SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Developmental Anthropomotorics - PKIN237NK
Title: Vývojová antropomotorika
Guaranteed by: Kinantropologie (51-400100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:12/0 C+Ex [hours/semester]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D.
Interchangeability : PKIN237N
Z//Is interchangeable with: PKIN237N
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (30.01.2019)
Vývojová antropomotorika navazuje na předmět Základy antropomotoriky, kde jsou posluchačům představeny základní koncepty – strukturální (tělesné složení, somatometrie, antropometrie, somatotyp) i funkční (pohybové schopnost, motorický výkonnost, tělesná zdatnost). V předmětu Vývojová antropomotorika jsou výše zmíněné koncepty rozebírány směrem k ontogenezi člověka od batolecího věku po věk seniorský. Důraz je kladen na aspekty, které ovlivňují jak strukturální (tělesné složení), tak motorickou stránku (vybavenost) jedince v rámci fenotypu. Hlavní oblasti, které budou jednotlivé fáze ontogeneze popisovat:
Literature - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (30.01.2019)

CAMERON, N. AND B. BOGIN Human growth and development. Edtion ed.: Academic Press, 2012. ISBN 0123838827.

ČEIKOVSKÝ A KOL. Antropomotorika pro studující tělesnou výchovu. Praha:SPN, 1979.

DVOŘÁKOVÁ, H. AND V. KOPŘIVOVÁ Růst a motorická výkonnost předškolních dětí v roce 2010 av generačním posunu. Edtion ed.: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 8072907751

ADAM, C., V. KLISSOURAS, M. RAVASSOLO, R. RENSON, et al. Handbook for the EUROFIT test of Physical Fitness. Rome: Edigraf Editoriale Gráfica, 1988.

HAYWOOD, K. AND N. GETCHELL Life Span Motor Development 6th Edition. Edtion ed.: Human Kinetics, 2014. ISBN 1450456995.

HUOTARI, P. Physical fitness and leisure-time physical activity in adolescence and in adulthood-A 25-year secular trend and follow-up study. LIKES-Research Reports on Sport and Health, 2012, 255.

MĚKOTA, K., K. KOVÁŘ, J. CHYTRÁČKOVÁ, V. GAJDA, et al. Unifittest (6-60): příručka pro manuální a počítačové hodnocení základní motorické výkonnosti a vybraných charakteristik tělesné stavby mládeže a dospělých v České republice. Univerzita Karlova, Praha, 2002.

KRAČMAR, B., M. CHRÁSTKOVÁ AND R. BAČÁKOVÁ Fylogeneze lidské lokomoce. Edtion ed.: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 8024633884.

MALÁ, L., T. MALÝ, F. ZAHÁLKA AND V. BUNC Fitness assessment. Body composition. Edtion ed.: Charles University in Prague, Karolinum Press, 2014. ISBN 8024625601.

PAŘÍZKOVÁ, J. Adaptation to different loads: consequences in the lipid metabolism of skeletal and heart muscle and other organs. In Body Fat and Physical Fitness. Springer, 1977, p. 104-117.

PAŘÍZKOVÁ A KOL., Growth, Fitness and Nutrition in Pre-school Children. Praha: Univerzita Karlova, 1983.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Martin Komarc, Ph.D. (24.10.2019)

ústní zkoušení

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D. (26.10.2019)

Přednášková témata s praktickými ukázkami

1. rudimentární pohyby;

2. pohybová aktivita objem a intenzita vzhledem k ontogenezi člověka,

3. základní motorické dovednosti - testovací protokoly validita a reliabilita pro různé věkové kategorie,

4. motorické schopnosti testovací protokoly - validita a reliabilita pro různé věkové kategorie;

5. motorická výkonnost testovací protokoly - validita a reliabilita pro různé věkové kategorie,

6. antropometrie v ontogenezi člověka;

7. tělesné složení konkrétní aplikace i specifika vzhledem k ontogenezi člověka

8. obezita versus skrytá obezita;

9. kosterní robustnost

10. somatotyp v běžných a specifických populacích

11. výškově-hmotnostní indexy - míra užitečnosti

12. Sumarizace získaných poznatků

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html