SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Seminar in Philosophical Text Interpretation - YBFA003
Title: Proseminář k interpretaci textu
Guaranteed by: Programme SHV - Philosophical Module (24-FM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, MC [HT]
Capacity: unknown / 625 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.
Mgr. Jana Kružíková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Pavel Baloun, Ph.D.
PhDr. Václav Hájek, Ph.D.
Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.
Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D.
Mgr. Hynek Janoušek, Ph.D.
Mgr. Jan Josl, Ph.D.
Mgr. Robert Kanócz, Ph.D.
Mgr. Jana Kružíková, Ph.D.
PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D.
Mgr. Jakub Marek, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Markéta Minářová
PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.
Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.
Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.
Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D.
Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D.
Mgr. Stanislav Synek, Ph.D.
Mgr. Martin Šimek
Denisa Tomková, M.Sc., Ph.D.
Mgr. Jiří Tourek, Ph.D.
Mgr. Jan Tuček, Ph.D.
Mgr. Lenka Vojtíšková
Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.
Mgr. Vojtěch Výravský
Mgr. Richard Zika, Ph.D.
Mgr. Jakub Zítko
Interchangeability : YBF001, YBF002, YBF003, YBF015, YBF1000CI, YBF1000LI, YBF1000ZI, YBF1001LI, YBF1001ZI, YBF1002ZI, YBF1003LI, YBF1003ZI, YBF1004LI, YBF1004ZI, YBF1005ZI, YBF1006ZI, YBF1007ZI, YBF1008LI, YBF1008ZI, YBF1009ZI, YBF1010LI, YBF1010ZI, YBF1011ZI, YBF1012LI, YBF1012ZI, YBF1013LI, YBF1013ZI, YBF1015ZI, YBF1016ZI, YBF1017ZI, YBF1018ZI, YBF1019ZI, YBF1020ZI, YBF1021ZI, YBZF01, YF006BS00, YF006BS000, YF007BS00, YF164BS00, YF165BS00, YF166BS00, YF169BS00, YF218BS00, YF222BS00
Annotation - Czech
Výuka probíhá v cca 25 paralelních seminárních skupinách. Cílem kurzu je přivést studenty od naivního čtení k reflektované a systematické práci s textem a souběžně si osvojit základní žánry a elementární formální požadavky odborného textu. Skladba hodin: Každá hodina se zpravidla skládá jednak z přednáškové části a jednak ze cvičení, kde se přednášené záležitosti demonstrují, případně procvičují na konkrétních vybraných textech filosofické tradice. K této části dostávají studenti na každou hodinu zadanou přípravu, v průběhu semestru pak navíc musí napsat dvě až tři kratší práce v probíraných žánrech odborného textu.
Last update: Marek Jakub, Mgr., Ph.D. (14.09.2021)
Teaching methods - Czech

Obecné podmínky atestace (konkretizaci podmínek si určuje učitel skupiny Prosemináře):

1/ pravidelná účast na hodinách prosemináře;

2/ pravidelná příprava na práci v hodinách;

3/ vypracování zadaných písemných úkolů v náležité kvalitě.

Last update: Vrabec Martin, Mgr., Ph.D. (02.05.2022)
Syllabus - Czech

Proseminář k interpretaci textu uvádí do problematiky akademického čtení v oblasti humanitních a společenských vět. Seminární formou se účastníci kurzu seznámí s akademickými žánry, náležitostmi akademického psaní a budou se účastnit diskuse o vybraných textech. Proseminář je vyučován v menších skupinkách vedených jednotlivými pedagogy, kteří ve svém prosemináři pracují s odlišnými texty a akcentují různé přístupy ke čtení. Před zapsáním se do paralelky proto doporučujeme studujícím důkladně se seznámit s níže uvedenými anotacemi proseminářů. Atestační podmínky jsou konkrétně vymezeny každým z vyučujících, obecně se očekává nejméně 80% aktivní účast na hodinách a všechny paralelky prosemináře požadují alespoň jednu atestační písemnou práci.

 

Anotace jednotlivých seminářů:

Mgr. Pavel Baloun, Ph.D.

Cílem prosemináře je představení základních východisek perspektivy kulturních dějin a historické antropologie. Během semestru se studenti seznámí s různými typy textů (populárně naučný článek, monografie, odborná studie, recenze apod.) osvojí si základní dovednosti práce s odborným historickým textem (čtení a interpretace), naučí se psát anotace a připravit si ústní referát. Čt 10:00 YT120

---
PhDr. Václav Hájek, Ph.D. Přesná anotace bude doplněna, proseminář bude tematicky na pomezí filosofie a výtvarného umění.  Út 17:30 YT113
---
Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D. V prosemináři se budeme věnovat četbě a interpretaci vybraných pasáží Pravidel pro vedení rozumu od R. Descarta. Příklady budou voleny z matematiky a logiky. Čt 14:30 YT233
---
Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D. Cílem kursu je naučit se základním dovednostem při recepci (filosofického) odborného textu. Po studentech je vyžadována pravidelná aktivní účast při analýze textů a napsání tří kratších prací dle zadání. Atest bude udělen na základě závěrečné seminární práce. Během semestru se zaměříme na tyto texty: J. P. Sartre: Existencialismus je humanismus, vybrané eseje F. Bacona a Vzpoura davů J. Ortegy y Gasseta. Čt 17:30 YT241
---
Mgr. Hynek Janoušek, Ph.D. Kurz bude zaměřen na čtení známých filosofických esejů z oblasti aplikované etiky. Vzhledem k tomu, že většina textů se týká závažných problémů (potrat, eutanazie, chudoba, svoboda slova apod.), se budeme pokoušet přistupovat k interpretaci textů věcně, s odstupem a na třech úrovních: 1.) Jaké jsou obecné etické předpoklady pozice, z níž argumentace vychází, 2.) jaká je struktura argumentu ve prospěch zastávané pozice, 3.) jaká je hodnota argumentu a kde jsou jeho slabiny? Zápočet bude udělen za uspokojivé vypracování tří kratších seminárních prací a aktivní část na semináři. Texty, které budeme číst. Philippa Foot – Problém potratu a nauka o dvojím účinku, James Rachels – Aktivní a pasivní eutanazie, Peter Singer – Hlad, blahobyt a morálka, Bhikhu Parekh – Máme důvod zakázat nenávistné projevy? Další texty podle rychlosti četby na semináři.

Út 16:00

YT241
---
Mgr. Jan Josl, Ph.D. Proseminář se bude textově věnovat filosofickým interpretacím humoru. Projdeme některá klasická pojetí (Platón, Aristotelés, Hutcheson, Kant, Schopenhauer). Více času budeme věnovat četbě eseje Henri Bergsona "Smích". Součástí bude zvládnutí základních formátů akademického psaní - anotace, referát, interpretace, komparace.  Atest získají studenti za aktivní účast, vypracování průběžných úkolů k textům a referáty. St 8:30  YT120
---
Mgr. Robert Kanócz, Ph.D. + Mgr. V. Výravský

V prosemináři se budeme zabývat krátkými texty, v nichž C. G. Jung předkládá svůj souhrnný pohled na některé klíčové vlastnosti a otázky lidského života. Konkrétněji půjde o stati Duše a smrt, Svědomí z psychologického hlediska, Životní obrat, případně další či jiné podobné. Texty budeme společně číst, interpretovat a diskutovat a budou též předmětem písemných referátů vyžadovaných k zápočtu. (Přinejmenším většina z nich česky vyšla v 9. svazku Jungova Výboru z díla nazvaném Člověk a kultura, který r. 2012 vydalo Nakladatelství Tomáše Janečka.)

Pá 14:30 YT201
---
Mgr. Jana Kružíková, Ph.D. V prosemináři budeme číst a vykládat vybrané pasáže z Platónových a Aristotelových textů. Smyslem prosemináře bude naučit se kriticky číst a pracovat s Platónovými a Aristotelovými texty a psát krátká odborná pojednání (anotaci, referát a interpretaci). K úspěšnému splnění kurzu je třeba aktivní účast, splnění domácích úkolů a vypracování referátu. Krátké domácí úkoly budou studenti každý týden dostávat a odevzdávat prostřednictvím Moodlu. V Moodlu taktéž naleznou texty, se kterými budeme pracovat.

Út 11:30

YT113
---
PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D. Proseminář zahájíme studiem akademického textu, pozoruhodným článkem Petera Harrisona (Original Sin and the Problem of Knowledge in Early Moder Europe). Na článku si ukážeme nejen formální ohledy akademického textu (odkazy, citace, strukturace aj.), ale zejména se budeme učit porozumění argumentaci „druhého“, práci s evidencí různého druhu, zdůvodnění tezí či závěrů, prostě kritickému myšlení, které v další části prosemináře budeme kultivovat při filosofické četbě a interpretaci primárních textů (vybrané kapitoly z díla Leviatan Thomase Hobbese a Druhého pojednání o vládě Johna Locka).  Út 13:00 YT113
---
Mgr. Jakub Marek, Ph.D.

Proseminář se bude pohybovat na pomezí filosofie, literatury, filmu a dalších médií. Budeme se věnovat v širším smyslu hermeneutice, pokusu o čtení významů ve světě, a to nejen ve faktickém textu, nýbrž i v jiných podobách, které na sebe význam a smysl ve světě bere. Druhou zásadní linií, po které se proseminář bude ubírat, je myšlenka nejednoznačnosti takového významu, absence "ideálního rukopisu", kde by byla odhalena pravda textu. Věnovat se proto budeme autorům, kteří tuto významovou neuchopitelnost textu tematizují: Kierkegaardovi, Nietzscheovi, Barthesovi. Atestace bude předpokládat (kromě docházky) aktiviní účast a dvě písemné práce. 

Út 16:00 YT220

---

Mgr. et Mgr. Markéta Minářová

Tento interdisciplinární proseminář na pomezí historie a filosofie poskytuje ucelený přehled dějin utopického myšlení a koncepce ideálních států jednotlivých autorů (Platón, More, Campanella, Bacon, atd). Budeme se věnovat tématu vymezení a určení samotného žánru utopie. V bádání o utopickém myšlení je živá otázka, zda utopie vznikla teprve jako ryze novověký útvar, nebo zda má svůj původ ve středověkých představách o biblickém ráji. Rozhodnutí této otázky je závislé od definic: nejprve od toho, co rozumíme pod označením „středověk“ a „novověk“, a pak také od toho, co rozumíme pod „utopií“. Pokud patří k utopii vědomí, že se jedná o něco nereálného, tj. utopického, pak se dějiny utopií začínají vskutku Thomasem Morem a jeho spisem Utopie. Na příkladech Campanellova Slunečního státu, či Baconovy Nové Atlantis budeme zkoumat témata jak filosofická, tak historická. V prosemináři budeme číst a interpretovat vybrané pasáže, každá hodina se bude skládat z přednášky, diskuse a pravidelného vypracování konspektů. Atestace bude udělena za práci na hodinách, vypracované domácí úkoly a za atestační referát.

Čt- 8:30 YT120

---

PhDr. Jaromír Murgaš, CSc. Praktický a podle možností zkušenostní a dialogický trénink v základním zpracování, vytěžení obsahu a interpretaci textů. Úvod do filosofické interpretace a osvojení základních principů psaní odborného textu; uvedení do smyslu filosofického myšlení pro studující FHS (a nejen je). Práce s texty J. Sokola, Platona, I. Kanta, krátce F. Nietzscheho a případně H. Arendtové či J. Patočky. K atestu je třeba aktivní účast, plnění úkolů; k hodnocení tři práce na asi dvě strany a rozhovor. Čt 14:30 YT113
---
Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D. Náplní této skupiny Prosemináře bude teoretické představení toho, v čem spočívají problémy čtení a interpretování textu, a praktické osvojení elementárních zásad interpretace. Východiskem přístupu v teoretické i praktické části bude především moderní hermeneutika. Demonstraci problematiky a nácvik interpretace pak budeme provádět na textu Platónova dialogu Lachés a na vybraném odborném pojednání o výchově a vzdělání v antickém Řecku. Út 17:30 YT241
---
Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D. Cílem prosemináře je naučit se pracovat s filosofickým textem, porozumět mu a dokázat referovat jeho základní myšlenky - a to jak ústně, tak písemně. Předpokladem atestace bude tudíž nejen aktivní účast na prosemináři, ale též odevzdání písemné interpretace. Věnovat se budeme jednomu z klíčových textů západní filosofické tradice, totiž Descartovým Meditacím o první filosofii. Čt 14:30 YT241
---
Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D. Smyslem Prosemináře k interpretaci textů je naučit se kriticky pracovat s textem (Platón: Kritón, Sartre: Existencialismus je humanismu a diskuse nad aktuálním textem B. Bettleheima o holokaustu: Lidé nejsou mravenci) a samostatně psát krátká odborná pojednání (např. referát, interpretaci). Podmínkou je průběžná aktivita v hodinách, příprava krátké prezentace úryvků textu a písemný referát.  Po 10:00 YT220
---
Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D. Cílem prosemináře je pěstovat dovednost číst (porozumět, zpracovat si, interpretovat) nejen akademické texty. Budeme číst kratší texty různých žánrů, které se týkají společenských institucí. Pá 13:00 YT233
---
Mgr. Stanislav Synek, Ph.D. Na úvodních hodinách prosemináře se zaměříme na krátké cvičné texty různých žánrů (populárně-naučné, odborné apod.) s cílem naučit se rozlišovat jejich základní formální i obsahové znaky. Těžištěm práce v druhé polovině semestru bude četba a interpretace vybraného filosofického textu. K úspěšné atestaci požaduji průběžnou aktivní účast a vyhotovení závěrečné písemné práce. Út 13:00 YT241
---
Mgr. Martin Šimek V tomto Prosemináři budou studenti pracovat s texty historiografické povahy či s texty o historickém poznání vypovídajících. V druhé části kurzu se budeme věnovat analýze a interpretaci divadelních/filmových scénářů, jejichž texty vyžadují odlišný a specifický přístup. Pro úspěšné splnění atestu kurzu je od studentů vyžadována připravenost na seminář, aktivní zapojení do diskuse a v neposlední řadě odevzdání závěrečné interpretace. Téma pro závěrečnou práci si studenti volí sami, avšak musí být relevantní odbornému zaměření předmětu a student musí s vyučujícím téma předem konzultovat.  Út 17:30 YT233
---
Denisa Tomková, M.Sc., Ph.D. V tomto proseminári sa budeme venovať predovšetkým čítaniu a interpretácii textov postkoloniálnych mysliteľov*iek (Homi K. Bhabha, Stuart Hall, Gayatri Chakravorty Spivak a Audre Lorde), ktoré sa zameriavajú na otázky identity, útlaku, kultúry národa, imperializmu a čierneho feminizmu. Cieľom proseminára bude rozvíjať zručnosti čítania a analýzy textov, ako aj následné kritické myslenie v kontexte súčasného umenia a filozofie. Út 8:30 YT212
---
Mgr. Jiří Tourek, Ph.D. Smyslem Prosemináře k interpretaci textů je naučit se kriticky pracovat s filosofickými texty a samostatně psát krátká odborná pojednání vycházející z těchto textů. V Prosemináři proto začneme, jako jakýmsi uvedením do filosofie, jedním antickým textem. V průběhu semestru pak společně projdeme ještě jeden text učebnicový (Úvod do filosofického myšlení), jeden text moderní tradice (20. století) a zbytek semestru strávíme četbou primární literatury fenomenologické tradice.  Pá 8:30 YT121
---
Mgr. Jan Tuček V prosemináři budeme pracovat s texty zabývajícími se teorií historické vědy, možnostmi a mezemi jejího poznání (P. Veyne, D. Třeštík), vědou obecně (T. S. Kuhn) a filozofií dějin (M. Havelka, P. Horák). Tematicky a autorsky pestrý soubor kratších textů bude postupně podroben analýze (individuálně v rámci domácí přípravy a kolektivně během prosemináře) s účelem osvojení si základních dovedností potřebných pro analýzu odborného textu a jeho další využití při přípravě vlastních textů (nácvik referátu a interpretace).
Pro informaci k průběhu semestru a atestaci: nutná je aktivní účast na kolektivním rozboru (nelze si to jen "tiše odsedět", prezenci vedu) a domácí příprava (zadání textu + "nápovědy" ústně i mailem), cca v polovině semestru proběhne nácvik referátu a interpretace + zpětná vazba; atestace: ostrá verze referátu a interpretace (texty a témata jsou zadána).
Čt 11:30 YT131
---
Mgr. Lenka Vojtíšková

V prosemináři se budeme věnovat knize Judith Butler „Závažná těla. O materialitě a diskursivních mezích ‚pohlaví‘“. Na toto dílo přitom budeme nahlížet jako na exemplární příklad současného filozofického textu, který vyžaduje jakési „intertextuální čtení“. Knihu proto budeme číst souběžně s texty, na které Butler explicitně nebo implicitně odkazuje (L. Althusser, M. Foucault, S. Freud a J. Lacan). Cílem přitom bude nejen učinit dílo přístupnějším, ale především kriticky reflektovat, jak Butler se zmíněnými texty nakládá.

Út 11:30 YT233
---
Mgr. Martin Vrabec, Ph.D. V prosemináři se budeme nejprve věnovat krátké úvaze psychologa Z. Matějčka „Praktické učení“, který pojednává o smyslu školství a snaze ho zeformovat. Pokračovat budeme Humeovým textem o vkusu a o tom, zda existuje nějaké univerzální měřítko krásy. Pokud zbude čas, podívali bychom se ještě na vybrané pasáže Nietzscheho textu Genealogie morálky. Tyto texty budou sloužit jako materiál, na němž si studující osvojí základní dovednosti práce s odborným textem. Čt 11:30 YT102
---
Mgr. Richard Zika, Ph.D. Proseminář se bude věnovat Descartovým Meditacím o první filosofii. Cílem je porozumět textu, naučit se o něm referovat a interpretovat jeho myšlenky. Pá 13:00 YT241
---
Mgr. Jakub Zítko

V prosemináři se budeme věnovat četbě knihy Prokletá část od Georgese Bataille. Zaměříme se také na texty, které Bataille publikoval před jejím vydáním a v nichž nastínil témata, která v Prokleté části následně rozvíjel (všeobecná ekonomie, pojem výdaje apod.). Cílem prosemináře bude relevantně interpretovat vybrané úryvky a jejich společná četba. Studenti se rovněž pokusí propojit probírané texty, a to se zřetelem k jejich tematické blízkosti. Podmínkou splnění kurzu bude aktivní účast v hodině, domácí příprava (četba úryvků) a závěrečná seminární práce.

Út 16:00 YT102

 

 

Last update: Marek Jakub, Mgr., Ph.D. (15.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html