SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Early Heidegger's Phenomenology - YBFB022
Title: Fenomenologie raného Heideggera
Guaranteed by: Programme SHV - Philosophical Module (24-FM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 10 / unknown (10)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.
Incompatibility : YMFI509
Is incompatible with: YMFI509
Annotation - Czech
Záměrem kurzu je představení Heideggerovy myšlenkové cesty do začátku 30. let 20. století s důrazem na jeho stěžejní dílo Bytí a čas, které představuje jednak výraznou proměnu fenomenologického myšlení a jednak – i přes Heideggerovy pozdější kritické reflexe tohoto díla – se stává jedním ze směrodatných textů nejen pro následné modifikace fenomenologie, ale i pro filosofickou antropologii a jiné humanitní obory. – Zájemci také mohou na přednášku navázat doprovodným seminářem (četbou), který po hodině přednášky bezprostředně navazuje.
Last update: Novotný Jaroslav, Mgr., Ph.D. (20.01.2022)
Syllabus - Czech

VÝUKA V TOMTO KURZU ZAČÍNÁ AŽ V TÝDNU OD 26. 2. 2024 !!!

Záměrem kurzu je představení Heideggerovy myšlenkové cesty do začátku 30. let 20. století s důrazem na jeho stěžejní dílo Bytí a čas, které představuje jednak výraznou proměnu fenomenologického myšlení a jednak – i přes Heideggerovy pozdější kritické reflexe tohoto díla – se stává jedním ze směrodatných textů nejen pro následné modifikace fenomenologie, ale i pro filosofickou antropologii a jiné humanitní obory. – Zájemci také mohou na přednášku navázat doprovodným seminářem (četbou), který po hodině přednášky bezprostředně navazuje.

Témata

1) Východiska a inspirace Heideggerova myšlení.

2) Vnitřní nutnost fundamentálně-ontologické cesty a její struktura.

3) Dějinnost a destrukce tradičních ontologických pojmů.

4) Fenomenologie jako ontologie a hermeneutika.

5) Základní charakteristika existence a odkrytí struktury bytí-ve-světě.

6) Významovost bytí-ve-světě a prostorovost existence.

7) Základní ustavující momenty existence: naladění, rozumění, výklad, smysl a řeč.

8) Výkaz celosti existenciální struktury (úzkost) a fundamentálně-ontologická koncepce pravdy (neskrytost).

9) Výkaz celkové jednoty struktury existence: konečnost a autenticita.

10) Ekstaticko-horizontální časovost existence.

11) Temporalita a bytí.

12) Transcendence a ontologická diference.

13) Cesta k dějinám neskrytosti bytí.

 

Literatura

Povinná:

HEIDEGGER, M. Bytí a čas. 2., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2002. Knihovna novověké tradice a současnosti. ISBN 80-7298-048-3. Vybrané paragrafy.

HEIDEGGER, Martin. Co je metafyzika?: německo-česky. 2. opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2006. Knihovna novověké tradice a současnosti, s. 36–67. ISBN 80-7298-167-6.

HEIDEGGER, Martin. O pravdě a bytí. Praha: Mladá fronta, 1993. Váhy. ISBN 80-204-0416-3.

Doporučená:

HEIDEGGER, Martin. GA 2. Sein und Zeit, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1977.

HERRMANN, F.-W. von. Subjekt und Dasein: Grundbegriffe von "Sein und Zeit". 3. erw. Aufl. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2004. Klostermann Seminar. ISBN 3-465-03283-7.

NOVOTNÝ, J. Krajina, řeč a otevřenost bytí: studie k Heideggerovu existenciálnímu pojetí prostorovosti. Praha: UK-FHS, 2006. ISBN 80-239-8972-3.

PATOČKA, J, J. POLÍVKA a I. CHVATÍK. Úvod do fenomenologické filosofie. 2. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2003. Oikúmené. ISBN 80-7298-064-5.

Last update: Novotný Jaroslav, Mgr., Ph.D. (13.02.2024)
Course completion requirements - Czech

Atestace:

Dvě atestační podmínky:

1. Odevzdání písemné práce na zadané téma v náležité obsahové i formální kvalitě. Zdání práce vizte níže.

2. Ústní kolokvium k odevzdané písemné práci. Závěrečného ústního kolokvia se lze zúčastnit až po odevzdání písemné práce.

 

Zadané téma pro písemnou práci:

Na základě §§ 1–12 z Heideggerova Bytí a času vyložte tyto motivy a jejich souvislost:

- jak Heidegger chápe fenomenologii a jaké jsou její úkoly (zvl. § 7, nicméně i §§ 2–5);

- jak jeho pojetí fenomenologie bytostně souvisí s úkolem destrukce tradovaných pojmů ontologie (§§ 1 a 6);

- jaké a proč je výchozí fenomenální pole analýz (zvl. §§ 9 a 12).

 

Při vypracování se držte zadání žánru referátu.

 

Termín odevzdání: práci lze odevzdávat kdykoli v průběhu zkouškového období (po odevzdání práce vždy nabídnu termín kolokvia), nejpozději však do 31. 8. 2024, abychom kolokvia stihli do konce zkouškového období.

Písemné práce mi posílejte v textovém souboru přílohou na můj mailjaroslav.novotny@fhs.cuni.cz

Last update: Novotný Jaroslav, Mgr., Ph.D. (25.01.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html