SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Pedagogic psychology and Sports Psychology - PPPD191N
Title: Pedagogická psychologie a psychologie sportu
Guaranteed by: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc.
Teacher(s): prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (30.11.2018)
Předmět Pedagogická psychologie se zabývá aplikací psychologických poznatků do pedagogické praxe. Poskytuje základní přípravu pedagogům v oblasti pedagogicko – psychologického působení. Psychologie sportu přináší poznatky o vztahu mezi psychikou a pohybem, rozebírá úlohu psychiky v průpravné motorice. Soustřeďuje se na prožívání pohybové aktivity jako základu zájmu o pohyb.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (30.11.2018)

Povinná:

MAREŠ, J. Pedagogická psychologie. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0174-8.

ŠTECH, S., ZAPLETALOVÁ, J. Úvod do školní psychologie. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0368-1.

SLEPIČKA, P., HOŠEK, V., HÁTLOVÁ, B. Psychologie sportu. Vyd. 2. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1602-5.

TOD, D., THATCHER, J., RAHMAN, R. Psychologie sportu. Praha: Grada, 2012. Z pohledu psychologie. ISBN 978-80-247-3923-6.

Doporučená:

SLEPIČKA, P., MUDRÁK, J., SLEPIČKOVÁ, I. Sport a pohyb v životě seniorů. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-3110-3.

SLEPIČKA, P. a kol. Divácká reflexe sportovního výkonu. Karolinum: Praha: Karolinum 2010.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (30.11.2018)

Přednášky:

1. Pedagogická psychologie, pojetí, zaměření

2. Osobnost žáka a její vývoj, mechanismy vývoje

3. Poznávání žáků učitelem

4. Současné pojetí výchovy a psychologie výchovy

5. Zvládání školní zátěže, psychosociální stres

6. Učení, senzomotorické učení

7. Klima školní třídy, psychologické přístupy.

8. Psychologie sportu, pohyb a psychika

9. Psychologická analýza sportovní činnosti

10. Kognitivní funkce ve sportu

11. Osobnost a její vývoj ve sportu

12. Emoce, motivace a vůle ve sportu

13. Sociální interakce, facilitace a sociální skupiny ve sportu

14. Agrese ve sportu, sportovní diváctví, doping

Semináře:

1. Metodologie psychologického výzkumu

2. Kognitivní strategie ve sportu (rozhovor, kvalitativní výzkum)

3. Závodní úzkost (pozorování, dotazníkové metody)

4. Školní třída jako sociální skupina a sportovní družstvo (sociometrie)

5. Imaginace - příprava tréninkového programu (experiment)

6. Pozornost, měření pozornosti (psychofyziologické měření)

7. Aktuální téma z oblasti sport a zdraví, cvičení a well-being, adherence ke cvičení (dotazníkový průzkum)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html