SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Methods of the Social Work 1 - RPK114
Title: SPP-Metody sociální práce 1
Guaranteed by: Department of Social Work (27-PSP)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:12/0, Ex [HS]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Pavel Pěnkava, Ph.D.
Mgr. Alžběta Matochová
PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.
Interchangeability : RP114
Is pre-requisite for: RP446
Is interchangeable with: RP114
Annotation - Czech
Předmět seznamuje studenty se základními metodami sociální práce, znalostmi a dovednostmi pro individuální práci s klientem, skupinou a komunitou. Obsah kurzu: Témata:
Individuální (případová) sociální práce
počáteční kontakt s klientem, klíčové informace
sociální vyšetření (diagnóza), cíl, smysl, obsah, prostředky)
sociální intervence cíl, postupy, prostředky
komunikace s klientem, motivace klienta (význam, možnosti ovlivňování), ukončování spolupráce s klientem
profesionální vztah pracovníka a klienta
Sociální práce se skupinou
cíl a smysl skupinové práce
skupinová dynamika
průběh práce se skupinou
svépomocné skupiny
Komunitní sociální práce
cíle a smysl komunitní práce
lokální komunitní práce a hlavní oblasti jejího působení
taktiky, strategie, postupy využívané v rámci komunitní práce, komunitní plánování
Last update: Šťastná Jaroslava, PhDr., Ph.D. (29.10.2019)
Literature - Czech
HARTL, P.: Komunita občanská a komunita terapeutická.  Praha: SLON,1997
Matoušek, Oldřich a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003
MATOUŠEK, Oldřich a kol. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013
NOVOTNÁ,Věra - SCHIMMERLINGOVÁ, Věra. Sociální práce, její vývoj a metodické postupy.  Praha: UK, 1992
NAVRÁTIL, P. a kol. Romové v české společnosti, Praha: Portál 2002
ŠŤASTNÁ, J. Když se řekne komunitní práce, Praha: Karolinum 2016

Časopis Sociální práce /Sociálna práca

Studijní opora

Last update: Šťastná Jaroslava, PhDr., Ph.D. (29.10.2019)
Teaching methods - Czech
Předmět je vyučován prezenčně, v případě změny epidemiologické situace bude vyučován on-line. Studenti pak obdrží potřebné informace na jejich mailové adresy. 
Last update: Pěnkava Pavel, PhDr., Ph.D. (10.02.2022)
Course completion requirements - Czech

Psaný test - odpovědi na otevřené otázky.

Prezentace: 

Proveďte zmapování sitace osoby, skupiny nebo komunity ohrožené sociální marginalizací (vyloučením) a pokuste se naznačit, jak jim můžeme prostřednictvím sociální práce pomoci.  

„Uplatnění metod sociální práce při řešení sociálních problémů vybrané cílové skupiny v konkrétní lokalitě“  

Vytvořte power-pointovou prezentaci o vhodnosti nebo nevhodnosti použitých metod sociální práce při sociální práci s cílovou skupinou (jedinci, skupina, komunita – vyberte dle svého uvážení). Cca 10 snímků (MAX 15).

Základní struktura prezentace: ,

  • Představení cílové skupiny, charakteristika její situace, soc. problému,  popis konkrétního místa, lokality, dostupné soc. služby v místě.
  • Popis užitých metod, postup při uplatnění vybrané metody, zvažovaná rizika, výsledky uplatnění metody, doporučení do budoucna (zhodnocení a dopady na život cílové skupiny a místa). 
  • Na závěrečném snímku uveďte jméno, e-mailovou adresu a použité zdroje. Případně  2 otázky k diskusi.
  • PODROBNOSTI ZADÁNÍ NAJDETE V MOODLE

Prezentaci odešlete v elektronické podobě na adresy vyučujících a v určeném termínu prezentujte při výuce.

Last update: Pěnkava Pavel, PhDr., Ph.D. (17.03.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html