SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
City as an Image (Classical Antiquity Antiquity) - YBHB022K
Title: Město jako obraz (starověk) (kombinovaná forma)
Guaranteed by: Programme SHV - Historical Module (24-HM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:5/0, Ex [HS]
Capacity: unknown / unknown (80)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Blanka Altová, Ph.D.
Incompatibility : YBHB022
Pre-requisite : YBFA004
Is incompatible with: YBHB022
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Blanka Altová, Ph.D. (20.09.2021)
Předmět zaměřený na studium architektury a urbanismu v kontextu evropského kulturního vývoje a historie. Je určený především studentům bakalářského studia, kteří se zajímají o témata: město - architektura - urbanismus - antika z hlediska využití vizuálních pramenů historického poznání. Je vhodný i pro přípravu na vybraná témata Úvodu do historie nebo Státní závěrečné zkoušky z historie. S programem kurzu přihlášené seznámím během blokového kurzu 23.10., ve kterém se zaměřím na výběr témat, pramenů k danému období a metod k vypracování atestační práce. Kurz zároveň probíhá pro prezenční studenty, prezentace budu průběžně vyvěšovat i k tomuto kurzu, abyste měli přehled o tématech, přístupech, které užívám. Návaznost na knihy doporučené k EDK (ke Státní závěrečné zkoušce z historie): • FLACELIÉRE,, Robert, Život v době Periklově, 358 s. Praha: Odeon 1981, ISBN 01-088-81 • COULANGES, Fustel de: Antická obec. 392 s. Praha : Sofis Pastelka 1998 ISBN:80-902439-7-5 • VERNANT, J.-P.: Řecký člověk a jeho svět. 296 s. Praha: Vyšehrad 2005. ISBN:80-7021-731-6 • BARTONEK, Antonín , Zlatá Egeis. Praha :Kolumbus 1969. 358 s. ISBN neuvedeno Povinná a doporučená literatura - viz sylabus. Další tituly doporučím podle vámi vybraného tématu.
Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D. (12.10.2021)

NAHRÁVKY PŘEDNÁŠEK Z PREZENČNÍ FORMY VÝUKY BUDOU POSTUPNĚ ZVEŘEJŇOVÁNY V NÁSLEDUJÍCÍM MOODLOVSKÉM KURZU: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=12745

HESLO PRO ZÁPIS DO KURZU JE K DISPOZICI ZDE V SOUBORECH KE STAŽENÍ. MOODLOVSKÝ KURZ S NAHRÁVKAMI JE URČEN VÝHRADNĚ PRO STUDUJÍCÍ DISTANČNÍ/KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Blanka Altová, Ph.D. (20.09.2021)

Atestace předmětu písemnou formou. Postup podle následujících kroků:

1/ V průběhu října a listopadu (Do 29. 11.) je možnost si po dohodě s vyučující vybrat téma, které se vztahuje k zaměření kurzu na město - architekturu - urbanismus v epoše starověku (konec nejpozději v 7. stol. n. l.) Téma je možné po dohodě přizpůsobit individuálním potřebám a studijním zájmům ve vztahu k zaměření bakalářské práce, přípravě na skeletovou nebo státní zkoušku z historie nebo skeletový překlad z angličtiny.

2/ Po schválení tématu vypracovat projekt v rozsahu max. 1 normo strany, kde bude uvedeno jméno studenta - název kurzu -  název práce -  seznam pramenů (požadují se zejména prameny obrazové), seznam odborné literatury,  navržené metody, badatelské otázky a cíle práce, návrh osnovy práce - to vše lze upřesnit během konzultací s vyučující

3/ Podle schváleného projektu vypracovat text s poznámkovým aparátem a zvlášť obrazovou přílohu s popiskami v ppt prezentaci

Práci je možno (a radno) průběžně konzultovat. Její rozsah není předem stanoven, protože se bude odvíjet od otázek, které jste si v projektu stanovili. Práci a ppt prezentace odešlete mailem na adresu vyučující (altovabl@gmail.com) v průběhu zkouškového období, nejpozději týden před jeho závěrem.

 

Poznámkový aparát zvolíte podle možností uvedených v přiložené citační normě.

Za odborný text se nepovažují texty umístěné na Wikipedii (i když je můžete využít k základní orientaci v tématu a jako zdroj obrázků nebo odborné literatury k tématu), encyklopedická hesla, texty z učebnic, skript, příruček apod. (slouží jen pro orientaci, vysvětlení pojmů), ale pouze publikace nebo články specialistů na dané téma a opatřené poznámkovým aparátem. Výběr literatury starší než 50 let jen po dohodě s vyučující!

Metody vyberete podle povahy pramenů a po dohodě s vyučující. K základní orientaci viz Texty k historickému prosemináři, které jsou v souborech předmětu.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Blanka Altová, Ph.D. (16.09.2021)

Témata:
1) Charakteristika epochy z hlediska architektury a urbanismu: město jako obraz společnosti.
2) Protourbánní centra a nejstarší města - základní komponenty evropského urbanismu.
3) Egypt - města živých a mrtvých.
4) Izrael - biblická města (SZ).
5) Architektura a urbanismus egejské oblasti v době bronzové.
6) Hledání bájné Tróje a objevení Mykén - konec doby bronzové.
7) Architektura a sídelní celky archaického Řecka.
8) Hippodamický model města - zdroje a rozšíření.
9) Řecká polis a oikos v době klasické a v helénismu.
10) Města Etrusků.
11) Etruský rituál a založení Říma (doba královská).
12) Augustův Řím - Řím v době císařské.
13) Vitruvius, římští zeměměřiči - teorie a praxe.
Povinná literatura
Bouzek, Jan. Vznik Evropy. Praha: Triton, 2013, 359 s. ISBN 978-80-7387-670-8.
Jan Bouzek, Jan, Ondřejová, Iva, Halada,Jan. Periklovo Řecko. Praha: Mladá fronta, 1989, 265 s. ISBN 80-204-0029-X.
Burian, Jan. Římské impérium : vrchol a proměny antické civilizace. Praha: Svoboda-Libertas, 1994, 236 s. ISBN 80-205-0391-9.
článek v časopise Dufek, Josef. Vesnice či již město? neolit a počátky urbanizace Evropy. In antropoweb.cz
online. 2 (2014): -.

Doporučená
Assmann, Jan. Kultura a paměť : písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku. Praha: Prostor, 2001, 317 s. ISBN 80-7260-051-6.
Pausaniás. Cesty po Řecku I. Praha: Svoboda, 1973, 581 s. ISBN 66/602-22-8,6.
Pausaniás. Cesty po Řecku II. Praha: Svoboda, 1974, s. ISBN 73/605-22-825-027-74.
Ludvík Svoboda a kol. Ludvík Svoboda a kol.. Encyklopedie antiky. Praha: Academia, 1973, 741 s. ISBN 09/1-6086 21-003-73.
Vitruvius, Marcus Vitruvius Polio Vitruvius, Marcus Vitruvius Polio. Deset knih o architektuře. Praha: Arista, Baset, 2001, 438 s. ISBN 80-86410-23-4.
Bouzek, Jan Bouzek, Jan. Etruskové : jiní než všechny ostatní národy. Praha: Karolinum, 2003, 216 s. ISBN 80-246-0516-3.
Ševčík Oldřich Ševčík Oldřich. Architektura - historie - umění. Kulturně civilizační vývoj v Evropě od antiky do počátku 19. století. Praha: Grada, 2007, 330 s. ISBN 8024720326.
BOUZEK, J. Římské a řecké modely mýtů počátků měst. In Historická Olomouc. Sborník příspěvků ze sympózia Historická Olomouc XII., zaměřeného k problematice zakladatelských mýtů a mýtů "počátků" ve světle kritiky pramenů Muzeum umení Olomouc - sál Beseda 6.-7. října 1998. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001, s. 65-70. ISBN 80-244-0323-4.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html