SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Application of sports and outdoor activities - PSPP291N
Title in English: Aplikace sportů a aktivit v přírodě /AP/
Guaranteed by: Sporty v přírodě (51-600400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: prefer medical statement
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Jan Neuman, CSc.
Comes under: TVS Z NAV. prez. 2.r. vol.
Co-requisite : PSPP242N, PSPP289N, PSPP297N
Is interchangeable with: PSPP303N
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. (13.10.2010)
Předmět seznámí studenty se širokými možnostmi využívání aktivit a sportů v přírodě ve společenské praxi. Navazuje na předmět Management aktivit v přírodě a věnuje se také školám, projektům pro postižené, specifickým skupinám populace i přípravě manažerů a v pohybové terapii..
Literature - Czech
Last update: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. (13.10.2010)

Becker, P., Schirp,J. (Editors.) Other ways of learning. Marburg : bsj Marburg, 2008.

Svatoš, V., Lebeda, P. Outdoor trénink pro manažery a firemní týmy. Praha: Grada, 2005.

Becker, P. a kol. The next step. Adventure and outdoor activities for youth at risk in the transitiv from school to work. Marburg : bsj Marburg, 2005

Hofbauer, B. Děti a volný čas. Praha : Portál, 2004.

Valenta, J. Učit se být. Kladno : Agentura Strom, 2003.

Možný, I. Česká společnost. Praha : Portál, 2002.

NEUMAN, J. a kol. Turistika a sporty v přírodě: přehled základních znalostí a dovedností pro výchovu v přírodě. Praha, Portál 2000,197 s. ISBN 80-7178-391-9

HIGGINS, P., NICOL, R.(editoři), Outdoor Education: Autentic Learnig in the Context of Landscapes.Vol.2, KISA, Sweden, 2002

pávková, J. a kol. Pedagogika volného času. 3.vyd. Praha:Portál,2002.

PETTY, G. : Moderní vyučování. Praha : Portál, 2002.

COOPER, G., Outdoors with young people. Dorset : Russel House Publishing Limidet, 1998, 145 s.

Matoušek, O., Kroftová, A. Mládež a delikvence. Praha : Portál, 1998.

SMÉKAL, V., VÁŽANSKÝ, M. : Základy pedagogiky volného času. Brno: Paido, 1995.

PASCH, M.; GARDNER, T. G. : Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha:Portál, 1998

Holec, O. a kol. Instruktorský slabikář. Brno : PŠL, 1994.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. (13.10.2010)

Prověrka znalostí z přednášené látky. Samostatná seminární práce a její obhajoba

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. (13.10.2010)

Přednášky

1.Výchova v přírodě jako samostatný vyučovací předmět (principy, zásady, metody). Naše i zahraniční projekty využívající aktivit v přírodě k učení a vzdělávání žáků a studentů.

2. Ovlivňování zdravého životního stylu. Aktivity v přírodě v mateřských školách - skandinávské zkušenosti.

3.Využití aplikací (sportů a aktivit v přírodě) na školách v přírodě, v blokové výuce a v tematicky zaměřených projektech. V podpoře mezipředmětových vztahů a v osobnostní a sociální výchově. Adaptační kurzy.

4. Přínosy aktivit v přírodě pro zdraví. Vazby na výchovu ke zdraví. Projekty a hnutí sledující zdatnost populace.

5. Dobrodružná terapie - specifické užití aktivit v přírodě. Charakteristika a současný rozvoj. Příklady programů.

6.Postavení aktivit v přírodě v programech pro zdravotně postižené. Nástin širokého pole užití. Zkušenosti z ČR i zahraničí. Souvislosti s kvalitou života.

7. Kineziologická analýza základních forem lokomoce. Využití v rehabilitaci i v pohybové a zdravotní výchově.

8. Dobrodružné aktivity a pobyt v přírodě v sociálních programech (antidrogový program, náprava výchovných problémů, překonávání kulturních odlišností atp.).

9. Outdoorový trénink. Různé přístupy. Rozvoj kompetencí manažérů. Stav v ČR i zahraničí.

Semináře:

10.Vyhledávání a zpracování charakteristiky aplikačních a rozvojových programů využívajících aktivit v přírodě k učení, výchově rehabilitaci.

11. Ekologická centra a hnutí. Způsoby využívání aktivit a pobytu v přírodě.

12. Pobyt a aktivity v přírodě v organizacích aktivní turistiky (KČT, ATOM), v organizacích mládeže, sportovních organizacích (Sokol aj.).

13. Spolupráce na vytváření materiálních podmínek pro sporty a aktivity v přírodě pro nejširší populaci. Státní správa na různých úrovních, regiony, projekty a nadace, sponzorství.

14. Zpracování studie zaměřené na některou z možných aplikací aktivit v přírodě.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html