SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Introduction to Philosophy II. - YBFA002
Title: Úvod do filosofie II.
Guaranteed by: Liberal Arts and Humanities - Philosophical Module (24-FM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2019
Semester: both
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 2/0 Ex [hours/week]
Capacity: winter:unlimited / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: YBZB60000
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.
Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.
Mgr. Stanislav Synek, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D.
doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
Mgr. Felix Borecký, Ph.D.
doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.
doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.
Mgr. Milan Hanyš, Ph.D.
Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.
Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D.
Mgr. Josef Kružík, Ph.D.
Mgr. Jana Kružíková, Ph.D.
PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D.
Mgr. Jakub Marek, Ph.D.
PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.
doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.
prof. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc.
Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.
Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D.
Mgr. Stanislav Synek, Ph.D.
Mgr. Jiří Tourek, Ph.D.
Mgr. Ondřej Váša, Ph.D.
doc. Mgr. Tomáš Vítek, Dr.
Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.
Mgr. Richard Zika, Ph.D.
Pre-requisite : YBFA001
Annotation -
Last update: Mgr. Alžběta Wolfová (28.05.2018)
A compulsory exam in philosophy for the undergraduate students.
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Stanislav Synek, Ph.D. (07.05.2020)

Po dobu trvání zákazu prezenční výuky kvůli šíření viru COVID-19 budou nahrané přednášky průběžně vyvěšovány zde v SISu.

Témata přednášek (LS):

 1. Zrození člověka z ducha práce - Hegelova dialektika "panství a rabství" ve Fenomenologii ducha
 2. Nietzschova kritika svobodné vůle
 3. Lidská podmíněnost a pohyby lidské existence - lidská svoboda mezi Arendtovou a Patočkou
 4. Nietzschovo zpochybnění metafyziky
 5. Ustavení základních rámců metafysického myšlení (Platón, Aristotrelés), jejich působnost v tradici (Descartes, Hegel), zapomenutí původního tázání po bytí (Heidegger) - přednáška J. Novotného
 6. Obnova otázky po bytí v kontextu fenomenologie a hermeneutiky – dějinná povaha tázání. Přístupnost bytí. - přednáška J. Novotného
 7. Dějiny metafysiky a dějinná povaha bytí. Naše situace.- přednáška J. Novotného
 8. Platón: O přirozenosti jmen (Platón: Kratylos) - přednáška T. Holečka
 9. O řeči jako domovu a klamu (Heidegger) - přednáška T. Holečka
 10. Rozumění a řeč v Gadamerově hermeneutice - přednáška J. Kružíkové
 11. Platónův vztah k umění: mezi konkurencí a potřebou - proběhne formou webináře v MS-Teams (podrobnosti níže: "Studijní opory")
 12. Role umění a krize kultury v myšlení Hannah Arendtové - proběhne formou webináře v MS-Teams (podrobnosti níže: "Studijní opory")
 13. Hermeneutický význam umění
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Stanislav Synek, Ph.D. (18.05.2020)

AKTUALIZACE pro květen-červen 2020: Termíny ústní zkoušky jsou vypsány jednak v prezenční, jednak v online formě. Pokud není u termínu výslovně uvedeno, že je "ONLINE", jedná se o termín prezenční!

Předmět je zakončen ústní zkouškou. Termíny zkoušky jsou vypisovány v aplikaci SIS „Termíny zkoušek“. Řádné termíny jsou ve zkouškovém období v květenu a červnu, opravné termíny v září.

Povinně-volitelná literatura je rozdělena do osmi setů, z nichž si student právě jeden vybere. V rámci přípravy na zkoušku si přečte a zpracuje všechny texty vybraného setu. Před zahájením zkoušky student odevzdá zkoušejícímu vyplněný formulář, kde zaškrtne set textů, který si pro zkoušku vybral. Formulář se seznamem setů textů získá výše v souborech ke stažení.

*Poznámka: Pro studující nastoupivší v akad. roce 2018/2019 platí původní seznam setů literatury z let 2016-2019, který si mohou stáhnout spolu s příslušným formulářem na stánce předmětu Úvod do filosofie - YBZB60000.

Seznam setů povinně-volitelné literatury (platný pro studující nastupující do studia v září 2019 a později):

1. Co nebo kdo je člověk?

ARENDTOVÁ, H.: Vita activa neboli O činném životě, Praha: OIKOYMENH, 2007 (přel. V. Němec), „Úvodní poznámky“ a kap. I., s. 7–32.
ARISTOTELÉS: O duši, in: týž, Člověk a příroda, Praha: Svoboda, 1984, s. 197-201, 221-279 (části I.1, II.1-12, III.1-13).
DESCARTES, R.: Meditace o první filosofii, Praha: OIKOYMENH, 2003 (přel. P. Glombíček, T. Marvan, P. Zavadil), s. 9–80.
HEIDEGGER, M., Bytí a čas, Praha: OIKOYMENH, 1996 (přel. I. Chvatík a kol.) §§ 9–12, s. 58–78.
JASPERS, K., Mezní situace, Praha: OIKOYMENH, 2016. 
PLATÓN: „Faidón“, in Platónovy spisy I., Praha: OIKOYMENH, 2003 (přel. F. Novotný), s. 83–160.

2. Umění, krása, estetika

ARENDTOVÁ, H.: Mezi minulostí a budoucností, Brno, 2002 (přel. T. Suchomel a M. Palouš), esej 6. „Krize kultury“, s. 173–196.
ARISTOTELÉS: Poetika, Praha: Svoboda, 1996, kap. 1–14, 23–26, s. 57–84 a 103–115.
DIDEROT, D.: Herecký paradox, in: týž, O umění, Praha: Odeon, 1983, s. 165-202.
ECO, U.: Skeptikové a těšitelé, Praha: Argo, 2006, (přel. Z. Frýbort), s. 7–125. 
GADAMER, H.- G.: Aktualita krásného, Praha: Triáda, 2003 (přel. D. Filip), s. 5-26 (Úvod).
HUME, D.: O normě vkusu, Aluze, roč. 5, 2002, č. 2, (přel. I. Panochová), s. 82–91. 
PLATÓN: Ión, in: týž, Platónovy spisy III., Praha: OIKOYMENH, 2003, s. 435-451.
PLATÓN: Ústava, Kniha X., in Platónovy spisy IV., Praha: OIKOYMENH, 2003 (přel. F. Novotný), s. 305-321 (595a-608b).

3. Svoboda a jednání

ARENDTOVÁ, H.: Mezi minulostí a budoucností, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002 (přel. T. Suchomel a M. Palouš), esej 4. „Co je svoboda?“, s. 129–152.
ARISTOTELÉS, Etika Níkomachova, Praha: Rezek, 1996 (přel. A. Kříž), Kniha I. až III., s. 23–95.
KANT, I.: Základy metafyziky mravů, Praha: Svoboda, 1990 (přel. M. Znoj), Předmluva, I. a II. část, s. 51–107.
NIETZSCHE, F.: Genealogie morálky, Praha: Aurora, 2002 (přel. V. Koubová).
PLATÓN, „Obrana Sókrata“, „Kritón“, in Platónovy spisy I., Praha: OIKOYMENH, 2003 (přel. F. Novotný), s. 33–61 a 65–80.
SARTRE, J.-P., Existencialismus je humanismus. Praha: Vyšehrad, 2004.

4. Co je metafyzika?

ARISTOTELÉS: Metafysika, Praha: Rezek, 2003 (přel. A. Kříž), I. kniha (kapitoly 1–3) a IV. kniha (kapitoly 1–2), s. 33– 43 a 101–107.
DESCARTES, R.: Meditace o první filosofii, Praha: OIKOYMENH, 2003 (přel. P. Glombíček, T. Marvan, P. Zavadil), s. 9–80.
HEIDEGGER, M.: Co je metafyzika? (Přednáška), Praha: OIKOYMENH, 1993 (přel. I. Chvatík), s. 36–67.
NIETZSCHE, F.: Soumrak model čili: Jak se filozofuje kladivem, Olomouc: Votobia, 1995 (přel. A. Breska), 3–188. 
PLATÓN: „Ústava“, in Platónovy spisy IV., Praha: OIKOYMENH, 2003 (přel. F. Novotný), Podobenství o slunci, úsečce a jeskyni, s. 234–253.

5. Poznání a vědění

BACON, F.: Nové organon, II. část, Praha: Svoboda, 1990 (přel. M. Zůna), s. 73–109 (předmluva, aforismy 1–70).
DESCARTES, R.: Pravidla pro vedení rozumu, Praha: OIKOYMENH, 2000 (přel. V. Balík), pravidlo I. až XI, s. 8–93.
HUME, D.: Zkoumání o lidském rozumu, Praha: Svoboda, 1996 (přel. J. Moural), po kapitolu 8. včetně, s. 5–146.
KANT, I.: Kritika čistého rozumu, Praha: OIKOYMENH, 2001 (přel. J. Loužil), „Předmluva k druhému vydání“ a „Úvod“, s. 15–32 a 33–50.
LEIBNIZ, G. W.: „Úvahy o poznání, pravdivosti a idejích“ a „O tom, co přesahuje smysly a hmotu“, in: týž, Monadologie a jiné práce, Praha: Svoboda 1982 (přel. J. Husák), s. 38–45 a 134–144.
PLATÓN: „Menón“, in Platónovy spisy III., Praha: OIKOYMENH, 2003 (přel. F. Novotný), s. 339–379.

6. Člověk a druzí

ARENDTOVÁ, H.: O násilí, Praha: OIKOYMENH, 1995 (přel. J. Přibáň a P. Fantys).
ARISTOTELÉS: Politika I., Praha: OIKOYMENH, 1999 (přel. M. Mráz), s. 46–87.
HEGEL, G.W.F.: Fenomenologie ducha, Praha: Československá akademie věd, 1960 (přel. J. Patočka), pasáž „Panství a rabství“, s. 154–161.
HOBBES, T.: Leviathan, I. díl (kap. XIII–XVII.) + II. díl [celý], Praha: OIKOYMENH, 2009 (přel. K. Berka), s. 87–254. 
LOCKE, J.: Druhé pojednání o vládě (kap. II–XI, XVIII–XIX), Praha: Svoboda, 1992 (přel. J. Král), s. 30–115 a 147– 175.
ROUSSEAU, J.-J.: O společenské smlouvě neboli O zásadách státního práva, Praha: Svoboda, 1978 (překlad E. Blažková), str. 201–277.

7. Pravda a řeč

GADAMER, H.-G.: „Člověk a řeč“, „Řeč a rozumění“, in GADAMER, H.-G.: Člověk a řeč, Praha: OIKOYMENH, 1999 (přel. J. Sokol a J. Čapek), s. 22–29 a 30–44.
HEIDEGGER, M.: Bytí a čas, Praha: OIKOYMENH, 1996 (přel. I. Chvatík a kol.), §§ 28–34, s 157–194 a § 44, s. 242– 260.
NIETZSCHE, F.: O pravdě a lži ve smyslu nikoli morálním, Praha: OIKOYMENH, 2010 (přel. V. Koubová) s. 7–27. 
PLATÓN, „Kratylos“, in Platónovy spisy I., Praha: OIKOYMENH, 2003 (přel. F. Novotný), s. 163–173 [po odstavec 391b včetně].
PLATÓN, „Gorgias“, in Platónovy spisy III., Praha: OIKOYMENH, 2003 (přel. F. Novotný), s. 233–335.

8. Dějinnost

ARENDTOVÁ, H.: Mezi minulostí a budoucností, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002 (přel. T. Suchomel a M. Palouš), Předmluva, 1. a 2. esej, s. 7–86.
GADAMER, H.-G.: Problém dějinného vědomí, Praha: FILOSOFIA, FÚ AV ČR, 1994 (přel. J. Němec a J. Sokol), s. 7– 53.
HEGEL, G.W.F.: „Pojem dějin filosofie“, in HEGEL, G.W.F.: Dějiny filosofie I., Praha: Akademie věd, 1961 (přel. J. Cibulka, M. Sobotka), s. 48–77.
NIETZSCHE, F.: „O užitku a škodlivosti historie pro život“, in NIETZSCHE, F.: Nečasové úvahy, Praha: OIKOYMENH, 2005 (přel. J. Krejčí a P. Kouba), s. 77–147.
PATOČKA, J.: „Kacířské eseje o filosofii dějin“, in: PATOČKA, J.: Péče o duši III., Praha: OIKOYMENH, 2002, esej 2.–3. a 5.–6., s. 41–83, 98–131.

 

Upozornění: Z přečtené literatury k Úvodu do filosofie můžete vytvořit i základ seznamu četby k státní zkoušce z filosofie. Proto doporučujeme, abyste si při přípravě na Úvod do filosofie vybrané texty zpracovali pro další přípravu na soubornou zkoušku (např. ve formě poznámek, konspektů apod.).

 

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Ondřej Váša, Ph.D. (22.05.2020)

Doplňující informace pro LS 2020

Informace k webinářům Mgr. Ondřeje Váši, Ph.D.:

"Platónův vztah k umění: mezi konkurencí a potřebou"

 • živý stream proběhne prostřednictvím Ms Teams (přihlášení viz níže) v NEDĚLI 24. KVĚTNA v 19:00. Přednáška pak bude k dispozici ze záznamu na stejné platformě. 

"Role umění a krize kultury v myšlení Hannah Arendtové"

 • záznam přednášky je k dispozici v prostředí MS-Teams

Návod k přihlášení se do služby MS-Teams:
 • Pod svým unikátním univerzitním číslem (UKČO) se ve formě čísloUKČO@cuni.cz (tedy například 12345678@cuni.cz) přihlásíte prostřednictvím www.office.com do webové platformy Office 365 pro studenty UK (zdarma).
 • Office Vás následně přesměrují na stránku CAS, kde se jednorázově přihlásíte uživatelským jménem a heslem, které používáte do SIS.
 • Následně se Vám odemkne on-line plocha Office 365.
 • Klikněte na Teams (lze si stáhnout i aplikaci), dále pak Týmy v levé liště -> Připojit se k týmu nebo vytvořit nový (na obrazovce vpravo nahoře) -> Připojit se k týmu pomocí kódu
 • Přihlašte se kódem: i75sguy 
 • Tím jste přihlášeni do týmu.
 • S připojením do týmu prosím neotálejte. Máte-li s přihlášením potíže, zkontrolujte, zda se přihlašujete dle instrukcí, respektive zkuste se přihlásit opakovaně po restartování počítače, vymazání historie prohlížeče apod.
 • Ve výjimečných případech se může stát, že systém nebude akceptovat vaše UKČO. V takovém případě kontaktujte LVT. V daný den přednášky se přihlašte do týmu minimálně dvacet minut před začátkem hodiny.
 • Pokud by Vám to setrvale nešlo, kontaktujte emailem Ondřeje Vášu

         >> Přihlášení do webináře <<

 • cca 15 minut před začátkem hodiny bude do chatu na titulní stránce týmu (respektive "Obecné" či "Příspěvky") nahrán odkaz, prostřednictvím kterého se přihlásíte do webináře.
 • Po přihlášení prosím v aplikaci ztlumte mikrofon a vypněte kameru.
Stažení desktopové a mobilní aplikace | Microsoft Teams
products.office.com

Office 365 Login | Microsoft Office www.office.com

 

Odkazy na moodle: 

http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=1063
Audionahrávky přednášek (všechny): http://moodle.fhs.cuni.cz/mod/data/view.php?id=18260

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html