SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Gifted children - OPNZ1Q013B
Title: Nadané děti
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022 to 2023
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1, C [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: unknown / 90 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Radka High, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Radka High, Ph.D.
Pre-requisite : OPNZ1P003A
Annotation - Czech
Předmět poskytuje základní orientaci v psychologických koncepcích nadání a inteligence, zdůrazňuje důležitost vnímání individuality žáka a jeho diagnostiku. Speciálně-pedagogické hledisko objasňuje možnosti podpůrných opatření ve škole v rámci společného vzdělávání. Didaktická perspektiva přináší metody práce s nadanými žáky v rámci běžné třídy. Dále jsou představeny odborné soutěže a mimoškolní a volnočasové aktivity, zaměřené na rozvoj nadání. 1. Základy problematiky nadání a nadaných – pojmy, teorie 1inteligence a nadání 2. Charakteristika nadaných 3. Emočně-sociální charakteristiky nadaných a mýty, které se o této šíří ve společnosti 4. Rodina a volný čas nadaných, možné problémy a jak jim předcházet 5. Typy nadaných dětí 6. Identifikace nadaných – proč?, v jakém věku (kdy?) a jak? 7. Identifikace nadaných – metody použitelné ve školním prostředí 8. Nadané děti ve škole – specifika výuky nadaného dítěte 9. Vhodné organizační formy práce s heterogenní skupinou. Individualizace a personalizace výuky, vrstevnaté učební úlohy, základní a rozšiřující učivo. 10. Motivace a motivování nadaných dětí 11. Situace v ČR, legislativa, IVP, možnosti edukace nadaného žáka v našem prostředí 12. Informační zdroje a portály zabývající se problematikou nadání
Last update: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (07.01.2024)
Aim of the course - Czech

Co je nadání? Studující...

 • napíší a diskutují minimálně 5 stereotypů o nadaných dětech

 • analyzují rozdíly v Renzulliho a Mönksovu modelu nadání

 • diskutují proces vývoje v Gagného diferenciovaném modelu nadání

Charakteristiky nadaných dětí

Studující...

 • popíší specifika nadaných dětí v oblasti sociálně-emoční, intelektové, kreativní a řečové

 • popíší rozdíly ve hře nadaných dětí

   

Nadání jako schopnosti

Studující...

 • popíší nadaného žáka z hlediska vyhlášky č. 73/2005 Sb., rozliší nadané a mimořádně nadané žáky 

 • analyzují podobnosti a rozdíly v nadání v různých teoriích mnohočetné inteligence (Sternberg, Gardner)

Proces identifikace nadání

Studující...

 • posuzují rozdíly v psychologické a pedagogické identifikaci nadání; u každého typu uvede minimálně 3 identifikační způsoby, popíše jejich pozitiva a negativa, argumentuje vhodnost užití vybraných identifikačních způsobu ve svém oboru

 • vysvětlí proces identifikace nadání za použití pojmů: nominace, screening, diagnostika a návazná opatření

 • popíší 5 oblastí, které lze při identifikaci nadání pozorovat, diskutuje nejvhodnější oblast pro svůj obor

 • uvedou minimálně 1 dotazník a 1 didaktický test vhodný pro identifikaci nadání, svůj výběr zdůvodní

Vzdělávání nadaných žáků a žákyň

Studující...

 • popíší 5 typů programů pro nadané žáky (akcelerace, rozšiřování výuky, vytváření zvláštních skupin, využití mentora, poradenství (vytváření IVP)), zhodnotí pozitiva a negativa zmíněných programů

 • popíší 20 principů vzdělávání nadaných žáků

 • vytvoří plán hodiny (nebo úkol) pro nadané žáky/žákyně ve svém oboru. V tomto úkolu je zapotřebí popsat cíl(e), časovou dotaci, potřebné pomůcky, jednotlivé kroky.

Last update: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (07.01.2024)
Literature - Czech

CIHELKOVÁ, J. Nadané dítě ve škole: náměty do výuky pro celou třídu. Praha: Portál, 2017.

FARAH, J. N. Successful Classroom Management for Gifted and Twice-Exceptional Students: Professional Learning Modules. Prufrock Press, 2018.

FOGARTY, R., KERNS, G. M., PETE, B. M. Unlocking student talent: the new science of developing expertise. New York, NY: Teachers College Press, 2018.

FREEEMAN, Y. S., FREEMAN, D. E., RAMIRÉZ, R. Diverse learners in the mainstream classroom: strategies for supporting all students across content areas, English language learners, students with disabilities, gifted/talented students. Portsmouth, NH: Heinemann, 2008.

HŘÍBKOVÁ, L. Nadání a nadaní: pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi. Praha: Grada, 2009.

MILLER, A. Drama nadaného dítěte aneb Hledání pravého Já (Přeprac. a rozš. vyd). Praha: Triton, 2012.

MUDRÁK, J. Nadané děti a jejich rozvoj. Praha: Grada, 2015.

Last update: High Radka, PhDr., Ph.D. (07.01.2024)
Requirements to the exam - Czech
Studující získají atest na základně pravidelného plnění úkolů v e-learningu. 
Last update: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (07.01.2024)
Learning resources - Czech

Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15382

Last update: High Radka, PhDr., Ph.D. (18.10.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html