SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Linguistics I. - YBEC105
Title: Úvod do studia jazyka I.
Guaranteed by: Programme SHV - Language and Literature Module (24-KO)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, MC [HT]
Capacity: unknown / 20 (20)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Lily Císařovská
Teacher(s): Mgr. Lily Císařovská
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Lily Císařovská (19.09.2023)
Úvod do studia jazyka volně souvisí s předmětem Nácvik anglického překladu a doplňuje i Redakci překladu Otevírá nové pohledy na jazyk jako takový, ukazuje smysl jazykových jevů v nových souvislostech tak, abychom mohli zahlédnout ústrojnost jazyka i některé zkušenosti, jež jsou v jeho vrstvách uloženy. Tato vnímavost bystří porozumění pro nesčetné analogie jazykových kategorií s mimojazykovými jevy, které se nás bezprostředně dotýkají, a posiluje naši schopnost odolávat mnohým manipulačním vlivům, které nepřetržitě usilují o naši pozornost. Jazyk je nástrojem humanitních studií, a proto se péče, již mu věnujeme, uplatní nejen při práci na bakalářském překladu, ale vůbec při každé práci s jazykem (např. při četbě, studiu, psaní bakalářské či jiné práce a také při komunikaci s druhými, při jednáních či vystupování apod.). Kurz je kombinací přednášek a cvičení a vyžaduje systematickou práci v průběhu semestru i aktivní účast na seminářích. Je určen zvídavým studentům, kteří si s jazykem rádi hrají a s chutí se hlouběji potápějí pod jeho povrch.
Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Lily Císařovská (19.09.2023)

Předmět je koncipován především pro prezenční výuku, tj. od studentů se očekává pravidelná účast na seminářích a příprava na ně. Jedná se o kombinaci přednášky a semináře, na němž je možné si v praxi vyzkoušet probírané jevy. Cílem je přímo prožívat to, o čem se mluví, tj. vlastní zkušenost jazyka nahlížet v nových souvislostech tak, aby bylo možné vnímat i objevovat jeho transcendující potenciál. Jazyk je živý odkaz, který žije v nás i námi. 

K úspěšnému splnění kurzu je třeba účast na seminářích, aby byla zajištěna kontinuita probírané látky. Úkolem studentů je vždy po jednotlivých setkáních zpracovat krátkou reflexi témat, o nichž jsme mluvili na semináři. Na konci semestru je zápočtové ohlédnutí. 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Lily Císařovská (20.09.2022)

Tematické okruhy probírané v zimním semestru


1. Jazyk obecně, možné přístupy k jazyku, lingvistika a její rozvrstvení, lingvistické osy, obecné charakteristické principy jazyka, vliv a funkce jazyka aneb k čemu je dobré být lingvisticky gramotný (1. - 3. týden)

2. Hláskosloví, Hellwagův trojúhelník, principy třídění hlásek, asimilace hlásek, výslovnost, porovnání zvukového systému mezi češtinou a angličtinou  (4. - 6. týden)

3. Fonetika a fonologie, alofony a fonémy jakožto  obecný princip protikladu diskrétnosti a kontinua, který se projevuje v jazyce, fonologická opozice, fonologické principy v antropologii, fonologie a pravopis  (7. - 10. týden)

4. Fonologie slov domácích a přejímek, internacionalismy v české slovní zásobě (11. - 12. týden).

5. Jazykové vrstvy, spisovný a nespisovný jazyk; mluvená a psaná podoba jazyka, různé vlivy patrné v ortografii a ortoepii; pravopisné reformy a jejich dopad (13. týden)

 

Paralelně s těmito okruhy budou formou cvičení probírány problematické jevy v češtině a zařazena cvičení na českou výslovnost. 

Tento sylabus je pouze orientační a bude přizpůsobován potřebám studentů. Některým okruhům se možná budeme věnovat déle a jiné propojíme - podle nastalé situace. 

 

Doporučená literatura k Úvodu do studia jazyka:

Bolinger, Dwight: Jazyk jako nabitá zbraň. Užívání a zneužívání jazyka v naší době. Přeložila Lenka Weinbergerová. Praha: Petr Zima, 2008. 251 s. ISBN 978-80-254-0313-6.

Bourdieu, Pierre: Co se chce říct mluvením. Ekonomie jazykové směny. Přeložili Martin Pokorný a Eva Sládková, Praha: Karolinum, 2014. 168 s. ISBN-978-80-246-2570-6.

Čermák, František: Jazyk a jazykověda (Přehled a slovníky). Praha: nakladatelství Karolinum, 2004. 340 s. ISBN 80-246-0154-0.

Černý, Jiří: Dějiny lingvistiky. Olomouc: Votobia, 1996. 517 s. ISBN 80-85885-96-4.

Černý, Jiří: Úvod do studia jazyka. Olomouc:  Rubico, 1998. 248 s.  ISBN 80-85839-24-5.

Daneš, František et al.: Čeština na přelomu tisíciletí. 1. Vyd. Praha: Academia, 1997. 292 s. ISBN 80-200-0617-6.

Eisner, Pavel: Chrám i tvrz (Kniha o češtině). Praha: Lidové noviny, 1992. 666 s. ISBN 80-7106-066-6. Stačí i vybrané eseje z této knihy v souborech Rady Čechům, kterak se přiučiti češtině nebo Čeština poslechem a poklepem

Fidelius, Petr: Řeč komunistické moci. Praha: Triáda, 2016. 290 s.ISBN 978-80-7474-176-0.

Flusser, Vilém:  Jazyk a skutečnost.  Přeložil Karel Palek. Praha: Triáda, 2005. 198 s. ISBN 80-86138-54-2.

Jamek, Václav: O patřičnosti v jazyce. Praha: Nakladatelství Franze Kafky, 1998. 204 s. ISBN 80-85-844-45-1.

Lakoff, George; Johnson, Mark: Metafory, kterými žijeme.  Přeložil Mirek Čejka. Brno: Host, 2002. 280 s. ISBN 80-7294-071-6.

Lakoff, George: Ženy, oheň a nebezpečné věci. Co kategorie vypovídají o naší mysli. Přeložil Dominik Lukeš. Praha: Triáda, 2006. 655 s. ISBN 80-86138-78-X.

Marvan, Jiří: Brána jazykem otvíraná aneb o češtině světové. Praha: Academia, 2004. s.433. ISBN 80-200-0932-9.

Marvan, Jiří: Jazyk. Jeho český příběh (Prvních tisíc let 800-1800). Praha: Karolinum, 2015. 455 s. ISBN 978-80-246-3034-2.

Ostler, Nicholas: Říše slova. Jazykové dějiny světa. Přeložila Petra Andělová. Praha: BB/art a Jiří Buchal. 2007. 639 s. ISBN 978-80-7381-152-5.

Pokorná, Jaroslava; Vránová, Milena:  Přehled české výslovnosti (Logopedická a ortoepická cvičení pro dospělé).  Praha: Portál, 2007. 928 s.  ISBN 978-80-7367-169-3.

Pokorný, Jan: Lingvistická antropologie (Jazyk, mysl a kultura).  Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. 352 s. ISBN 978-80-247-2843-8.

Saussure, Ferdinand, de:  Kurs obecné lingvistiky. Přeložil František Čermák. Praha: Academia, 1996. 468 s. ISBN 80-200-0560-9.

 

 

Užitečné odkazy

http://www.ujc.cas.cz  (Ústav pro jazyk český AV ČR)

http://www.ujc.cas.cz/oddeleni/index.php?page=poradna (jazyková poradna)

http://ucnka.ff.cuni.cz (Český národní korpus)

 

Časopisy

(většinou dostupné on-line)


Naše řeč (ISSN 0027-8203)
Slovo a slovesnost. Časopis pro otázky teorie a kultury jazyka. (ISSN 0037-7031)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html