SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Teaching students from culturally different backgrounds - OPNZ1Q030B
Title: Vzdělávání žáků z kulturně odlišného prostředí
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1, MC [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: unknown / 50 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
Teacher(s): PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
Pre-requisite : OPNZ1P003A
Annotation -
Last update: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (29.01.2023)
The course is focused on selected aspects of the education of children from culturally different environments. The nature of social inequalities, the role of schooling in building identity, and the benefits and risks of inclusive education will be discussed.
Descriptors - Czech
Last update: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (29.01.2023)
Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu praxe 0 minut
Samostudium literatury (za semestr) 20 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 25 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 0 hodin
 
Plnění předmětu  
Seminární práce 30 hodin
Příprava na zápočet 0 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 0 hodin
Literature - Czech
Last update: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (30.08.2019)

ALBA, R., KASINITZ, P., WATERS, M. C. The Kids Are (Mostly) Alright: Second-Generation Assimilation, Comments on Haller, Portes and Lynch. Social Forces. 2011, 89(3). s. 764- 773.

BITTNEROVÁ, D., DOUBEK, D., LEVÍNSKÁ, M. Funkce kulturních modelů ve vzdělávání. Praha: FHS UK, 2011.

CUMMINS, J. Beyond language. Academic communication and student success. Linguistics and Education. 2014, 26, s. 145-154.

HADJ MOUSSOVÁ, Z. Teoretický pohled na problematiku sociokulturně znevýhodněných žáků. In: Bittnerová, D. (ed.): Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných. Praha: Ermat Praha, 2009, s. 21-78.

HÁJKOVÁ, V., STRNADOVÁ, I. Inkluzivní vzdělávání. Teorie a praxe. Grada: Praha, 2010.

JARKOVSKÁ, L., LIŠKOVÁ, K., OBROVSKÁ, J., SOURALOVÁ, A. (2015). Etnicka rozmanitost ve škole: stejnost v různosti. Praha : Portal, 2015. 256 s.

KOHOUT–DIAZ, M., BITTNEROVÁ, D., LEVÍNSKÁ, M. Limity inkluze ve vzdělávání romských dětí v České republice: boj o identitu žáka. Pedagogická orientace. 2018, 28(2), s. 235 – 268.

LAUNIKARI, M., PUUKARI, S. (eds.). Multikulturní poradenství. Teoretické základy a osvěčené postupy v Evropě. Praha: Dům zahraničních služem MŠMT, 2009, s.157-169.

MORGENSTERNOVÁ, M., ŠULOVÁ, L. a kol. Interkulturní psychologie: rozvoj interkulturní senzitivity. Praha: Karolinum, 2007.

ŠTECH, S. Sociálně kulturní pojetí handicapu. In: Vágnerová, M., Hadj Moussová, Z., Štech, S. Psychologie handicapu. Praha: Karolinum, 2000.

PRŮCHA, J. Interkulturní psychologie. Praha: Portál, 2004.

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (29.01.2023)

Blok I – Moderní stát, etnická diverzita a role školy ve vzdělávání žáků ze sociokulturně odlišného
                      prostředí
1.    Kulturní diverzita v globální společnosti, národní stát a role školy (sociální inkluze a mobilita) – institucionální podstata kulturní ne/homogenity ve společnosti, vyjednávání identit v současném světě
2.    Příčiny školní neúspěšnosti (kulturní, sociální, biologické teorie)
3.    Multikulturní společnost v ČR, resp. v zemích bohatého severu.
4.    Zákony garantující právo dítěte na vzdělání

       Blok II – Žák z kulturně odlišného prostředí a limity, kterým čelí
5.    Sociální vyloučení a ne/možnost cesty za vzděláním (primární socializace)
6.    Sociální vyloučení a ne/možnost cesty za vzděláním (sekundární socializace, boj o identitu žáka)
7.    Nedobrovolná migrace dětí a její důsledky (nedobrovolná migrace a pocity dítěte, jazyk jako klíčová proměnná, integrace do vrstevnických skupin, konstrukce identit)
8.    Děti migrantů a jejich vzdělávací trajektorie (lineární versus segmentovaná asimilace, limity sociální mobility)

       Blok III – Intervence do vzdělání žáků z kulturně odlišného prostředí ze strany rodiny popřípadě
                       komunity
9.    Rodičovské strategie (pasivita x empowerment, vyjednávání mezi integrací a etnickou identitou)
10.    Vzdělávací aktivity  menšin a migrantů jako cesta k uchování výchozí etnicity.

        Blok IV – Škola a její možnosti ve vzdělání žáků z kulturně odlišného prostředí
11.    Učitelé a způsoby ne/zvládání inkluze (zatížení stereotypem, sebereflexe, etnizace přístupu k žákům, respektování žákovské identity, možné strategie)
12.    Instituce, které ne/pomáhají škole ve vzdělávání žáků z kulturně odlišného prostředí

        Blok V – Sebereflexe
13.    Reflexe situace setkání s žákem z kulturně odlišného prostředí. Předporozumnění, jak žák může zvládat situaci ve škole. Reflektování jeho zkušenosti. Na základě vlastního předporozumění a zprostředkované zkušenosti (deklarovaných postojů) žáka uvažovat o povaze a důsledcích jeho kulturní odlišnosti. Důraz na individuální prožívání každého žáka i učitele.


Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (30.08.2019)

Seminární práce

 

Další požadavky:

Aktivní účast na semináři, samostudium na základě vzdělávacích opor

Learning resources - Czech
Last update: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (09.12.2019)

Studijní opory v Moodlu jsou dostupné prostřednictvím tohoto odkazu:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8372

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html