SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Conference internship - OVP13011
Title: Stáž konferenční. Příprava příspěvku na studentskou odbornou konferenci
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: both
E-Credits: 3
Hours per week, examination: 0/0, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (20)
summer:unknown / unknown (20)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Hana Valentová, Ph.D.
PhDr. Radka High, Ph.D.
Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Radka High, Ph.D.
Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.
PhDr. Hana Valentová, Ph.D.
Class: Volitelné předměty pro PS
Annotation -
In this course, students gain experience in developing the competence to present their own research at a professional conference. The research must be in the field of psychology and the extent of the bachelor thesis. In a standard structured presentation of limited duration, they learn to express the essentials from a larger research report and respond to questions and comments from the audience.
Last update: Smetáčková Irena, doc. PhDr., Ph.D. (29.10.2019)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je poskytnout studentům vlastní zkušenost z rozvoje kompetence prezentovat výsledky své práce veřejnosti ve formátu odborných konferencí.

Do předmětu se zapisují všichni studující, kteří se v letním semestru aktivně účastní katedrové studentské konference Studentské psychologické dny. Dvě nejlépe hodnocené práce jsou vyslány na mezinárodní kolo Studentských psychologických dnů. SPD organizačně zajišťuje dr. Hana Valentová.

Zároveň může být předmět splněn aktivní účastí na konferenci Den se školní psychologií, která se tradičně koná v lednu či únoru a je určena pro školní a poradenské psycholožky a psychology.  Den se školní psychologií organizačně zajišťuje dr. Hana Sotáková.

Studující mohou předmět plnit také prostřednictvím aktivní účasti na jiných konferencích, avšak vždy po schválení a s odbornou podporou dr. Hany Valentové.

Last update: Smetáčková Irena, doc. PhDr., Ph.D. (13.12.2020)
Literature - Czech

Literatura není jednotně stanovena. Je doporučována s ohledem na konkrétní téma studenta/studentky.

Last update: Smetáčková Irena, doc. PhDr., Ph.D. (29.10.2019)
Requirements to the exam - Czech

Zápočet se získává za aktivní účast na studentské konferenci organizované katedrou psychologie (zejména Studentské psychologické dny a Den se školní psychologií), a to s příspěvkem, který prezentuje vlastní psychologický výzkum v rozsahu bakalářské práce či diplomové práce.

Last update: Smetáčková Irena, doc. PhDr., Ph.D. (13.12.2020)
Syllabus - Czech

Ke klíčovým kompetencím vysokoškolsky vzdělaných psychologů patří schopnost aktivní účasti na odborných konferencích a seminářích organizovaných profesními organizacemi (Psychologické dny, Klinické dny, Poradenské dny, Novinky v pedagogické psychologii atd.). Předmět nabízí studentům vlastní zkušenost z rozvoje kompetence prezentovat výsledky vlastního psychologického výzkumu na odborné konferenci v pregraduálním studiu. Určen je především studentům navazujícího magisterského studia oboru psychologie k prezentacím výzkumů, které prováděli pro své bakalářské práce.
Studenti musí zpracovat časově omezenou (maximum 15 minut) PowerPointovou prezentaci, ve které vyloží to podstatné z badatelské motivace výzkumu, metod sběru a rozboru materiálu, výzkumných zjištění a vztahu vlastních zjištění k dosavadní odborné teorii zkoumaného jevu.
Oporou jsou studentům především vedoucí jejich bakalářských prací, případně oponenti či konzultace s kterýmkoliv pedagogem katedry, který připadá v úvahu svou odbornou orientací.
Odbornou veřejností na konferenci jsou především vystupující sami. Studenti bakalářského studia znají výzkumy svých kolegů jen v podobě rozpracované z bakalářských seminářů, nikoli v podobě završené a obhájené. Další podstatnou skupinou jsou studenti prvního ročníku bakalářského studia, kteří na konferenci jako posluchači získávají bližší představu o tom, jaká výzva je čeká v následujících ročnících studia. Konečně je třeba zmínit pedagogy katedry, pro které je konference jedinečnou příležitostí k seznámení se s orientací a výsledky výzkumu prováděného studenty bakalářského studia.
Zápočtem je hodnocena jen účast na konferenci a nezbytná kvalita prezentace. Předmětem hodnocení není kvalita reakcí na dotazy a komentáře publika.

 

V případě konference Studentské psychologické dny a Mezinárodní studentské psychologické dny se podmínky řídí mezinárodními dokumenty platnými pro příslušný akademický rok. Informace o SPD budou studujícím zaslány na začátku kalendářního roku; konference se koná na jaře příslušeného roku. Bližší informace poskytuje dr. Hana Valentová

Last update: Smetáčková Irena, doc. PhDr., Ph.D. (13.12.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html