SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Early Modern Philosophy - Kant - YBFB016
Title: Filosofie pozdního novověku - Kant
Guaranteed by: Programme SHV - Philosophical Module (24-FM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 40 / unknown (40)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.
Pre-requisite : YBFA002
Annotation - Czech
Cílem kurzu je představit východiska, cíle a argumentační postupy Kantovy kritické filosofie. Tématem bude jak jeho teorie poznání a jednání, tak pokus sjednotit obě tyto oblasti v Kritice soudnosti.
Last update: Vrabec Martin, Mgr., Ph.D. (02.09.2021)
Requirements to the exam - Czech

Ústní zkouška z látky probrané na hodinách. Pro přípravu lze použít i úryvky Kantových textů vyvěšené zde a knihu W. Röda Německá klasická filosofie I. (s. 37-137).

Last update: Vrabec Martin, Mgr., Ph.D. (02.09.2021)
Syllabus - Czech

Témata:
1) Cíle Kantovy transcendentální filosofie a kritiky poznávacích schopností.
2) Transcendentální estetika.
3) Transcendentální logika.
4) Dedukce kategorií.
5) Systém zásad rozvažování.
6) Rozumové ideje. Kritika tradiční metafyziky.
7) Cíle Kantovy praktické filosofie.
8) Praktická svoboda I.
9) Kategorický imperativ.
10) Praktická svoboda II.
11) Postuláty praktického rozumu.
12) Kritika estetické soudnosti.
13) Kritika teleologické soudnosti. Závěr.

Studijní literatura:
* Povinná:
KANT, I. Kritika čistého rozumu. Praha: OIKOYMENH, 2001. ISBN 80-7298-035-1. Vybrané kapitoly.
KANT, I. Kritika praktického rozumu. Praha: Svoboda, 1996. ISBN 80-205-0505-5. Vybrané kapitoly.
KANT, I. Kritika soudnosti. Praha: OIKOYMENH, 2015. ISBN 978-80-7298-500-5. Vybrané kapitoly.

* Doporučená:
KANT, I. Prolegomena ke každé příští metafyzice, jež se bude moci stát vědou. Praha: Svoboda, 1992. ISBN 80-205-0310-2.
KANT, I. Základy metafyziky mravů. Praha: OIKOYMENH, 2014. ISBN 978-80-7298-501-2.
RÖD, W. Německá klasická filosofie I. Praha: OIKOYMENH, 2015. ISBN 978-80-7298-200-4.

PATZIG, G. Jak jsou možné syntetické soudy a priori?. Praha: Filosofia, 2003.

Last update: Vrabec Martin, Mgr., Ph.D. (02.01.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html