SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Gender and Society - YBSB013
Title: Gender a společnost
Guaranteed by: Programme SHV - Social Sciences Module (24-SM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 80 / unknown (80)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Teacher(s): Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Co-requisite : {Úvod do sociologie (prezenční i kombinovaná forma)}
Pre-requisite : YBSA002
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Alžběta Wolfová (22.06.2018)
Genderová studia jsou progresivním, interdisciplinárním oborem, který přináší nové teoretické a metodologické nástroje a pohledy do humanitních a sociálně vědních disciplín. Cílem tohoto přípravného kurzu je seznámit studentky a studenty s konceptem gender a genderovou perspektivou a zprostředkovat nezbytné poznatkové a teoretické zázemí pro uplatňování genderové analýzy v navazujících kurzech zaměřených na genderovou problematiku, v dalších akademických oborech, i v každodenním životě. Důraz je kladen na kritické myšlení, reflexi a vlastní interpretaci dané problematiky. Kurz probíhá formou interaktivních přednášek.
Syllabus - Czech
Last update: Ing. Petr Pavlík, Ph.D. (22.02.2022)

Témata:
1) Úvod do studia: Koncept gender a představení genderových studií. Sociologické pohledy na gender. Feminismus a feministické teorie v historické perspektivě.
2) Všemocná biologie? Těla, pohlaví a gender. Biologický determinismus (Renzetti, kap. 1 a 2).
3) Proměnlivost genderových konstrukcí: genderová socializace (Renzetti, kap. 3).
4) Genderovaná rodina (Renzetti, kap. 6).
5) Genderovaná škola (Renzetti, kap. 4).
6) Test.
7) Gender, jazyk a média (Renzetti, kap. 5).
8) Genderovaný svět práce (Renzetti, kap. 7).
9) Genderovaná sexualita (Renzetti, kap. 8).
10) Gender násilí. (Renzetti, kap. 8).
11) Genderové aspekty politiky (Renzetti, kap. 9).
12) Gender a věda.
13) Vybraná témata (Renzetti, kap. 10).

Atestace a výuka v době korony:

Kurz bude probíhat prezenčně až do doby, než bude vedením fakulty vyhlášen přechod na distanční výuku.

Pokud jde o atestaci z kurzu: V šestém týdnu si napíšeme test z prvních 5 témat a ve třináctém týdnu druhý test z dalších 6 témat. Testy budou probíhat v aplikaci Moodle. Výsledná známka bude průměrem z obou testů. Náhradní termíny ve zkouškovém budu vypisovat pouze pro ty, kdo se nebudou moct zúčastnit v řádném termínu. Mějte proto na paměti, že výsledky testů si tedy nebude možné opravovat a na daný termín se řádně připravte. Zároveň bych vás rád ujistil, že jsem si vědom, že v této době čelíte mnoha dalším životním a pracovním výzvám, a zohledním to při hodnocení. Situace je nelehká, ale spolu to zvládneme. :-) 

Studijní literatura:
* Povinná:
RENZETTI, C., CURRAN, D. Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0525-2.
BOURDIEU, P. Nadvláda mužů. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-7184-775-5.
OATES-INDRUCHOVÁ, L. Dívčí válka s ideologií: klasické texty angloamerického feministického myšlení. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. ISBN 80-85850-67-2.

* Doporučená:
KIMMEL, M. The Gendered Society. New York: Oxford University Press, 2007. ISBN 978-0195332339.
HAVELKOVÁ, H., OATES-INDRUCHOVÁ, L. Vyvlastněný hlas. Proměny genderové kultury české společnosti 1948-1989. Praha: Sociologické nakladatelství, 2015. ISBN 978-80-7419-096-4.
GIDDENS, A. Sociologie. Praha: Argo, 2013. ISBN 978-80-257-0807-1. Kapitola Sexualita a gender.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html