné

Afiliace, atraktivita, láska - 5.1.  Iva Poláčková Šolcová

Klíčová slova: Afiliace, (chybná) atribuce, přitažlivost (přátelská, tělesná/sexuální), zamilovanost, láska, sociální srovnávání, postoje, reciprocita, intimita, sebenaplňující se proroctví, sebevyvracející se proroctví, rozchod, rozvod, podobnost, proximita (prostorová blízkost)

 

 

Prožívání jedince v sociálním prostředí

Klíčová slova: Afekt, emoce, nálada, teorie emocí a přístupy k emocím; kontext, věk, temperament, biologická zpětná vazba a emoce;  primární emoce; pravidla projevu emocí (display rules), pravidla prožívání emocí (feeling rules); sociální strategie regulace emocí

Sociální motivace

Klíčová slova: Motivace v sociální psychologii, sociální motivace, Implicitní motivy, TAT, Murray, McAdams, McClevlend, SDT Self-determination theoryDeci, Ryan (autonomy, relatedness, competence)

Já, Self, jáství a identita v sociální psychologii

Klíčová slova: Já, Self, jáství, teorie identity, Tajfel, osobní a sociální identita, ego identita, sebevědomí, sebepojetí, sebehodnocení, self-efficacy, sebesystém a další přístupy.

Socializace a enkulturace

Klíčová slova: Faktory a činitelé socializace, rodina, vzdělávání, práce, náboženství, politika, média, ekonomický status, vyloučení, nezaměstnanost ad.

 

Studijní literatura:
* Povinná: 

Výrost, J., Slaměník, I., Sollárová E. (2019). Sociální psychologie, Teorie, metody, aplikace. Praha, Grada. 2019.ISBN: 978-80-247-5775-9 - Oddíl A a B, zbytek dobrovolně

HEWSTONE, M., STROEBE, W. Sociální psychologie: moderní učebnice sociální psychologie. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-092-5. - Kapitola Emoce

-----

Vybranné kapitoly:

HUNT, M. Dějiny psychologie. Praha: Portál, 2000. ISBN 978-80-262-0898-3. S. 377-409. (Sociální psychologie)

CUMMINSOVÁ, D. Záhady experimentální psychologie. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7367-173-5. (popisy experimentů napříč textem + doporučujeme podívat se na videa na youtube)

------------------

Doplňkové zdroje pro hlubší porozumění:

CIALDINI, R. B. Zbraně vlivu: Manipulativní techniky a jak se jim bránit. Brno: John Melvil Publishing, 2014. ISBN 9788087270325.

HAYESOVÁ, N. Základy sociální psychologie. Praha: Portál, 1998. ISBN 978-80-262-0534-0.

KOUŘILOVÁ S. Jedinec v meziskupinových vztazích: od sociální kategorizace k předsudkům. Československá psychologie. 2011, 55 (1), s. 12-24. ISSN 0009-062X
MILGRAM, S. Poslušnost vůči autoritě. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1238-6.
ZIMBARDO, P. G. Moc a zlo: sociálně psychologický pohled na svět. Břeclav: Moraviapress, 2005. ISBN 978-80-86181-80-4. S. 37-78.
ZIMBARDO, P. G. Luciferův efekt: jak se z dobrých lidí stávají lidé zlí. Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2346-9.

.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html