Theory and application of motor learning - PPPD189NK
Title: Teorie a aplikace motorického učení
Guaranteed by: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:12/0 C+Ex [hours/semester]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Radka Peřinová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Radka Peřinová, Ph.D.
Interchangeability : PPPD189N
Z//Is interchangeable with: PPPD189N
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (30.01.2019)
Předmět navazuje na pedagogiku a psychologii. Studenti získají širší i hlubší vhled do problematiky učení obecně a motorického učení zvláště. Budou seznámeni s teoriemi učení, s biologickou a sociální podstatou učení. Náplň předmětu je směřována především k specifickým teoriím senzomotorického učení, řízení a regulaci pohybů při učení se pohybovým dovednostem a činnostem a k osvojení a pochopení algoritmů aplikace v pedagogické a tělovýchovné praxi studenty.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (30.01.2019)

BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdelávaní. Edtion ed.: Portál, sro, 1998. ISBN 8071782165.

ČÁP, J. Psychologie výchovy a vyučování. Edtion ed.: Karolinum, 1993. ISBN 8070665343.

ČÁP, J. AND J. MAREŠ. Psychologie pro učitele. Praha: Portál. 2001..

KLUKA, D. A. Motor behavior: From learning to performance. Edtion ed.: Morton, 1999. ISBN 0895823861.

LINHART, J. AND V. CHMELAŘ Proces a struktura lidského učení, Věd. red.: Vilém Chmelař. Edtion ed., 1972.

LINHART, J. Základy psychologie učení. Edtion ed.: SPN, 1982.

MAGIL, R. A., Motor Learning; Concepts and Application. 6th edition. New York, USA: Wm. C. Brown Publishers, 2001.

MAZÁČOVÁ, N., Vybrané problémy obecné didaktiky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.2014.

RYCHTECKÝ, A. Senzorické a percepční předpoklady herní činnosti. In: L. Čepička. Hry 2006, výzkum a aplikace. Plzeň: Západočeská univerzita, 6 - 16.

SCHMIDT, R. Motor control and performance: From principles to practice. Champaign, IL: Human Kinetics, 1991.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (30.01.2019)

Přednášky:

1. Fylogenetické východisko učení, ontogenetické základy učení.

2. Biologické koncepce a psychologické teorie učení.

3. Pohybové dovednosti. Výzkum v oblasti senzomotorického učení.

4. Teorie motorické kontroly a teorie motorického učení.

5. Neuropsychologické základy osvojování dovedností. Mechanismy a činitelé v senzomotorickém učení.

6. Časový průběh učení, determinanty průběhu a výsledky senzomotorického učení.

7. Skupinová dynamika při motorickém učení. Způsoby zjišťování úrovně osvojení dovednosti (psychologická a fyziologická instrumentace).

Semináře:

1. Reflexy, instinkty, cílevědomé chování a jednání.

2. Druhy učení. (experimenty v oblasti výzkumu učení)

3. Senzomotorické učení v praxi. Klasifikace pohybových dovedností, kritéria klasifikace.

4. Somato-senzorický systém. Transfer.

5. Regulace a řízení motoriky v průběhu učení. Paměť.

6. Druhy motorického učení. Charakteristika „žáka“ (pozornost, motivace, feedback).

Činitelé ovlivňující učení a výkon. Optimální organizace a struktura efektivního učení novým pohybovým dovednostem.