SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Translation Editing I. - YBEC163
Title: Redakce překladu I.
Guaranteed by: Programme SHV - Language and Literature Module (24-KO)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, MC [HT]
Capacity: unknown / 20 (20)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: YBJ2006ZI
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Lily Císařovská
Teacher(s): Mgr. Lily Císařovská
Incompatibility : YBEC099
Annotation -
Last update: Mgr. Hana Gabrielová (24.06.2022)
This course focuses on overall text processing and on structure, terminology and language issues relevant to translation. Drawing on students' own translations, it is a practical introduction to the skill of translation. The course is designed particularly for those students who are working on their translation and who wish to develop their language competence.
Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Lily Císařovská (20.09.2022)

                                                                                                                                          

 

Kurz je koncipován jako prezenční. Účast na seminářích je povinná, protože je úzce provázána s texty, s nimiž pracujeme, a načíst si látku z různých a četných pramenů lze jen velmi obtížně. 

O fungování semináře a požadavcích k úspěšnému studiu si povíme na první hodině. Mimořádná sdělení vám budu posílat na e-mail.

 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Lily Císařovská (20.09.2022)

Jazykovou zdatnost v češtině budeme rozvíjet ve dvou rovinách: 

- na cvičeních, která jsou zaměřena na problémové oblasti češtiny, a   

- na bakalářských překladech, na nichž již účastníci kursu pracují.

Zásady práce s textem a úzce propojené vrstvy jazyka budeme sledovat na textech, které účastníci seminářů budou předem sami redigovat. Svou redakci pak budou na seminářích porovnávat s řešeními svých kolegů. V tomto vzniklém prostoru je možné účinně rozvíjet schopnost vnímat texty ve větších celcích, vidět jejich provázanost,  strukturovanost i lexikální a stylistickou ucelenost.  Zaměříme se na vrstvy, jejichž osvojení je sice základním předpokladem výstavby dobrých textů, ale při čtení je zpravidla ani nevnímáme. Tímto cíleným soustředěním budeme prohlubovat nejen svou jazykovou kompetenci, nýbrž i schopnost jasného konsistentního myšlení.

Tematické okruhy:


 1) Zásady a cíle redakční práce

 2) Korektorské značky     

 3) Interpunkce (funkčnost interpunkčních znamének, jejich význam a vliv na význam textu) 

 4) Lexikální rovina textu (terminologie, internacionalismy, redundantní tvary, interference s významově obsazenými výrazy, různé hladiny abstraktnosti).                     

 5) Výstavba souvětí (význam spojek, ustálená slovní spojení, floskule)                                                                                                                                       

 6) Výstavba odstavce (aktuální větné členění/funkční větná perspektiva, provázanost textu, deixe)                                                                                                   

 7) Základní rozdíly mezi anglickou a českou větou (nominální konstrukce vs slovesné vyjadřování, vidové rozdíly, sémantické rozdíly sdělení)                                          

 8) Práce s reáliemi (idiomy, frekvenční vazby, problém ekvivalence)                                                                                                                                                       

 9) Soudržnost textu, koheze, redundance, poměr obsahu a formy   

 10) Styl a stylotvorné činitele (významové hladiny stylistiky, funkční styly a jejich kontextuální adekvátnost)

 

Ke splnění kursu je třeba pravidelná a soustavná práce v průběhu semestru, vypracování zadaných cvičení a zpracování samostatných rešerší spojených s probíranými jevy.

Přehled vhodných příruček a pramenů najdete v souboru na této stránce (viz výše). 

Mezi další doporučené tituly patří například: 

JUST, V., Slovník floskulí 1,2, Praha: Academia, 2005.
STANĚK, V., Jak psát správně čárky, Praha: Fortuna, 1997.
EISNER, P., Rady Čechům, jak se hravě přiučiti češtině, Praha: Academia, 1992.                                                                   

JAMEK, V., O patřičnosti v jazyce, Praha: Nakladatelství Franze Kafky, 1998.

KARLÍK A KOL., Příruční mluvnice češtiny, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001.

KOL. AUTORŮ, Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice, Praha: Ottovo nakladatelství, 2005.
PETRÁČKOVÁ A KOL., Akademický slovník cizích slov, Praha: Academia, 2001.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html