SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Movement systems for people with special needs - PZTV277NK
Title: Pohybové systémy pro OSP
Guaranteed by: Department of Adapted Physical Education and Sport Medicine (51-300300)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:12/0, MC [HS]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: prefer medical statement
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D., MBA
Teacher(s): doc. PhDr. Pavel Strnad, CSc.
PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D., MBA
Interchangeability : PZTV277N
Is incompatible with: PZTV277N
Is interchangeable with: PZTV277N
Annotation - Czech
Pohybové systémy OSP jsou svým charakterem zaměřeny na takové pohybové dovednosti, které jsou dostupné co nejširšímu okruhu osob se specifickými potřebami. Svojí podstatou jsou zaměřeny na kinestetické vnímání lidského těla v polohách i pohybu v prostoru. Je kladen důraz na kvalitu provedení a zdůvodnění pohybové činnosti vzhledem k průběžnému zdokonalování poznání funkcí lidského těla.
Last update: Vařeková Jitka, PhDr., Ph.D., MBA (29.01.2021)
Aim of the course - Czech

Absolvent předmětu: 

je schopen vysvětlit obecné pojmy z kineziologické terminologie (respirace, postura, relaxace, senzomotorika, exterocepce, facilitace, stimulace..., 

- jasně definuje funkční a strukturální poruchy pohybového systému a uvede příklady 

- vyjmenuje hlavní svaly s tendencí ke zkrácení a k ochabování, vysvětlí rozdíl, popíše/předvede způsob jejich testování a doporučí intervenci při svalové dysbalanci 

- u vybraných funkčních pohybových systémů (DNS, spinální cvičení, Feldenkraisova metoda, jóga, metoda Mojžíšové, SM systém...) uvede základní charakteristiky (autora, datování vzniku konceptu, základní kineziologické principy)

- vyjmenuje pět pilířů prevence pohybových poruch: práce s pohybem, posturou, dechem, vnímáním a s myslí. Uvede příklady. 

Last update: Vařeková Jitka, PhDr., Ph.D., MBA (19.09.2023)
Literature - Czech

Povinná literatura:

FELDENKRAIS, Moshé. Feldenkraisova metoda: pohybem k sebeuvědomění. Praha: Pragma, 1996. ISBN 80-7205-058-3.

FOJTÍK, Ivan. Tchaj-ťi čchüan a pa tuan ťin: čínská cvičení pro zdraví a dobrou pohodu. Vyd. 1. kniž. Praha: Naše vojsko, 1996. Mozaika (Naše vojsko). ISBN 80-206-0523-1.

GÍTÁNANDA. Jóga krok za krokem. Olomouc: Dobra & FONTÁNA, 1999. ISBN 80-86179-38-9.

VÉLE, František. Kineziologie: přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. Vyd. 2., (V Tritonu 1.). Praha: Triton, 2006. ISBN 80-7254-837-9.

Doporučená literatura:

BENSON, Herbert a Marg STARK. Moc a biologie víry v uzdravení: nadčasové léčení. Praha: Práh, 1997. ISBN 80-85809-60-5.

ČUMPELÍK, Jiří, Pavel STRNAD a František VÉLE. Dechové pohyby a stabilita páteře. In Jelen, Karel a Monika Chalupová. Diagnostika a prevence pohybem: Sborník příspěvků z biomechaniky a kinantropologie. Praha: UK FTVS, 2001, s. 90-95. ISBN 80-86317-15-3.

KABELÍKOVÁ, Karla a Marie VÁVROVÁ. Cvičení k obnovení a udržování svalové rovnováhy: průprava ke správnému držení těla. Praha: Grada Publishing, 1997. ISBN 80-7169-384-7.

KOS, Bohumil. Gymnastické systémy: historický vývoj a charakteristika: skripta pro posluchače fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Přeprac. vyd. Praha: Československá redakce VN MON, 1990.

Last update: Hojka Vladimír, Mgr., Ph.D. (01.02.2019)
Requirements to the exam - Czech

Pravidelná a aktivní účast ve výuce, průběžné plnění seminárních úkolů.

Zápočtový test + prezentace seminární práce

Last update: Vařeková Jitka, PhDr., Ph.D., MBA (29.01.2021)
Syllabus - Czech

Přednášky:

1. Zdravotně tělovýchovné systémy. Historické prameny, bibliografie.

2. Feldenkraisova metoda - pohybem k sebeuvědomování.

3. Didaktika pohybové výchovy.

4. Jóga a jógová terapie v teorii a praxi. Porovnávání tradičních přístupů s přístupy v současnosti.

5. Spinální cvičení inspirovaná jógou a metodou podle Feldenkraise.

6. Zdravotně tělovýchovný systém Tchai-Ti Čchüan.

7. Dr. Miroslav Tyrš a jeho tělocvičná soustava. Porovnání jeho tělovýchovných záměrů s výchovnými záměry v jiných tělovýchovných systémech.

Vybraná témata seminářů a cvičení:

Hledání individuální pohybové zkušenosti prostřednictvím zvolených cvičebních tvarů.

Automatická a vědomá kontrola držení těla ve vybraných tělovýchovných systémech.

Základy pohybové praxe v jógových polohách a cvičebních sestavách.

Didaktické přístupy k dechovým cvičením ve vybraných tělovýchovných systémech.

Důraz na porozumění pohybu pomocí pocitů, a nikoliv zvyšováním úsilím především ve Feldenkraisově metodě.

Základy pohybové výchovy v tělovýchovném systému Tchai-Ti Čchüan.

Závěrečná cvičební praxe zaměřená na cvičební tvary, v nichž je položen důraz na soulad polohy, pohybu a trakce s dýcháním.

Last update: Hojka Vladimír, Mgr., Ph.D. (01.02.2019)
Learning resources - Czech

Odkazy na prezentace online v MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6e2fdbc144394fba9256ca0efdbd9a34%40thread.tacv2/conversations?groupId=143696a6-1850-45f6-a6ad-6cb7380df0c9&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2, kód týmu:

s2slstg

MOODLE:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6104

Last update: Vařeková Jitka, PhDr., Ph.D., MBA (29.01.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html