SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Introduction to Methods in Social Sciences - YBSA004
Title: Úvod do společenskovědních metod
Guaranteed by: Programme SHV - Social Sciences Module (24-SM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: YBZB40000
Guarantor: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Lukáš Hejtmánek, Ph.D.
Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Is co-requisite for: YBSC042
Is pre-requisite for: YBSC202, YBSC183K, YBSC076, YBSC174, YBSC185, YBSC183
Annotation -
Last update: Mgr. Alžběta Wolfová (28.05.2018)
This intensive workshop is designed for the distance students to improve their preparation for the exam "Introduction to Anthropology". It introduces students to the essentials of sociocultural anthropology as contrasted to other social science disciplines. Students shall learn how to view traditional anthropological topics (kinship, religion, subsistence, political organisation, culture change, etc.) from the anthropological perspective, which helps them understand the diversity of world cultures. The exam "Introduction to Anthropology" is one of the compulsory exams of Social Sciences Module. It uses a written test based on the assigned readings.
Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D. (13.10.2022)

Výuka probíhá každý týden formou přednášek dle rozvrhu. Na výuce se podílí tým vyučujících, kteří své přednášky orientují směrem k vybraným oborům (sociologie, sociokulturní antropologie a psychologie). Témata obsažená v sylabu (viz SIS a Moodle) jsou rozvíjena a vysvětlována prostřednictvím přednášek a PWP prezentací. Vyučující odkazují na úseky z učebnice a pracují s texty o konkrétních výzkumech.

Povinná četba zahrnuje učebnici metod, která se v testu promítne v rovině znalosti pojmů a typologií. Druhá část povinné četby má umožnit studentům lépe porozumět aplikacím metod, jejich výhodám a limitům, a spočívá v četbě textu o konkrétním realizovaném výzkumu (nebo využívajícím data z výzkumu). V testu se promítne v otázkách zaměřených na aplikaci metod (např. studenti mají za úkol zaškrtnout relevantní úskalí stručně popsaného výzkumu, dat či výzkumné situace, vycházející z povinného textu).

STUDIJNÍ OPORY V MOODLU 1 UK: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=14278

NAHRÁVKY VÝUKY JSOU PŘÍSTUPNÉ ZDE:

https://media.fhs.cuni.cz/cs/Detail/0/17855

 

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (16.09.2022)

Požadavky je zkoušce

·         Úspěšné absolvování písemného testu. Na termín testu je potřeba se přihlásit v SIS.

  • Studijní materiály ke zkoušce se skládají z přednášek a předepsané literatury k jednotlivým tématům (viz literatura ke kurzu).

Zkouška formou písemného testu proběhne prezenčně v Troji ve vypsaných termínech (nezapomeňte se k vybranému termínu přihlásit zde v SIS). Písemný test budete vyplňovat elektronicky v prostředí Moodle 3 (https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=159), k absolvování zkoušky je proto třeba stabilní internetové připojení - pokud dosud nemáte, zřiďte si, prosím, wifi Eduroam (viz: https://uvt.cuni.cz/UVT-75.html). 

 

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (16.09.2022)

Sylabus

JEDNOTLIVÁ TÉMATA BUDOU UPŘESNĚNA SPOLU S POVINNOU LITERATUROU V MOODLU NA ZAČÁTKU VÝUKY V ZS

1. Varieta empirického výzkumu v sociálních vědách: různé účely, prostory, metody

2. Kvantitativní a kvalitativní výzkumná strategie

3. Rozhovor jako metoda sběru dat a jeho využití v narativním výzkumu

4. Pozorování jako metoda sběru dat a jeho využití v etnografickém výzkumu

5. Nevtíravé metody výzkumu

6. Analýza dat a konstrukce vzorku v kvalitativním výzkumu

17/11 – svátek

7. Dotazník a průzkumy veřejného mínění

8. Experiment jako výzkumný design, hypotézy a testování

9. Kauzalita a korelace

10. Etika výzkumu v kvantitativní a kvalitativní výzkumné strategii

11. Analýza kvantitativních datLearning resources - Czech
Last update: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (12.10.2022)

Povinná literatura:

Novotná, H. Špaček, O., Šťovíčková Jantulová, M. 2019. Metody výzkumu ve společenských vědách. Praha: FHS UK.

(pozn. vybrané kapitoly k jednotlivým tématům, viz. Moodl1 UK, https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=14278 )

 

Doporučená literatura:

Babbie, E. 2014. The Practice of Social Research. Boston: Cengage Learning.

Bryman, A. 2012. Social Research Methods. oxford: oxford University Press.


 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html