SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Biomechanics - PABA059
Title: Biomechanika
Guaranteed by: Anatomie a biomechanika (51-500100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 C+Ex [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: 200 / 151 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Ing. Daniel Hadraba, Ph.D.
MUDr. Dita Hylmarová
Mgr. Barbora Pánková
Mgr. David Vondrášek
N//Is incompatible with: PABA052
Z//Is interchangeable with: PABA052
Annotation - Czech
Last update: doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D. (18.06.2019)
Cílem předmětu je prohloubit znalosti fyziky (zejména mechaniky), a jejich aplikace v oboru biomechaniky. Výuka se soustředí na témata, jako jsou operace s vektory, geometrie pohybu a veličiny popisující kinematiku pohybu, dynamika pohybu a jeho energetický aspekt. Neopomenutelnou je stránka vlivu prostředí při tělesném pohybu člověka. Semináře budou probíhat v počítačové učebně se zaměřením na prohloubení znalostí tabulkového kalkulátoru Excel a grafické řešení při práci s fyzikálními veličinami. AJ The aim of the course is to deepen the knowledge of physics (especially mechanics) and their application in the field of biomechanics. Teaching focuses on topics such as vector operations, motion geometry and quantities describing motion kinematics, motion dynamics and its energy aspect. An important aspect is the influence of the environment on human physical movement. Seminars will be held in a computer lab focusing on deepening Excel spreadsheet knowledge and graphical solutions for working with physical variables.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D. (18.06.2019)

Získat základní znalosti o pohybu člověka z hlediska biomechaniky

Literature - Czech
Last update: doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D. (18.06.2019)

KATEDRA ANATOMIE A BIOMECHANIKY. Patobiomechanika a patokineziologie. [online skriptum]. Praha: Univerzita Karlova [cit. 5.1.2018]. Dostupné z: http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/index.php

HAMILL, Joseph; KNUTZEN, Kathleen M. Biomechanical basis of human movement. Lippincott Williams & Wilkins, 2006. ISBN-13: 978-1451177305. ISBN-10: 1451177305.

KARAS, V., OTÁHAL, S., SUŠANKA, P. Biomechanika tělesných cvičení. 1. vyd. Praha: SPN, 1990. ISBN 80-04-20554-2.

JANURA, Miroslav. Úvod do biomechaniky pohybového systému člověka. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003, 84 s. ISBN 80-244-0644-6.

KNUDSON, Duane. Fundamentals of biomechanics. Springer Science & Business Media, 2007. ISBN-13: 978-0387493114, ISBN-10: 0387493115.

BARTLETT, Roger. Introduction to sports biomechanics: analysing human movement patterns. 2nd ed. London: Routledge, 2007. ISBN 978-0-415-33993-3.

PAYTON, Carl J., BURDEN, Adrian (et al.). Biomechanical evaluation of movement in sport and exercise: the British Association of Sport and Exercise Sciences guide. Routledge, 2017. ISBN-13: 978-0415434690. ISBN-10: 0415434696.

JELEN, K., PŘÍBRAMSKÝ, M., KOHOUTEK, M.. Biomechanika a motorické předpoklady alpských disciplín: Česká škola lyžování. Praha: Univerzita Karlova, 2001. 180 str.. ISBN 80-86317-10-2.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D. (18.06.2019)

Požadavky na zápočet a zkoušku:

  • Zápočet - vypracování seminárních protokolů.
  • Zkouška - ústní přezkoušení.

Syllabus - Czech
Last update: doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D. (18.06.2019)

1. Charakteristika oboru, definice, rozdělení.

2. Struktura a chování pohybového systému člověka, jeho podsystémy

3. Základní pojmy geometrie pohybu

4. Operace s vektory

5. Svalově - kosterní systém

6. Kinematika pohybu

7. Moment síly

8. Dynamika pohybu

9. Energetický aspekt pohybu

10. Vliv prostředí při tělesném pohybu člověka

11. Mechanické interakce člověk - okolí (sportovní nářadí, náčiní apod.)

12. Mechanické interakce člověk – odporové síly prostředí

13. Biomechanické charakteristiky sportovního pohybu

14. Úrazy a tolerance k pohybové zátěži

Semináře:

  • Řešení základních úloh z kinematické geometrie, dynamiky a pohybového systému člověka s pomocí počítačové techniky.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html