SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Basics of the Special Physical Training II - PVOT130K
Title: Základy speciální tělesné přípravy II
Guaranteed by: Vojenská tělovýchova (51-600700)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:20/0, C [HS]
Capacity: unlimited / unknown (7)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: prefer medical statement
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Michal Vágner, Ph.D.
PhDr. Karel Sýkora, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Michal Vágner, Ph.D.
Interchangeability : PVOT130
Is incompatible with: PVOT130
Is interchangeable with: PVOT130
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jan Maleček, Ph.D. (24.10.2022)
Cílem výuky předmětu je v návaznosti na předmět základy speciální tělesné přípravy I pokračovat v teoretickém a praktickém vzhledu do problematiky speciální tělesné přípravy v resortu Ministerstva obrany. Výuka v teoretické části prohlubuje znalosti v oblasti struktury pohybové připravenosti ve speciální tělesné přípravě, překonávání překážek a házení a jednotlivých rizikových témat speciální tělesné přípravy. V praktické části jsou zdokonalovány stávající dovednosti a vyučovány nové dovednosti ve vojenském lezení a boji zblízka.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Jan Maleček, Ph.D. (24.10.2022)
Cílem předmětu je rozšířit znalosti ve speciální tělesné přípravě v resortu Ministestva obrany s návazností na předmět ZSTP I a naučit studenty pojmenovat a zařadit odborné pojmy v jednotlivých tématech speciální tělesné přípravy, a to především v tématech základů přežití, boje zblízka, vojenského lezení a vojenského plavání.  V praktické části je cílem naučit studenty v tématu boje zblízka obranné a útočné pozice v boji na zemi, obranu proti držení a škrcení ze předu a ze zadu a základy volného kontaktního boje. V oblasti vojenského lezení používat materiál pro vojenské lezení a naučit výstupy po laně, lezení prvolezce a jištění ze štandu.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Jan Maleček, Ph.D. (24.10.2022)

Výstupní požadavky: cílové znalosti a dovednosti


Výstupním požadavkem je teoretické a praktické přezkoušení.

Teoretické přezkoušení probíhá pomocí písemného testu s otevřenými otázkami, kde je cílem prověřit znalosti:


- Systém speciální tělesné přípravě.


- Taxonomie kondiční pohybové připravenosti pro vykonávání činnosti ve speciální tělesné přípravě.


- Rozdělení tematických oblastí výcviku boje zblízka a způsoby nácviku technik boje zblízka.


- Způsoby lezení a jištění ve vojenském lezení.


- Práci a bezpečností opatření používání materiálu ve vojenském lezení.


- Způsoby získávání a úpravy vody, využití ohně k úpravě stravy, pracovním a ochranným účelům a způsoby sebezáchovy v tématu základů přežití.


- Způsoby záchrany a překonávání vodních překážek ve vojenském plavání.


Praktické přezkoušení je rozděleno do oblasti boje zblízka a vojenského lezení.


V tématu boje zblízka musí student prokázat následující osvojené dovednosti:


- Boj na zemi: obranné pozice - ve stoje a v lehu na zemi, útočné pozice - pomocí využití kolene, podtočení a přetočení, vítezné pozice, vychýlení z pozice - do strany, vpřed a se stržením.


- Sebeobranné techniky: obrana proti úderům a kopům, držení a škrcení ze předu a ze zadu (viz. obsah 1. stupně boje zblízka v AČR).V tématu vojenského lezení musí student prokázat následující osvojené dovednosti:


- Výstup po laně pomocí smyček.


- Přípravu stanoviště pro jištění a slaňování,


- Jištění ze štandu.


- Lezení prvolezce.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Jan Maleček, Ph.D. (24.10.2022)

1. VĚSTNÍK MO. (2011). Služební tělesná výchova v rezortu Ministerstva obrany (NVMO č.12/2011). Praha: MO.


2. VÁGNER, M., SÝKORA, K., BARTÁK, E. & DOLEŽEL, M. (2010). Speciální tělesná příprava - zkušební řády, programy instruktorských kurzů a profesní minimum (PUB 71-84-01). Vyškov: VydOd OIT IRo VeV - VA.


3. Ministerstvo obrany. (2019). Vojenské lezení (Pub 71-84-06). Vyškov: VA


4. Ministerstvo obrany. (1999). Překonávání překážek a házení (Těl-51-2). Praha: MO.


5. Ministerstvo obrany. (2017). Boj zblízka (Pub 71-84-02). Vyškov: VA


6. Ministerstvo obrany. (2016). Základy přežití (pub 71-84-03). Vyškov: VA


7. Ministerstvo obrany. (2006). Vojenské plavání (pub 75-85-02). Vyškov: VA


8. Ministerstvo obrany. (2006). Vojenský pětiboj (pub 75-85-01). Vyškov: VA


9. BARTÁK, E. a kol. (2008). Výukové DVD vojenského lezení. Praha: AWT s r.o./ X-treme video.


10. SÝKORA, K., a kol. (2010). Výukové DVD vojenského plavání. Praha: AWT s r.o./ X-treme video.


11. VÁGNER, M. a kol. (2008). Výukové DVD a multimediální učebnice 1. stupně boje zblízka. Praha: AWT s r.o./ X-treme video.


12. VÁGNER, M. a kol. (2012). DVD - Základy boje na zemi. Praha: VO FTVS UK.


13. VÁGNER, M. a kol. (2017). DVD - Základy kontaktního boje. Praha: AVIS.


14. VGHÚ. (2005). Základy orientace v terénu. Dobruška: VGHÚ.


15. LIDMILA, J. (2000). Topografická příprava. Vyškov: VVŠ PV.


16. SCHMIDT, R. (2014). Motor Learning and Performance. Human Kinetics


17. SILBERNAGL, S. (2016). Atlas fyziologie člověka. Praha: Grada


18. VÁGNER, M. (2008). K teorii boje zblízka. Praha: Karolinum.


19. SÝKORA, K. a kol. (2016). K teorii vojenského plavání. Praha: Karolinum.


20. FRANK, T. KUBLÁK, T. a kol. (2007). Horolezecká abeceda. Praha: Epocha.


21. NEUMAN, J. (1999). Překážkové dráhy, lezecké stěny a výchova prožitkem. Praha: Portál.


22. ŠELENBERK, O. (2003). Bojové umění MUSADO. Praha: Pbtisk.


23. CACUTT, L. (1996) Přežít!. Praha: Svojtka a Vašut.


24. HOŠEK, V. (1997) Psychologie odolnosti. Praha: Univerzita Karlova.


25. TOD, P. a kol. (2012). Psychologie sportu. Praha: Grada


26. NAKAJAMA, M. (1994). Dynamické karate (I. Fojtík, Trans.). Praha: Naše vojsko. (Original work published 1966).


27. BOYLE, M. (2010). Advances in Functional Training. Chichester: Lotus


28. FEDERAL MINISTRY OF DEFENCE AND SPORTS. (2014). Austrian Armed forces field manual. Military mountain training. Supply number 7610-10133-0808. Vienna.


29. NATO STANDARDISATION OFFICE. (2019). AtrainP-6 Mountain warfare education and training. Brussels.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jan Maleček, Ph.D. (24.10.2022)

1. Využití GPS, odhad vzdálenosti v terénu, postup podle mapy

2. Využití ohně, získávání a úprava vody, opatřování a příprava stravy

3. Obrana proti držení a škrcení - zepředu (vychýlení z pozic)

4. Obrana proti držení a škrcení - zezadu (vítězné pozice)

5. Trénink na cvičné úderové cíle

6. Teorie - STP

7. Lezení prvolezce

8. Vytváření jistících stanovišť, postup družstva (dvojice)

9. Základy výstupů po laně (pomocí krátkých smyček)

10. Záchrana ve vojenském plavání

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Jan Maleček, Ph.D. (24.10.2022)

Studijní opory jsou dostupné v moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6127

V případě on-line výuky bude využito aplikace MS Teams.

Student bude do předmětu v aplikaci MS Teams přihlášen využitím emailu registrovaným v rámci vojenské tělovýchovy (příjmení@vojenskyobor.cz) koordinátorem pro E-learning.

Online přenos nebo videozáznam u semináře a cvičení probíhá v aplikaci MS Teams.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html