SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Basic Concepts of Philosophy I. - YBFB001K
Title: Základní pojmy filosofie I. (kombinovaná forma)
Guaranteed by: Programme SHV - Philosophical Module (24-FM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:5/0, Ex [HS]
Capacity: 80 / unknown (80)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.
Incompatibility : YBFB001
Pre-requisite : YBFA004
Is incompatible with: YBFB001
Annotation - Czech
Úkolem přednášek je představit a problematizovat základní pojmy filosofie, které prostupují její tradici a tvoří obecný základ vzdělanosti. Představení pojmů má zároveň ukázat na jejich vzájemné souvislosti, jež vyvěrají z původní jednoty a provázanosti základních otázek metafysiky, epistemologie a etiky.
Last update: Gabrielová Hana, Mgr. (07.07.2020)
Syllabus - Czech

Sylabus:

Východiskem přednášek v zimním semestru bude především ustavení základních pojmů filosofie, jak se událo v jejím začátku zvláště u Platóna a Aristotela.

Témata:

1) Vědění.

2) Idea.

3) Pojem.

4) Pravda.

5) Bytí a jsoucno.

6) Čas a věčnost.

7) Člověk: jednota duše a těla nebo smrtelník.

8) Řeč a svět.

9) Práce a nutnost.

10) Svoboda a jednání.

11) Výchova a vzdělání.

12) Dějinnost a dějiny.

 

Povinná literatura:

H. Arendtová, „Co je svoboda?“, in táž, Mezi minulostí a budoucností: Osm cvičení v politickém myšlení, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002 (přel. M. Palouš, T. Suchomel), s. 129–152 [24 s.].

L. Benyovszky a kol., Úvod do filosofického myšlení, Plzeň: Aleš Čeněk, 2007; zde pouze §§ 1–5 (s. 11–23), §§ 9–11 (s. 48–65), §§ 13–16 (s. 72–97), § 35 (s. 208–215), §§ 57–58 (s. 326–332) [celkem 70 s.]

Platón, Menón, in: Platónovy spisy. Svazek III., Praha: OIKOUMENH, 2003 (přel. F. Novotný), s. 339–379 [41 s.]

 

Doporučená literatura:

H. Arendtová, Vita activa neboli O činném životě, Praha: OIKOYMENH, 2007 (přel. V. Němec); zde zvl. „Úvodní poznámky“, I, a V. kapitola.

ARISTOTELÉS: Fysika, Praha: Rezek, 1996 (přel. A. Kříž), IV. kniha, kap. 10–14, s. 118–135.

ARISTOTELÉS: O duši, Praha: Rezek, 1995 (přel. A. Kříž).

AUGUSTINUS AURELIUS: Vyznání, kniha XI., přel. M. Levý, Praha: Kalich 2006, s. 374–417.

PLATÓN. Faidón. In PLATÓN. Euthyfrón: Obrana Sókrata ; Kritón ; Faidón ; Kratylos ; Theaitétos ; Sofistés ; Politikos. Vyd. 1. [v tomto souboru]. Praha: OIKOYMENH, 2003. Platónovy spisy. ISBN 80-7298-062-9. S. 83-160.

Last update: Vrabec Martin, Mgr., Ph.D. (02.10.2023)
Course completion requirements - Czech

Podmínky atestace:

Pro splnění atestace se předpokládá důkladné prostudování povinné literatury uvedené výše (celkem cca. 135 stran).

Na základě této literatury bude v sobotu posledního týdnu výuky, tj. 6. 1. 202410:00 zadán on-line test.

1. opravný termín testu: sobota 27. 1. 2024 v 10:00.

2. opravný termín testu: sobota 10. 2. 2024 v 10:00.

 

Přístup k testu:

https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=177#section-1

Last update: Novotný Jaroslav, Mgr., Ph.D. (03.02.2024)
Learning resources - Czech

NAHRÁVKY PŘEDNÁŠEK Z PREZENČNÍ FORMY VÝUKY BUDOU POSTUPNĚ ZVEŘEJŇOVÁNY V NÁSLEDUJÍCÍM MOODLOVSKÉM KURZU: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=15495

HESLO PRO ZÁPIS DO KURZU JE K DISPOZICI ZDE V SOUBORECH KE STAŽENÍ. MOODLOVSKÝ KURZ S NAHRÁVKAMI JE URČEN VÝHRADNĚ PRO STUDUJÍCÍ DISTANČNÍ/KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA. Použitím klíče se zavazujete, že přednášky nebudete šířit, kopírovat apod. a budete s nimi pracovat zodpovědně a s ohledem na živé účastníky přednášek.

Moodle prezenční verze kurzu: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10604

Last update: Vrabec Martin, Mgr., Ph.D. (02.10.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html