SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Remedial PE and archery - PZTV204N
Title: Kurz zdravotní tělesné výchovy a lukostřelby
Guaranteed by: Department of Adapted Physical Education and Sport Medicine (51-300300)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022 to 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:5/0, C [DS]
Extent per academic year: 5 [days]
Capacity: unknown / unknown (25)
Min. number of students: 10
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: prefer medical statement
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Pavel Strnad, CSc.
Teacher(s): doc. PhDr. Pavel Strnad, CSc.
Annotation - Czech
Aplikace vhodných pohybových aktivit z hlediska alternativních forem primární a sekundární prevence jednotlivých druhů oslabení. Využití zdravotně tělovýchovných systémů. Základy lukostřeleckého sportu, technika a metodické postupy, orientace pro zdravotně postižené.
Last update: Majorová Simona, MUDr. (09.11.2010)
Aim of the course - Czech

VÝSTUPY Z UČENÍ:

1. Pochopit zdravotní tělenou výchovu ve své funkci terapeutické a preventivní - jako hygienu pohybového, dýchacího a řidícího systému.

2. Prokázat pohybovou dovednost cvičebních tvarů, které jsou součástí praktické výuky v tělocvičně.

3. Prokázat schopnost vysvětlit a obhájit způsob provedení zadaných nebo samostatně zvolených cvičebních tvarů.

4. Seznámit se s historií a vývojem lukostřelby.

5. Prokázat znalost o jednotlivých částech luku, výběr luku pro příslušného uživatele, údržbou lukui a bezpečnosti střelby z luku.

6. Vědět o smyslu umění v lukostřelbě jak pro, nehendikapované tak pro hendikepované občany.

Last update: Majorová Simona, MUDr. (27.10.2023)
Literature - Czech

ERRIGEL,E. Zen a umění lukostřelby.1.vydání, Praha: Pragma, 1994, 94 s.ISBN 80-85213-48-6

HOŠKOVÁ,B.MATOUŠOVÁ,M. Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy.Praha: Karolinum,1998.134 s.ISBN 80-7184-621-X.

HOŠKOVÁ,B. Kompenzace pohybem. Praha: Olympia, 2003 63 s. ISBN 80-7033-787-7

KOLEKTIV AUTORU. Pohybový systém a zátěž. Praha: Grada,1997.260 s. ISBN 80-7169-25

KABELÍKOVÁ,K.VÁVROVÁ,M. Cvičení k obnovení a udržování svalové rovnováhy.Praha: Grada, 1997, 240 s. ISBN 80-7169-384-7

Lukostřelba:Pravidla a řády. Praha: Olympia, 1970, 150 s.

STRNAD,P.Vybrané kapitoly z TV zdravotně oslabených. Praha: SPN,1987. 162 s.

VÉLE,F. Kineziologie. Praha: Triton, 2006.375 s. ISBN 80-7254-837-9

Last update: Majorová Simona, MUDr. (09.11.2010)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky na zápočet:

Účast na výuce

Absolvování kontrolního závodu

Vědomostní test

Last update: Majorová Simona, MUDr. (09.11.2010)
Syllabus - Czech

Přednášky:

1. Historie lukostřelby, sportovní soutěže, kategorie. Vybavení a pravidla bezpečnosti.

2. Vztahy mezi pohybovou výchovou a duševním rozvojem člověka - význam pohybové výchovy na duševní

zdraví a sociální adaptaci zdravotně oslabeného a postiženého jedince.

3. Didaktický proces ve zdravotní TV a jeho zákonitosti - motorické učení, metodické zásady, praktické

cvičební postupy. Složky didaktického procesu. Tělovýchovné prostředky a jejich využití.

4. Regenerace zdravotně oslabených a postižených - regenerační prostředky, životospráva, pohybové režimy a

jejich tvorba.

Semináře:

1. Zásady vyrovnávacího procesu při ovlivňování svalových dysbalancí v jednotlivých oblastech pohybového

systému.

2. Aplikace a metodické postupy vyrovnávacích cvičení při oslabení hybného systému u zdravotně postižených

jedinců I.

3. Aplikace a metodické postupy vyrovnávacích cvičení při oslabení hybného systému u zdravotně postižených

jedinců II.

4. Aplikace pohybových režimů vzhledem k jednotlivým druhům oslabení a zdravotního postižení. Cvičební

pomůcky - jejich význam.

5. Využití dalších forem - čínská gymnastika, jógová cvičení.

6. Rozvoj základních hybných stereotypů - posturálního, lokomočního, dechového.

7. Dechová cvičení - rozvoj dechové funkce, řízené dýchání.

8. Relaxační cvičení - relaxační metody ( Jacobson, Schulz, Machač)

9. Aplikace vyrovnávacích cvičení při funkčních poruchách i strukturálních změnách respiračního systému u

zdravotně oslabených a postižených jedinců.

10. Výběr lukostřeleckého náčiní, seřízení, stavba střelnice.

11. Základní technika, instinktivní střelba.

12. Střelba s mířidly I., II.

13. Střelecký trénink - změna vzdáleností I., II.

14. Kontrolní závod.

Last update: Majorová Simona, MUDr. (09.11.2010)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html