SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
Basics of Athletics - PATL117
Title: Základy atletiky pro OSP
Guaranteed by: Atletika (51-600100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: prefer medical statement
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (12.12.2018)
Předmět je zaměřen na teoretické znalosti a praktické dovednosti v atletice pro osoby se zdravotním postižením a omezením a pro osoby vyžadující zvláštní přístup (děti v předškolním věku, osoby s civilizačním onemocněním, senioři). Studenti získávají dílčí znalosti z pravidel atletiky a z organizace a pořádání atletických soutěží.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (12.12.2018)

ČERMÁK, Karel a Tomáš KRÁL. Úprava didaktiky školní atletiky pro zrakově postižené. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-384-9.

DOSTÁL, Emil a Václav VELEBIL. Didaktika školní atletiky. Vyd. 2., přeprac. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. ISBN 80-7066-257-3.

DÝROVÁ, Jitka a Hana LEPKOVÁ. Kardiofitness: vytrvalostní aktivity v každém věku. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2273-3.

KÁBELE, Josef. Sport vozíčkářů. Praha, 1992. ISBN 80-7033-233-6.

KAPLAN, Aleš a Martin PUPIŠ. Didaktika školní atletiky v kostce: didaktika sportovní chůze. Tělesná výchova a sport mládeže: odborný recenzovaný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele. Praha: Karlova Univerzita, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016, 82(5), 23-30. ISSN 1210-7689.

ŠIMON, Jiří. Atletika: historie, organizace, pravidla atletiky, soutěže, závody. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-431-4.

VINDUŠKOVÁ, Jitka, Aleš KAPLAN a Taťána METELKOVÁ. Atletika. Praha: Svoboda, 1998. Edice metodických textů pro školní i mimoškolní tělesnou výchovu a sport 11-15letých žáků. ISBN 80-205-0528-8.

ZÁBRANSKÁ, P. Pravidla atletiky pro tělesně postižené sportovce se zvláštním zřetelem pro nevidomé. Praha, 2001. Diplomová práce na UK FTVS. Vedoucí práce Jiří Šimon.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (12.12.2018)

Přednášky:

1. Úvod, harmonogram výuky, charakteristika atletiky, bezpečnost při atletickém výcviku.

2. Význam atletiky pro OSP, klasifikační skupiny, atletické rozcvičení.

3. Základy techniky a metodiky běhu, SBC, polovysoký a nízký start.

4. Základy techniky a metodiky skoku dalekého a vysokého.

5. Pravidla atletiky a modifikace pro závody zrakově postižených.

6. Didaktika atletiky pro zrakově postižené.

7. Zápočtový test.

Semináře a cvičení:

1. Základy atletických disciplín - rozcvičení, SBC, běh, starty (polovysoký, nízký).

2. Základy atletických disciplín - skok daleký.

3. Základy atletických disciplín - skok vysoký.

4. Základy atletických disciplín - hod míčkem, vrh koulí.

5. Atletika zrakově postižených - funkce vodiče - běh, starty (polovysoký, nízký).

6. Atletika zrakově postižených - funkce vodiče - sprint, skok daleký.

7. Ověřování praktických dovedností základů atletiky a hodnocení trasérských dovedností u startu z bloků a skoku dalekého zrakově postižených atletů.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html