SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Course of Remedial PE and Archery - PZTV283N
Title: Kurz ZTV a lukostřelby
Guaranteed by: Department of Adapted Physical Education and Sport Medicine (51-300300)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:5/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (0)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: prefer medical statement
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Pavel Strnad, CSc.
Annotation - Czech
Řízení vyučovacího procesu ve zdravotní TV, organizační formy. Prevence a kompenzace svalové nerovnováhy. Základní pojmy z patologie, příčiny vzniku poruch hybného systému, vliv civilizačních faktorů, základní typy poruch hybného systému. Základy lukostřelby, metodické postupy výcviku.
Last update: Majorová Simona, MUDr. (21.05.2019)
Aim of the course - Czech

VÝSTUPY Z UČENÍ:

1. Pochopit zdravotní tělenou výchovu ve své funkci terapeutické a preventivní - jako hygienu pohybového, dýchacího a řidícího systému.

2. Prokázat pohybovou dovednost cvičebních tvarů, které jsou součástí praktické výuky v tělocvičně.

3. Prokázat schopnost vysvětlit a obhájit způsob provedení zadaných nebo samostatně zvolených cvičebních tvarů.

4. Seznámit se s historií a vývojem lukostřelby.

5. Prokázat znalost o jednotlivých částech luku, výběr luku pro příslušného uživatele, údržbou lukui a bezpečnosti střelby z luku.

6. Vědět o smyslu umění v lukostřelbě jak pro, nehendikapované tak pro hendikepované občany.

Last update: Strnad Pavel, doc. PhDr., CSc. (28.08.2023)
Literature - Czech

HOŠKOVÁ, Blanka. Vademecum: zdravotní tělesná výchova (druhy oslabení). Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2137-1.

LEVITOVÁ, Andrea a Blanka HOŠKOVÁ. Zdravotně-kompenzační cvičení. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-4836-8.

REISMÜLLER, Roman, Andrea LEVITOVÁ a Klára DAĎOVÁ. Sportovní příprava v paralympijské lukostřelbě. Česká kinantropologie. 2016, 20(4), 6-15. ISSN 1211-9261. Dostupné také z:

VAŘEKOVÁ, Jitka, Klára DAĎOVÁ a Adam ŠLÉGL. Efekt třídenního kurzu Feldenkraisovy metody na subjektivní vnímaní rozsahu pohybu, bolesti a nálady. Rehabilitácia. Bratislava: LIEČREH, 2016, 53, 151-160. ISSN 0375-0922.

Last update: Majorová Simona, MUDr. (21.05.2019)
Requirements to the exam - Czech

Test, soutěž v lukostřelbě

Last update: Majorová Simona, MUDr. (21.05.2019)
Syllabus - Czech

Přednášky:

1. Historie lukostřelby, sportovní soutěže, kategorie. Vybavení a pravidla bezpečnosti.

2. Vztahy mezi pohybovou výchovou a duševním rozvojem člověka - význam pohybové výchovy na duševní zdraví a sociální adaptaci zdravotně oslabeného a postiženého jedince.

3. Didaktický proces ve zdravotní TV a jeho zákonitosti - motorické učení, metodické zásady, praktické

cvičební postupy. Složky didaktického procesu. Tělovýchovné prostředky a jejich využití.

4. Regenerace zdravotně oslabených a postižených - regenerační prostředky, životospráva, pohybové režimy a jejich tvorba.

Semináře/cvičení:

1. Zásady vyrovnávacího procesu při ovlivňování svalových dysbalancí v jednotlivých oblastech pohybového systému.

2. Aplikace a metodické postupy vyrovnávacích cvičení při oslabení hybného systému u zdravotně postižených jedinců I.

3. Aplikace a metodické postupy vyrovnávacích cvičení při oslabení hybného systému u zdravotně postižených jedinců II.

4. Aplikace pohybových režimů vzhledem k jednotlivým druhům oslabení a zdravotního postižení. Cvičební pomůcky - jejich význam.

5. Využití dalších forem - čínská gymnastika, jógová cvičení.

6. Rozvoj základních hybných stereotypů - posturálního, lokomočního, dechového.

7. Dechová cvičení - rozvoj dechové funkce, řízené dýchání.

8. Relaxační cvičení - relaxační metody ( Jacobson, Schulz, Machač)

9. Aplikace vyrovnávacích cvičení při funkčních poruchách i strukturálních změnách respiračního systému u zdravotně oslabených a postižených jedinců.

10. Výběr lukostřeleckého náčiní, seřízení, stavba střelnice.

11. Základní technika, instinktivní střelba.

12. Střelba s mířidly I., II.

13. Střelecký trénink - změna vzdáleností I., II.

14. Kontrolní závod.

Last update: Majorová Simona, MUDr. (23.05.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html