SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
The History of the European Family II. - YBHB018
Title: Dějiny rodiny v evropské společnosti II.
Guaranteed by: Programme SHV - Historical Module (24-HM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 30 / unknown (30)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D.
Pre-requisite : YBHB017
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Alžběta Wolfová, Ph.D. (26.06.2018)
Kurs rozvíjí a prohlubuje poznatky, získané v rámci kursu Dějiny rodiny I. Zaměřuje se zejména na otázku dostupnosti sňatku jako zásadního předpokladu populačního růstu v tradiční společnosti a snaží se postihnout všechny faktory, které dostupnost sňatku podstatně ovlivňovaly (protoindustrializace, míra ilegitimity, šance ovdovělých osob na další sňatek, administrativní překážky sňatku). Ze zorného pole historicko-antropologického představuje téma rodinných a životních cyklů v tradiční venkovské společnosti a charakterizuje jednotlivé fáze životního cyklu. Na závěr kurs pojednává o procesu přechodu od tradiční rodiny k moderní rodině současné a o proměně reprodukčního procesu v průběhu 19. století.
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Alžběta Wolfová, Ph.D. (30.09.2018)

Témata:

1) Téma dějin rodiny v různých perspektivách (historická demografie, historická antropologie, sociální, právní a hospodářské dějiny).

2) Historické prameny ke studiu rodiny z protostatistického období.

3) Dostupnost sňatku ve světle demografických ukazatelů, její vliv na tempo populačního růstu.

4) Role hospodářských poměrů pro dostupnost sňatku, protoindustrializační teorie (Medick).

5) Protoindustrializace v raném novověku a české země.

6) Studium životních a rodinných cyklů jako historicko-antropologické téma

7) Dětství jako fáze životního cyklu: otázka přirozené plodnosti, vztahu k nejmenším dětem (model vážící si života a model mrhající životem).

8) Mimomanželská sexualita, nemanželské porody, infanticida.

9) Mládí jako fáze životního cyklu: služba (Life Cycle Servant) a její alternativy

10) Sňatek jako okamžik vstupu do dospělosti a sociální etablizace, souvislost sňatku a založení samostatné domácnosti.

11) Dospělost, možnosti sociální a prostorové mobility lidí v předprůmyslové společnosti

12) Stáří, odchod z čela hospodářství.

13) Transformace starého demografického režimu v nový a tradiční rodiny v moderní.

Studijní literatura:

Povinná:
GOODY, J. Proměny rodiny v evropské historii. Praha: NLN - Nakladatelství Lidové noviny, 2006. ISBN: 80-7106-396-7.

LIVI BACCI, M. Populace v evropské historii. Praha: NLN - Nakladatelství Lidové noviny, 2003. ISBN: 80-7106-495-5.

PRAŽÁKOVÁ SELIGOVÁ, M. Život poddaných v 18. století: osud, nebo volba? K demografickým, hospodářským, sociálním a rodinným aspektům života venkovských poddaných na panství Horní Police. Praha: Togga, 2015. ISBN: 978-80-7476-060-0.

Doporučená:
DUHAMELLE, CH., SCHLUMBOHM, J. ed. Eheschliessungen im Europa des 18. und 19. Jahrhunderts. Muster, Strategien. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2003. ISBN 3-525-35195-X.

GRULICH, J. Populační vývoj a životní cyklus venkovského obyvatelstva na jihu Čech v 16. až 18. století. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2008. ISBN 978-80-7394-091-1.

SCHLUMBOHM, J. Lebensläufe, Familien und Höfe. Die Bauern und Heuerleute des Osnabrückischen Kirchspiels in proto-industrieller Zeit, 1650-1860. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1994. ISBN 3-525-35647-1.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html