SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Thesis Preparation I. - YBDA005
Title: Diplomní seminář I.
Guaranteed by: Programme SHV - Philosophical Module (24-FM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Extent per academic year: 14 [hours]
Capacity: unknown / 277 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
Mgr. Felix Borecký, Ph.D.
Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
doc. Mgr. Martin Nodl, Ph.D.
Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
Mgr. Marie Novotná, Ph.D.
Mgr. Klára Petříková, Ph.D.
Mgr. Katarína Prikrylová
Mgr. Aleš Svoboda
Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.
Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Mgr. Jan Tuček, Ph.D.
Mgr. Richard Zika, Ph.D.
Annotation - Czech
Diplomní seminář I. je určen k přípravě projektu bakalářské práce. V průběhu seminářů budou studující připravovat své projekty bakalářských prací a průběžně konzultovat a diskutovat průběh přípravy pod odborným dohledem vyučujícího. Od studujících se očekává aktivní účast na semináři a průběžná domácí práce spojená s přípravou projektu. Semináře budou rozděleny do následujících oborových paralelek: Filosofie; Historie; Literatura a lingvistika; Psychologie; Sociální a kulturní antropologie; Sociologie; Vizuální kultura a umění.
Last update: Vrabec Martin, Mgr., Ph.D. (23.05.2024)
Registration requirements - Czech

Předmět i jednotlivé paralelky zapisuje studujícím sekretariát na základě Vašeho deklarovaného zájmu a vytíženosti jednotlivých paralelek. Je třeba, abyste si své tři nejpreferovanější paralelky zvolili v anketě, která proběhne v období 1. – 8. 9. 2024 zde: https://dl1.cuni.cz/user/index.php?id=16365

Přehled o tom, jaké podmínky je potřeba splnit pro úspěšný zápis do konkrétní paralelky, najdete níže v popisu jednotlivých paralelek. Najdete zde i kritéria, která budou rozhodovat  o přijetí v případě, že zájem bude převyšovat nabídku volných míst.

Last update: Vrabec Martin, Mgr., Ph.D. (28.05.2024)
Descriptors - Czech

Filosofie (... ob týden), kontaktní osoby: Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D., Mgr. Richard Zika, Ph.D.

Bakalářské práce v oboru filosofie mohou mít podobu filosofického promyšlení nějaké tradiční otázky a tématu, nebo mohou z filosofického pohledu promýšlet jakékoli aktuálnější otázky a témata patřící k humanitní vzdělanosti, včetně otázek a témat jiných oborů, např. historie, psychologie, literatury, filmu, antropologie aj. Volba tématu musí vznikat s ohledem na vlastní zájem autora bakalářské práce, jinými slovy: práce mu musí dávat smysl.

Zápis paralelky nevyžaduje splněné prerekvizity (mimo ochoty samostatně a pečlivě číst filosofické knihy a dělat si z nich podrobné poznámky).

Atestace bude udělena na základě zpracování a konzultování předběžného projektu bakalářské práce.

 

Historie I. (... ob týden Mgr. Jan Tuček, Ph.D.) nebo (... ob týden online doc. Jan Horský, Ph D., paralelka určená pro studující distanční formy)

Paralelka zprostředkuje studujícím odpovědi na několik základních otázek: Co jsou historické vědy? Co jsou historické prameny? Co je historiografický fakt? Jak se odlišuje odborná práce od populárně naučné? Jaký je vztah minulosti a současnosti? Jak naše nazírání současnosti ovlivňuje konstruování minulosti? Z praktického hlediska by studující měli získat následující kompetence: formulování badatelských otázek, vyhledávání pramenů a odborné literatury, sestavování bibliografií a práce s poznámkovým aparátem.

Zápis paralelky nevyžaduje přechozí splněné prerekvizity (mimo vážný zájem o zpracování bakalářské práce v oblasti historických věd).

Atestace bude udělena za aktivní účast na semináři a za zformulování projektu bakalářské práce s bibliografií základních pramenů a odborné literatury.

 

Historie II. (...ob týden, doc. Martin Nodl)

Paralelka je určena k přípravě projektu bakalářské práce se zaměřením na dějiny od středověku do 90. let 20. století. Bakalářské práce musí být založeny na individuálním výzkumu pramenů písemné i vizuální podoby, práce ze soudobých dějin mohou být vedle historických pramenů písemných doplněny prameny orálně-historickými. Výsledkem bakalářské práce nemohou být přehledové statě. Tematicky práce navazují na kurzy a výzkumné záměry vyučujících katedry historických věd, věnujících se problematice dějin od středověku do 90. let 20. století. Možné oblasti zájmu: sociální a kulturní dějiny, dějiny idejí, dějiny institucí, politické dějiny.

Podmínkou zápisu je úspěšné absolvování Historického semináře (YBHB029). Chybějící absolvování Historického semináře je možné nahradit motivačním dopisem.

Atestace bude udělena za aktivní účast na semináři a za zformulování projektu bakalářské práce s bibliografií základních pramenů a odborné literatury.

 

Historie III. - orální historie / soudobé dějiny (... ob týden, Jiří Hlaváček, Ph.D.)

Paralelka je určena k přípravě projektu bakalářské práce se zaměřením na dějiny 20.–21. století. Bakalářské práce v oblasti soudobých dějin mohou mít podobu tematicky orientovaných empirických studií (vlastní archivní, orálně-historický, biografický nebo komparativní výzkum), přehledové statě (zaměřené na konkrétní historickou událost nebo období) či teoreticko-metodologického textu (dějiny historiografie 20. století, teorie a metodologie výzkumu soudobých dějin). Tematicky práce navazují na kurzy a výzkumné záměry vyučujících katedry historických věd, věnujících se problematice soudobých dějin (tj. 20.–21. století) a orální historie (rozhovory s pamětníky a pamětnicemi). Možné oblasti zájmu: politické dějiny, hospodářské dějiny, kulturní a sociální dějiny, dějiny každodennosti, dějiny idejí, dějiny vědy, dějiny institucí apod.

Podmínkou zápisu je úspěšné absolvování minimálně jednoho z následujících kurzů bakalářského nebo magisterského studia: YBHB057 Orálně historická metoda ve výzkumné teorii a praxi I., YBHB060 Orálně historická metoda ve výzkumné teorii a praxi II., YBHB059 Soudobé dějiny: témata, problémy a koncepty (1945 – současnost), povinný nebo povinně volitelný předmět v rámci Studijního programu Orální historie.

Atestace bude udělena za aktivní účast na semináři a za zformulování projektu bakalářské práce s bibliografií základních pramenů a odborné literatury.

 

Literatura a lingvistika (... ob týden), kontaktní osoba: Mgr. Marie Novotná, Ph.D.

Bakalářské práce vedené v rámci této paralelky se týkají následujících oblastí: literární teorie, filologie, sociolingvistika či filosofie jazyka. Práce se tak mohou konkrétně zabývat např. interpretací literárního díla,  literárními a kulturně-historickými památkami,  sledováním různých aspektů staroseverské literatury a jazyka, srovnáním literárních žánrů ve středověkých národních literaturách, jazykovými krajinami, jazykovými situacemi komunit, řečovými a jazykovými východisky filosofických směrů či světonázorových pozic, zkoumáním souvislostí mezi jazykem, myšlením a tzv. skutečností. Bakalářské práce mohou mít podobu přehledové statě, komparace, teoretického textu, sociolingvistické studie či komentovaného překladu atd.

Při rozhodnutí o přijetí do této paralelky bude přihlíženo zejména k počtu teoretických kurzů z oboru jazyka a literatury.

K udělení atestace je potřeba aktivní účast na semináři a představení projektu bakalářské práce. 

 

Psychologie (... ob týden), kontaktní osoba: Mgr. Katarína Prikrylová

Bakalářské práce v oboru psychologie jsou zpravidla empirického rázu a vychází z vlastního bádání zejména v rámci projektů probíhajících na Katedře psychologie a věd o životě. Studující mají obvykle možnost zapojit se do běžících či začínajících projektů a získat tak zkušenosti s prací v týmu pod vedením svého supervizora. Příklady nabízených okruhů a témat: jazykový vývoj, čichové vnímání, sexualita, výběr partnera, duševní zdraví, mezikulturní psychologie, behaviorální ekonomie, VR v psychologii, stáří a stárnutí, mezilidská komunikace, partnerské vztahy, ekologická psychologie.

Průběh semináře je rozdělen do dvou bloků: 1. Prezentace a představení výzkumných témat otevřených pro zpracování bakalářských prací  - témata představují jednotliví školitelé. Předpokládá se, že z těchto témat si budou studenti volit téma své budoucí bakalářské práce. 2. Základní principy tvorby projektu bc. práce v psychologii (forma a struktura bc. práce atp.), prezentace klíčových metodologických postupů.

Podmínkou zápisu je psychologická profilace v rámci společenských věd, tzn. úspěšné absolvování Úvodu do psychologie a vybraných profilových povinně-volitelných kurzů v oboru. Při rozhodnutí o přijetí do této paralelky bude přihlíženo zejména k následujícím kritériím:

1.     Motivace a oblast zájmu: sleduje zejména základní porozumění oboru psychologie a schopnost popsat téma v tomto oboru na úrovni absolventa druhého ročníku.

2.     Zkušenosti v psychologii, zejména s výzkumnými projekty (pasivní i aktivní).

3.     Absolvované psychologické profilové předměty, písemné práce a prezentace.

4.     Seznam literatury: výběr přečtených monografií, odborných článků, atp. 

Ukončení semináře a atestace v tomto semináři vyžaduje: a) aktivní účast studenta na seminárních setkáních (pozn. v individuálních případech lze po domluvě s vyučujícími předmětu tuto podmínku atestace změnit); b) odevzdání strukturovaného písemného návrhu projektu bakalářské práce (rozsah 5-8 ns) a c) prezentaci rozpracovaného projektu bakalářské práce na semináři. Upřesněné zadání pro zpracování seminárního projektu bude zveřejněno v rámci výukového bloku 2. V případě absence na semináři bude požadováno nahrazení této absence formou vypracování písemného úkolu.

 

Sociální a kulturní antropologie (... ob týden; dvojblok, studující si ho zapisuje celý, později v průběhu semestru navštěvuje jen jednu část), kontaktní osoba: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.

Profilace v oboru sociální a kulturní antropologie předpokládá osvojení si antropologického způsobu myšlení a poznávání, tj. principy kulturního relativismu, základy sociálních/antropologických teorií, induktivně-idiografických způsobů poznávání a reflexivity. Bakalářské práce v oboru sociální a kulturní antropologie mohou být jak teoretické (komparace odborných textů k vybranému tématu), tak empirické, tj. založené na vlastním výzkumu, obvykle formou etnografie, popř. prostřednictvím dalších kvalitativních výzkumných strategií. Vlastní témata bc. prací mohou být rozmanitá, ale měla by se odvíjet od možností spolupráce s jejich potenciálními školiteli: viz Katedra sociální a kulturní antropologie: https://fhs.cuni.cz/FHS-2496.html.

V první části budou studující seznámeni s principy tvorby projektu bc. práce v sociokulturní antropologii, budou jim představeni potenciální školitelé a jejich oblasti zájmu (dvojblok 1), klíčové metodologické postupy vhodné pro bc. práce v sociokulturní antropologii (dvojblok 2), základní akademické dovednosti s důrazem na práci s odborným textem a akademické psaní (dvojblok 3) a etika výzkumu (dvojblok 4). Další výuka již proběhne ve dvou oddělených skupinách (od 10:00 a od 11:30 hod.) a  bude se soustředit na diskuzi jednotlivých projektů bc. prací. Každý studující tedy bude stručně prezentovat svůj rozpracovaný projekt bc. práce.

Podmínkou zápisu je antropologická profilace v rámci společenských věd, tzn. úspěšné absolvování Úvodu do sociokulturní antropologie a vybraných profilových povinně-volitelných kurzů v oboru. O přijetí do paralelky může rozhodnout úspěšné absolvování dalších předmětů ze sociokulturní antropologie nad minimální rámec profilace a metodologických kurzů.

Studijní materiály k tété paralelce v Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11092

Atestace pak spočívá v odevzdání písemného projektu bakalářské práce (5-8 NS), předpokladem je aktivní účast na výuce (docházka 70%).

 

Sociologie (... na úvod každý týden, později v průběhu semestru navštěvuje studující jen sudý nebo lichý týden), kontaktní osoba: ondrej.spacek@fhs.cuni.cz

Bakalářské práce v oboru sociologie mohou mít podobu sociologických empirických výzkumů, malé přehledové statě či teoretického textu. Tematicky navazují na kurzy a výzkumné záměry vyučujících v rámci sociologické profilace, např.: hodnoty a etika v organizacích, gender a školství, nestátní neziskové organizace jako součást sociální ekonomiky v ČR, odraz myšlení velkých postav sociologické teorie (např. Durkheim, Weber, Simmel, Pareto, Parsons aj.), populismus a občanské organizace, sociologie nerůstu, sociální nerovnosti, kulturní hierarchie a reprodukce, sociální hnutí, sociologie medicíny, současné formy rodinného soužití a další.

V první části kurzu (první dvě setkání) budou studující seznámeni s formou a strukturou bc. práce, principy tvorby projektu bc. práce a budou jim představeni potenciální školitelé a jejich oblasti zájmu. Další výuka již proběhne ve dvou oddělených skupinách. Rozdělení do skupin proběhne během druhého setkání. Následující setkání budou věnována prezentaci a diskuzi rozpracovaných projektů bc. prací.

Podmínkou zápisu je sociologická profilace v rámci společenských věd, tzn. absolvování Úvodu do sociologie. Při rozhodnutí o přijetí do této paralelky bude přihlíženo zejména k počtu profilových kurzů z oboru sociologie, společenskovědních metodologických kurzů a kurzů, které rozšiřují profilové sociologické kurzy.

Atestace spočívá a) v aktivní účasti na semináři (pozn. v individuálních případech po domluvě s vyučujícími předmětu lze tuto podmínku atestace změnit), b) odevzdání dvou průběžných úkolů c) prezentaci rozpracovaného projektu bakalářské práce na semináři a d) odevzdání písemného projektu bakalářské práce (v rozsahu 5-8 ns) ve zkouškovém období.

 

Vizuální kultura a umění (... ob týden), kontaktní osoba: Mgr. Aleš Svoboda

Bakalářské práce zaměřené na vizuální kulturu nebo umění většinou tematicky vychází z odborných témat členů Katedry teorie umění a tvorby. Pravidelně se předmětem zájmu stávají jevy moderního a současného umění ve filozofickém, historickém, genderovém nebo sémiotickém pohledu, témata filozofie umění a estetiky, teoretická reflexe architektury a urbanismu, problémy zprostředkování umění, kurátorství, umělecké kritiky a široká škála témat vizuální kultury včetně reklamy a nových médií.

Podmínkou zápisu je absolvování profilového kurzu filozofického nebo historického modulu vyučovaného členem Katedry teorie umění a tvorby, viz https://fhs.cuni.cz/FHS-2498.html. Při větším počtu žadatelů budou mít přednost uchazeči, kteří absolvovali více takových kurzů.

Atestace pak bude udělena za odevzdání náležitě zpracovaného písemného projektu bakalářské práce v délce 5-6 NS.

Last update: Špaček Ondřej, Mgr. et Mgr., Ph.D. (23.05.2024)
Syllabus - Czech

Rámcový sylabus:

1) Podoba bakalářské práce, podoba projektu výzkumu, fáze a proces psaní bakalářské práce.
2) Formulace témat bakalářské práce.
3) Osnova projektu bakalářské práce.
4) Práce s teoretickým zázemím bakalářské práce.
5) Proces psaní odborného textu/projektu bakalářské práce.
6) Prezentace a diskuse projektu výzkumu.

 

* Studijní literatura:

* Povinná:
V souladu s projektem bakalářské práce.

* Doporučená:
V souladu s projektem bakalářské práce.

Last update: Vrabec Martin, Mgr., Ph.D. (23.05.2024)
Course completion requirements - Czech

Vedení bakalářských prací se ujímají primárně interní členové a členky jednotlivých kateder. Dále je možné, aby po dohodě s vedoucí/m dané paralelky a explicitním souhlasem vedoucí/ho příslušné katedry byly práce vedeny externisty, popř. doktorskými studenty a studentkami.

Last update: Vrabec Martin, Mgr., Ph.D. (23.05.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html