SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Selected Topics of Community Work - RPK453
Title: SPPV-Vybraná témata z komunitní práce
Guaranteed by: Department of Social Work (27-PSP)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:8/0, C [HS]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.
PhDr. Hana Janečková, Ph.D.
Annotation - Czech
Kurz se zaměří na témata spojená se sociální prací v komunitě a s komunitou a na rozvoj komunity, na prohloubení a praktické procvičení základních znalostí z kurzu Metody sociální práce 1.
V úvodní teoretické části bude představen přístup zaměřený na mapování a využití komunitních zdrojů, koncept sociálního kapitálu, pečující komunity a sítí opory. Na teoretický úvod naváží diskuse nad prezentacemi projektů, které jsou výstupem ze samostatné práce dvojic studentů/studentek ve vybraných tematických okruzích.

Předmět je vyučován v českém jazyce.
Last update: Šťastná Jaroslava, PhDr., Ph.D. (28.01.2023)
Literature - Czech

MATOUŠEK A KOL.:  Encyklopedie sociální práce, Portál 2013 (heslo komunitní práce)

PFEIFFER J: Komunitní péče. In: Hoschl C., Libiger, Švestka: Psychiatrie, TIGIS s.r.o., 2002

PĚČ O., PROBSTOVÁ V.: Psychózy - Psychoterapie, rehabilitace a komunitní péče, Triton 2009

SCHURINGA, L. Komunitní práce a inkluze Romů. Ostrava: Radovan Goj, 2007

SOCHOROVÁ G.: Principy komunitní péče v praxi regionálního komunitního týmu péče o duševní zdraví. Sociální práce/Sociální práca č. 1/2008 s. 108-119

STUCHLÍK J.: Asertivní komunitní léčba a case management, Fokus Books a Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, Praha 2002

STUCHLÍK J.: Efektivita komunitních služeb pro duševně nemocné, Fokus Books, Praha 2003

ŠŤASTNÁ, J. Když se řekne komunitní práce, Praha: Karolinum 2016

QUIP – kvalita v praxi – www.kvalitavpraxi.cz – průkopníci komunitní péče – množství zajímavých materiálů

 

Časopis Sociální práce /Sociálna práca

 

Studentům budou doporučena další texty během semestru. 

Last update: Šťastná Jaroslava, PhDr., Ph.D. (22.01.2023)
Teaching methods - Czech

 

Výuka je plánavána jako prezenční, probíhá podle rozvrhu. 

 

Výuka bude probíhat ve STANOVENÝCH  časech uvedených v rozvrhu kombinovaného studia + další termíny mohou být stanoveny po domluvě se studenty.  Individuální konzultace je možné domlouvat si předem po domluvě s vyučujícími. 

 

Studentům bude je k dispozici studijní opora v MOODLE.  

Last update: Šťastná Jaroslava, PhDr., Ph.D. (22.01.2023)
Syllabus - Czech

Přednášky - témata: 

 Seznámení s cílem předmětu.  Zadání úkolu a struktura prezentace. Rozpis termínů jednotlivých prezentací.

 Co je to komunita  - opakování .

Práce s místními zdroji - Assets Based Community Development - ABCD

Sociální kapitál - předpoklad i cíl komunitní práce.

Komunitní práce a komunitní péče, pečující komunita, sítě opory, síťování a koordinace pomoci.  

 Příklady dobré praxe: komunitní přístupy při práci s cílovými skupinami – průběžně během kurzu.

 

Průběžně během kurzu:  prezentace jednotlivých projektů, diskuse.  

 

 

Last update: Šťastná Jaroslava, PhDr., Ph.D. (28.01.2023)
Learning resources - Czech

Kurz v Moodlu: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=946

Klíč k zápisu: komunitniprace

Last update: Šťastná Jaroslava, PhDr., Ph.D. (28.01.2023)
Entry requirements - Czech

Výuka  bude probíhat v plánovaných časech rozvrhu.  Po domluvě mohou být stanoveny další časy a způsoby komunikace. 

 

Last update: Šťastná Jaroslava, PhDr., Ph.D. (28.01.2023)
Registration requirements - Czech

Absolvovaný kurz Metody sociální práce 1.

Last update: Šťastná Jaroslava, PhDr., Ph.D. (22.01.2023)
Course completion requirements - Czech

Studenti se zúčastní seminářů ve stanovených termínech výuky. Připraví a ve stanovený termín budou prezentovat svůj projekt dle zadání a stanovené podpůrné osnovy. Studenti si budou moci vybrat zaměření svého projektu z následujících okruhů:

1. Sbor jako komunita a pro komunitu (sborová diakonie zaměřená dovnitř a spolupráce rozvíjená navenek, např. s dalšími církvemi, místními poskytovateli sociálních či zdravotních služeb, spolky, neformálními skupinami; pomoc potřebným lidem – opuštěným, nemocným, závislým na návykových látkách, dětem z chudých rodin apod.).

 2. Koordinace péče v místní komunitě, podpora péče v komunitě a komunitou, zachování autonomie a podpora života v přirozeném prostředí (péče o lidi s duševním onemocněním, péče o nemocné seniory,  o umírající,  péče o lidí s jinými typy zdravotního postižením) podpora rodinných pečujících

 3. Podpora integrace cizinců v místní komunitě (např. projekt DČCE „Doma v Praze“).

 4. Začleňování lidí bez domova do života společnosti – projekty a  metody začleňování lidí bez domova do místní komunity.

 5. Komunitní práce ve vyloučených romských komunitách

 

6. Příklady komunitní práce v zahraničí, popř. analýza činností Střediska humanitární spolupráce Diakonie ČCE.   

 

Předmět je zakončen zápočtem.

 

Last update: Šťastná Jaroslava, PhDr., Ph.D. (22.01.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html