SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Public Morality and Moral Criminality at the Turn of the Early Modern Period - YBHC175
Title: Veřejná morálka a mravnostní kriminalita na přelomu raného novověku a moderní doby
Guaranteed by: Programme SHV - Historical Module (24-HM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (20)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Dr. phil. Pavel Himl
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Hana Gabrielová (05.01.2023)
Těžiště kurzu bude ležet na době zhruba mezi lety 1780 a 1850, v němž se (po)osvícenské právní reformy dotkly i "mravnostních deliktů". V této době se vyvíjela nová "buržoazní" morálka, která se postupně odvracela od výlučně náboženského zakotvení, současně ale stavěla na kritice morální výstřelků předmoderních elit a zároveň na strachu z revoluce. Kurz se zaměří jak na morální normativní představy, obsažené v právních textech a v polemických spisech, tak na obranné strategie obviněných, resp. deliktentů a delikventek v jednotlivých případech. Na základě četby sekundární literatury se soustředíme na genderový řád, prostituci, stejnopohlavní vztahy a manželské procesy.
Syllabus - Czech
Last update: prof. Dr. phil. Pavel Himl (02.05.2023)

28. 2. Úvod

Pieter Judson, The Habsburg Empire. A New History, Cambridge - London 2016, s. 103-154 (3. An Empire of Contradictions 1815-1848)

 

7. 3. Právní normy (Josefina 1787, Franciskana 1803/04, Bayerisches Strafgesetzbuch 1813, Code pénal)

Daniela Tinková, Zločin a trest na prahu občanské společnosti. Zrození „osvícené“ kriminální politiky v habsburské monarchii (cca 1780-1852), in: Zločin a trest v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 30. ročníku sympozia k problematice 19. století, eds. Lucie Peisertová, Václav Petrbok, Jan Randák, Praha 2011, s. 9-18, ref. Majerová 

Petr Kreuz, Proměna organizace trestního soudnictví v Čechách od tereziánských reforem do roku 1848, in: Zločin a trest v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 30. ročníku sympozia k problematice 19. století, eds. Lucie Peisertová, Václav Petrbok, Jan Randák, Praha 2011, s. 19-28, ref. Vladařová

Karl Härter, Die Entwicklung des Strafrechts in Mitteleuropa 1770-1848: Defensive Modernisierung, Kontinuitäten und Wandel der Rahmenbedingungen, in: Verbrechen im Blick. Perspektiven der neuzeitlichen Kriminalgeschichte, eds. Rebbeka Habermas, Gerd Schwerhoff, Frankfurt am Main 2009, s. 71-107

                                                                                                                                      

14. 3. Přemoderní regulace sexuality – právo

Katherine Crawford, European Sexualities 1400-1800, Cambridge 2007, s. 143-188 (kap. 4, Sex and Crime), ref. Zajíčková 

 

21. 3. Předmoderní regulace sexuality – církev

Isabel V. Hull, Sexuality, State, and Society in Germany, 1700-1815, Ithaca-London 1997, s. 9-52 (kap. 1 The Church, Traditional Society, and the Regulation of Sex), ref. Kučerová 

 

28. 3. výuka se nekoná

 

4. 4. 

Sexuální kultury v raném novověku

Katherine Crawford, European Sexualities 1400-1800, Cambridge 2007, s. 189-231 (kap. 5, Deviancy and the Cultures of Sex) ref. Semecká, Mácha 

 

11. 4. Osvícenství (a homosexualita)

Bryant T. Ragan, The Enlightenment Confronts Homosexuality, in: Jeffrey Merrick, Bryant T. Ragan (Hg.), Homosexuality in Modern France, Oxford 1996, 8-29, ref. Duspěvů 

Sexual Underworlds of the Enlightenment, eds. G. S. Rousseau, Roy Porter, Manchester 1987, s. 1-22 (Introduction), ref. Jankovská 

 

18. 4. „Osvícenské“ trestní právo v Bavorsku

Isabel V. Hull, Sexuality, State, and Society in Germany, 1700-1815, Ithaca-London 1997, s. 333-370 (kap. 9, Morality and Law: Feuerbach’s Reformed Criminal Law in Bavaria), ref. Hluchá, Janouchová

 

25. 4. Sexualita a buržoazní společnost

Isabel V. Hull, Sexuality, State, and Society in Germany, 1700-1815, Ithaca-London 1997, s. (kap. 6, The Sexual Self-Image of Civil Society), ref. Pohlová 

 

2. 5. Policie, sexualita a mravnost

Pavel Himl, A Revolutionary’s ‘Stravaganza’: Police and Morality in the Habsburg Empire (1780–1830), Austrian History Yearbook 2023, s. 1-19, ref. Kovářová 

 

9. 5. Prostituce a měšťanská společnost

Sabine Kienitz, Sexualität, Macht und Moral. Prostitution und Geschlechterbeziehungen Anfang des 19. Jahrhunderts in Württemberg. Ein Beitrag zur Mentalitätsgeschichte, Berlin 1995, s. (9-22) 228-254, ref. Jelínková 

Peter Becker, Verderbnis und Entartung. Eine Geschichte der Kriminologie des 19. Jahrhunderts als Diskurs und Praxis, Göttingen 2002, 117-175 (3. Kultur der Distanz: Prostitution und bürgerliche Gesellschaft)

Milena Lenderová, Chytila patrola aneb Prostituce za Rakouska i republiky, Praha 2002, s. 23-42, 79-101, ref. Matějková, Železná 

 

16. 5. Jeffrey Weeks, Sex, Politics, and Society. The Regulation of Sexuality since 1800, Essex 1989, s. 81-95, ref. Olešová 

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. Dr. phil. Pavel Himl (28.01.2023)

Podmínkou zakončení kurzu je průběžná aktivní účast (povoleny jsou 3 neomluvené absence; 20%), ústní prezentace jednoho textu během semestru (30%) a úspěšná závěrečná klauzurní práce (písemná analýza/komentář k úryvku ze sekundární literatury/pramene; 50%).

Hodnocení:

100% - 90% - 1

89%-65% - 2

64% - 51% - 3

50% a méně - 4

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html