SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Physiology II - PFYB030
Title: Fyziologie II
Guaranteed by: Fyziologie (51-500200)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019 to 2020
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2 C+Ex [hours/week]
Extent per academic year: 56 [hours]
Capacity: 80 / 51 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: prefer medical statement
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.
MUDr. Kamila Čížková
Teacher(s): MUDr. Kamila Čížková
K//Is co-requisite for: PFYZ114, PFYZ111, PFYZ112, PFYZ113, PFYZ116, PFYZ123, PFYZ108, PFYZ120, PFYB048
P//Is pre-requisite for: PBML022
Annotation -
Last update: doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D. (13.03.2015)
Students get acquainted with functions of all organ systems of human body in the rest conditions and during exercise. Special attention is given to regulatory processes, functional examinations and functions of neuromuscular system with regard to movement control.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (11.06.2019)
 • KOHLÍKOVÁ, E., Vybraná témata praktických cvičení z fyziologie člověka. 1. vyd. Praha: Karolinum. 2006. 83 s. ISBN 80-246-0073-0.
 • SILBERNAGEL S., & DESPOPULOS, A. Atlas fyziologie člověka. Praha: Grada, 2008, 435 s. ISBN 80-247-0630-X.
 • ROKYTA, R. Fyziologie: pro bakalářská studia v medicíně, přírodovědných a tělovýchovných oborech. Praha: ISV nakladatelství, 2008, 426 s. ISBN 80-858-6645-5.
 • KITTNAR, O. Lékařská fyziologie. Praha: Grada, 2011, 790 s. ISBN 978-802-4730-684.
 • MOUREK, J. Fyziologie: učebnice pro studenty zdravotnických oborů. Praha: Grada, 2012, 222 s. ISBN 978-802-4739-182.
 • BARTŮŇKOVÁ, S. Fyziologie člověka a tělesných cvičení: učební texty pro studenty Fyzioterapie a studia Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených. Praha: Karolinum, 2006, 285 s. ISBN 80-246-1171-6.
 • BARTŮŇKOVÁ, S. a kol. Fyziologie pohybové zátěže: učební texty pro studenty tělovýchovných oborů. Praha: UK FTVS, 2013, 246 s. ISBN 978-80-87647-06-6.
 • MÁČEK, M., & RADVANSKÝ J. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Praha: Galén, 2011, 245 s. ISBN 978-80-7262-695-3.
 • HELLER J., & VODIČKA, P. Praktická cvičení z fyziologie tělesné zátěže. Praha: Karolinum, 2018. ISBN 978-80-246-3861-4.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (24.06.2019)

Požadavky na zápočet:

 • 100 % účast na praktické výuce (25% omluvených absencí lze nahradit)
 • kompletní vypracování všech protokolů
 • zkouška z praktických cvičení (na konci LS)
 • Písemné testy v průběhu semestru

Požadavky na zkoušku:

 • zápočty ze ZS a LS
 • ústní teoretická zkouška

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (09.04.2020)
Přednášky:

1. Obecná neurofyziologie

2. Fyziologie svalstva a kosti

3. Fyziologie centrální nervové soustavy, organizace a funkce CNS, vnitřní prostředí CNS, integrační funkce centrálního nervového systému

4. Senzorický nervový systém I.: kožní čití, bolest, vnímání polohy a pohybu

5. Senzorický systém II.: zrak, sluch, chuť a čich

6. Motorický nervový systém I.: spinální mícha

7. Motorický nervový systém II.: mozkový kmen

8. Motorický nervový systém III.: mozeček, bazální ganglia, mozková kůra

9. Vegetativní nervový systém, limbický systém, hlavové nervy

10. Fyziologie chování a paměti, spánek, učení, biorytmy

11. Reakce a adaptace nervosvalového systému na zátěž Trénink a adaptační mechanismy. Druhy a projevy únavy

12. Charakteristiky dětského, ženského a stárnoucího organismu a cvičení.

13. Vliv zevního prostředí na výkonnost a zdravotní stav. Konzultace na vyžádané téma

Praktická cvičení:

1. Měření síly svalových skupin - dynamometrie, hand-held dynamometrie

2. Vyšetření reflexů

3. Stavebnice Ministav (testování jemné motoriky a kognitivních procesů, nácvik úchopových funkcí)

4. Testy tělesné zdatnosti pro seniory (sed-stoj ze židle za 30 s, hloubka předklonu)

5. Vyšetření zraku

6. - 7. Vyšetření sluchu a vestibulárního ústrojí

8. Jednoduché funkční zkoušky tělesné zdatnosti (Harvardský step-stest)

9. Měření kožní teploty, termoregulace při tělesném zatížení

10. Změny kardiorespiračního systému při zatížení různé intenzity

11. Základní funkční zátěžová diagnostika: Pracovní kapacita W170

12. Základní funkční zátěžová diagnostika: Test VO2max

13. Náhradní praktika

14. Zápočty

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html