SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Development of Relationship between Human and Nature in Prehistory and Middle Ages - YBHC133
Title: Vývoj vztahu člověka a přírody v pravěku a středověku
Guaranteed by: Programme SHV - Historical Module (24-HM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 40 / unknown (40)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.
Teacher(s): prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Hana Gabrielová (05.09.2020)
Cílem kurzu je seznámit posluchače s aktuálními poznatky o vývoji interakce člověka a jeho přírodního prostředí od pravěku do raného novověku. Posluchač bude nejprve stručně seznámen s disciplínami věnujícími se této problematice a jejich metodami. Následně bude seznámen se základními etapami vývoje interakce člověka a jeho přírodního prostředí.
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Hana Gabrielová (22.09.2022)

 1. Metody a prameny interdisciplinárního studia archeologického: environmentální archeologie, krajinná archeologie, sídlištní/prostorová archeologie
 2. Metody a prameny interdisciplinárního studia historického: environmentální dějiny, historická ekologie, historická geografie, dějiny hospodářství
 3. Přírodní rámec vzniku a vývoje rodu Homo, čtvrtohory, kvartérní klimatický cyklus
 4. Období lovecko – sběračských kultur. Paleolit a mezolit, teritorialita, otázka kulturní krajiny lovců a sběračů.
 5. Vývoj klimatu v holocénu
 6. Období zemědělských kultur. Neolit – problém vzniku, šíření neolitických kultur z předovýchodního centra, „balíček“ neolitických inovací v Evropě
 7. Vývoj neolitických kultur v Evropě. Neolit, neolit, formování zemědělské krajiny
 8. Středomoří a zaalpské oblasti v době bronzové, železné a laténské. Otázka ekologických pravěkých ekologických krizí
 9. Doba římská, stěhování národů, příchod Slovanů, raný středověk – zrod feudální společnosti
 10. Vrcholný středověk – „balíček“ technologických inovací, vnitřní a vnější kolonizace
 11.  Pozdní středověk, raný novověk – fenomén šlechtického velkostatku a jeho vliv na vývoj krajiny
 12. Ekonomické problémy 18. století a pokusy o jejich systémová řešení, zrod obdivu k venkovské krajině a „divočině“, předzvěst industriální doby a její kultury

Literatura:

Bouzek, J. 2005: Pravěk českých zemí v evropském kontextu. Praha: Triton.

Gojda, M. 2000: Archeologie krajiny. Praha: Academia.

Klápště, J. 2005: Proměna českých zemí ve středověku. Praha: Lidové noviny.

Ložek, V. 2007: Zrcadlo minulosti. Česká a slovenská krajina v kvartéru. Praha: Dokořán.

Matoušek, V. 2010: Čechy krásné, Čechy mé. Vývoj krajiny Čech v době industriální. Praha: Agentura Krigl.

Svoboda, J. 1999: Čas lovců. Dějiny paleolitu, zvláště na Moravě. Brno: Archeologický ústav AV ČR.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html