SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
Didactics of Sport - PPPD212K
Title: Didaktika sportu
Guaranteed by: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:10/0 C+Ex [hours/semester]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Radka Peřinová, Ph.D.
Interchangeability : PPPD212
Z//Is interchangeable with: PPPD212
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (05.02.2019)
Předmět navazuje na psychologii a pedagogiku. Vymezuje a systematizuje roli aplikované didaktiky v oblasti sportovní přípravy. Proces utváření vědomostí a kompetencí u studentů trenérství je zaměřen na porozumění a tvorbu vhodných metodicko-organizačních forem při vedení sportovního tréninku a doplňkových sportovních aktivitách. Předkládá studentům přehled o nárocích na práci trenéra, aktivitách sportovce v projektech, organizačních formách, diferenciaci při sportovním přípravě, pohybové aktivitě dětí a mládeže.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (05.02.2019)

DOBRÝ, Lubomír. Didaktika sportovních her. Praha: SPN, 1988.

DOVALIL, Josef a kolektiv. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, 2005. ISBN 80-7033-928-4.

DOWELL, Linus. Didactic strategies in physical education. Boston: American Press, 1980. ISBN 978-0-89641-047-3.

GRIFFIN, Linda a BUTLER, Joy. Teaching games for understanding: theory, research, and practice. Champaign, IL: Human Kinetics, 2005. ISBN 0-7360-4594-5.

JANSA, Petr a kolektiv. Pedagogika sportu. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2026-8.

MARTENS, Reiner. Úspěšný trenér. 3rd ed. Praha: Grada, 2004. ISBN 8024710110.

MARTENS, Reiner. Successful Coaching. 4th ed. Champaign, IL: Human Kinetics, 2012. ISBN 9781450400510.

MORAVEC, Roman. Teória a didaktika výkonnostného a vrcholového športu. 1. vyd. Bratislava: Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, 2007. ISBN 978-80-890-7531-7.

PERIČ, Tomáš. Sportovní příprava dětí. Praha: Grada, 2004. ISBN 978-80-247-4218-2.

PERIČ, Tomáš a DOVALIL, Josef. Sportovní trénink. Praha: Grada. 2010. ISBN 978-80-247-2118-7.

RYCHTECKÝ, Antonín a FIALOVÁ, Ludmila. Didaktika školní tělesné výchovy. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-7184-659-7.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (05.02.2019)

Přednášky:

1. Pojetí didaktiky sportovní přípravy (teoretická východiska, zákl. pojmy), metody empirického a teoretického výzkumu v didaktice

2. Sportovní výchova; motorické učení a osvojování pohybových dovedností

3. Sportovec jako subjekt a objekt ve sportovní přípravě (styly učení, rozdíly ve vnímání reality, zpracování informací, principy diferenciace ve vytváření didaktických projektů a situací)

4. Trenér: vědomosti, dovednosti, kompetence, osobnost trenéra a jejich rozvoj..

5. Didaktické zásady, metody, formy metodicko-organizační (průpravná cvičení. herní cvičení, průpravné hry)

6. Didaktické formy sociálně-interakční a formy organizační, postupy

7. Diagnostické techniky a prostředky. Postupy při tvorbě didaktického systému učiva a metodicko- organizačních forem ve sportovním tréninku.

8.

9.

Semináře:

1. Informační zdroje v oblasti didaktiky sportovního tréninku a práce s nimi.

2. Rozvoj interpersonální percepce.

3. Specifika tréninku dětí a mládeže z didaktického hlediska.

4. Reflexe a evaluace práce trenéra, dialog s rodiči, vedením klubu, municipalitou.

5. Aplikace teoretického obsahu přednášek do konkrétních sportovních disciplín dle zaměření studentů.

6. Sociální percepce v efektivní interakci: trenér - sportovec. Interpretace chování a jednání sportovců v psychosociálním a didaktickém kontextu

7. Spektrum didaktických stylů

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html