SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Important Personalities of Sociological Thinking - YBSB004
Title: Významní představitelé sociologického myšlení
Guaranteed by: Programme SHV - Social Sciences Module (24-SM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 100 / unknown (100)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
Teacher(s): doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
Co-requisite : {Úvod do sociologie (prezenční i kombinovaná forma)}
Pre-requisite : YBSA002
Annotation - Czech
Last update: SUBRTJ (22.09.2020)
V rámci kurzu jsou posluchači seznámeni s koncepcemi a přístupy významných představitelů sociologického myšlení 19. a počátku 20. století (A. Comte, H. Spencer, K. Marx, M. Weber, G. Simmel, F. Tönnies, G. Tarde, E. Durkheim, V. Pareto, L. F. Ward, Ch. H. Cooley, T. Veblen, W. Thomas, G. H. Mead). Důraz je položen na charakteristiku základních sociologických paradigmat této doby a klíčových otázek, o jejichž řešení se uvedení teoretikovou pokoušeli. Zároveň je pozornost věnována i tomu, jaký význam má toto myšlenkové dědictví pro soudobou sociologii. V akademickém roce 2020/2021 vyučující předpokládá, že se bude uskutečňovat on-line výuka, která bude spojená s pravidelným zasíláním informačních e-mailů, studijních textů a on-line setkávání, o kterých budou studenti předběžně informování. Závěrečná atestace bude mít podobu písemného testu.
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Alžběta Wolfová (10.09.2018)

Témata:

1) Úvod do studia.

2) Auguste Comte: hierarchie věd, pozitivismus, sociologie jako věda o sociální statice a dynamice.

3) Sociologie Herberta Spencera; evolucionismus a naturalismus v sociologii.

4) Materialistické pojetí dějin Karla Marxe.

5) Rozumějící sociologie Maxe Webera.

6) Formální sociologie; G. Simmel, F. Tönnies.

7) Psychologismus v sociologii (psychologie národů /M. Lazarus + H. Steinthal/, teorie nápodoby /G. LeBon, G. Tarde/, psychoanalýza /S. Freud/).

8) Sociologismus Emila Durkheima.

9) Teorie jednání Vilfreda Pareta; italská sociologie; teorie elit.

10) Počátky americké sociologie (L. F. Ward, W. H. Sumner, Ch. H. Cooley, W. A. Small, T. Veblen).

11) Chicagská škola: výzkum města (R. E. Park, E. Burgess), humanistická sociologie a symbolický interakcionismus (W. Thomas, F. Znaniecki, G. H. Mead, H. Blumer).

12) Rozdílná pojetí sociologie dříve a dnes.

13) Závěrečná rekapitulace probrané látky.

Studijní literatura:

Povinná:
KELLER, J. Dějiny klasické sociologie. Praha: Slon, 2005. ISBN 80-86429-52-0.

CUIN, CH-H., GRESLE, F. Dějiny sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. ISBN 80-86429-33-4.

PETRTUSEK, M. a kolektiv. Dějiny sociologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3234-3.

Doporučená:
RITZER, G. ed. The Blackwell Companion to Major Classical Social Theorists. Oxford: Blackwell, 2003. ISBN 1-4051-0594-1.

COSER, L. A. Masters of Sociological Thought. New York: Harcourt Brace Jovanovich Inc., 1971. ISBN 0-15-555128-0.

MARTINDALE, D. The Nature and Types of Sociological Theory. Boston: Houghton Mifflin Company, 1960. ISBN nepřiděleno.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html