SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Introduction to Sociology - YBSB001K
Title: Úvod do sociologie (kombinovaná forma)
Guaranteed by: Programme SHV - Social Sciences Module (24-SM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 80 / unknown (80)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Miloš Havelka, CSc.
Ludmila Maria Wladyniak, M.A., Ph.D.
Teacher(s): prof. Miloš Havelka, CSc.
Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.
Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Ludmila Maria Wladyniak, M.A., Ph.D.
Incompatibility : YBSB001
Pre-requisite : YBFA004
Is co-requisite for: YBSB006K, YBSB011K, YBSB005K
Is incompatible with: YBSB001, YBSC204
Is complex co-requisite for: YBSB004, YBSB007, YBSB008, YBSB009, YBSB010, YBSB012, YBSB013, YBSB014, YBSB040, YBSB041, YBSC152, YBSC174
In complex pre-requisite: YBSC070, YBSC183K
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (24.09.2021)
Tento kurz seznamuje studující se sociologickým uvažování o sociálních problémech a sociálních procesech, které formují naše osobnosti, instituce, společnost. Jednotlivé přednášky kurzu jsou zaměřeny na základní vybraná sociologická témata, prostřednictvím nichž se studující mají možnost seznámit s klíčovými sociologickými koncepty a jejich aplikací. V průběhu přednášek bude věnována pozornost jedné z hlavních sociologických otázek: jaká je role jedinců ve společnosti a jak společnost ovlivňuje individuální životy jedinců? Kurz je základním kurzem sociologických profilujících povinně volitelných předmětů se skupiny společenských věd. Podmínkou zapsání je splnění kurzu Úvod do společenských věd II.
Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (10.10.2022)

Pro studující je připraveno úvodní soustřdění (viz. rozvrh), které bude věnováno představení kurzu. Jádro výuky pak tvoří nahrávky a prezentace přednášek v rámci kterých, jsou studující na příkladech jednotlivých témat seznamováni s povahou sociologických otázek a se způsoby jejich zkoumání a promýšlení.

Ke zkoušce studující nastudují předepsanou literaturu k vybraným tématům kurzu (více viz. podmínky zakončení předmětu), viz. studijní materiály v Moodlu UK: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=12662

Studující mají možnost navštěvovat přednášky denních studujících, které budou probíhat dle rozvrhu.

NAHRÁVKY PŘEDNÁŠEK Z PREZENČNÍ FORMY VÝUKY BUDOU POSTUPNĚ ZVEŘEJŇOVÁNY V NÁSLEDUJÍCÍM MOODLOVSKÉM KURZU: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=12853

HESLO PRO ZÁPIS DO KURZU JE K DISPOZICI ZDE V SOUBORECH KE STAŽENÍ. MOODLOVSKÝ KURZ S NAHRÁVKAMI JE URČEN VÝHRADNĚ PRO STUDUJÍCÍ DISTANČNÍ/KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA. Použitím klíče se zavazujete, že přednášky nebudete šířit, kopírovat apod. a budete s nimi pracovat zodpovědně a s ohledem na živé účastníky přednášek.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (16.09.2022)
  • Pozvání do sociologie (Ondřej Špaček, Magdaléna Šťovíčková Jantulová)
  • Povaha a možnosti sociologického poznání (Magdaléna Šťovíčková Jantulová)
  • Socializace a (re)socializacni procesy (Ludmila Wladyniak)
  • Sociální identity (Ludmila Wladyniak)
  • Gender a formy rodinneho soužití (Ludmila Wladyniak)
  • Instituce, organizace, skupiny a sociální organizace společnosti (Magdaléna Šťovíčková Jantulová)
  • Autorita, moc, legitimita (Magdaléna Šťovíčková Jantulová)
  • Sociální nerovnosti (Ondřej Špaček)
  • Média, technologie (Ondřej Špaček)
  • Modernita, společnost, data (Ondřej Špaček) 
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (16.09.2022)

Kurz je zakončen zkouškou. Pro každé téma je předepsána povinná literatura jejichž osvojení a promyšlení je očekávané. Samotná zkouška ověřuje znalosti a schopnost využití poznatků z předepsané literatury a přednášek. 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html