SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
King, his Court, Society and Intelectuals in Pre-Revolutionary France - YBHB011
Title: Král a jeho dvůr, společnost a intelektuálové v předrevoluční Francii
Guaranteed by: Programme SHV - Historical Module (24-HM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 40 / unknown (40)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D. (22.02.2023)
Kurz se zaměřuje na Francii jako kolébku osvícenství a nejvýznamnější osvícenské kulturní centrum pozdního raně novověkého "světa". Představuje podrobněji názory, ideály a snahy francouzských osvícenců, vznik, význam a každodennost francouzského královského dvora. Ukazuje, jak se postupně vlivem veřejného mínění mění názor lidí na jeho funkci i na samotnou, dosud nedotknutelnou postavu panovníka, a jaké okolnosti vedly k francouzské revoluci. Součástí je i představení debat francouzských a světových historiků o absolutismu a o příčinách, které vedly k francouzské revoluci. Podmínky atestu: písemná práce na poslední "atestační" hodině formou zodpovězení 2 - 3 otázek z probírané látky, nebo referát na hodině. ZAČÁTEK KURZU: 23.2.2023 Odkaz na MS Teams (pouze pro kombinované studenty): https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a31xGhhfZCS88wg2NFb3vOuBDDYtZxSpR_N-0jAvxQlw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=86e5bf3a-f939-4fa5-af8b-042b9ed2a7b0&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2
Literature - Czech
Last update: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. (15.02.2020)

Povinná:

  • Darnton, Robert. Velký masakr koček a další epizody z francouzské kulturní historie. Praha: Argo, 2013, 259 s. ISBN 978-80-257-0862-0.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D. (30.01.2023)

Témata:
1) Úvod do problematiky: pojem "Ancien régime", historiografie k tématu.
2) Francie a Francouzi 17. a 18. století.
3) Vznik, rozkvět a funkce francouzského královského dvora.
4) Králův a dvořanův den: etiketa a protokol jako nástroj moci.
5) Každodennost ve Versailles: ekonomika, „logistika“, hygiena.
6) Slavnosti ve Versailles - reprezentace a symbolika moci panovníka a Francie.
7) Portrét krále, výchova a vzdělání prince.
8) Od Ludvíka milovaného po Ludvíka nenáviděného: lidové "špatné řeči" o králi a vládě.
9) Logika davu. Lidové veřejné mínění a dobová kritika krále v odborné historické literatuře.
10) Filozofové, antifilozofové, fyziokraté.
11) "Učení muži", jejich společenská kariéra a ohlas, kritika režimu.

12)Občan, svoboda, lidská práva, revolta a revoluce: konec "Starého režimu"?
13) Zápočtová/atestační hodina

Doporučená literatura:
DUBY, G. Dějiny Francie: Od počátků po současnost. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-7184-514-0.
BAKER, K. M. Inventing the French revolution. Cambridge, New York, 1990. ISBN 0521385784.
ROCHE, D. La France des Lumières. Paris: Fayard, 1993. ISBN 2213031444.
REVEL, J. Dějiny těsně při zemi. Cahiers du CEFRES. 2000, 19, s. 181-214. ISBN 1805-0336.
CHARTIER, R. Les Origines culturelles de la Révolution française. Paris: Seuil, 1990. ISBN 9782020398176.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html