SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
General Didactics and School Pedagogy - OPNZ1P004A
Title: Obecná didaktika a školní pedagogika
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, Ex [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: 25 / 20 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. RNDr. PhDr. Hana Voňková, Ph.D. et Ph.D.
Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.
PhDr. Radka High, Ph.D.
Teacher(s): Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.
PhDr. Radka High, Ph.D.
Mgr. Petr Mácha
PhDr. Karel Starý, Ph.D.
Interchangeability : OPND1P101A
Is interchangeable with: OPND1P101A
Annotation -
The subject develops the knowledge and skills needed for the teaching profession, connects theoretical knowledge with didactic analysis of specific teaching situations in the conditions of the school system in the Czech Republic. It provides the necessary basic orientation in the legislative environment in education. It guides students to understand and apply the basic planning, teaching, organizational and evaluation activities of the teacher.
Last update: Duschinská Karolina, Ing., Ph.D. (12.09.2023)
Aim of the course - Czech

Studující charakterizují a uvedou do souvislostí základní didaktické pojmy v kontextu výuky. Prokáží znalost informačních zdrojů. Analyzují modelové výukové situace s oporou o odbornou argumentaci, na příkladech vysvětlí postup plánování, realizace a evaluace výuky. Sestaví plán vyučovací hodiny, při jeho prezentování odborně zdůvodní strukturu hodiny, výukové cíle a jejich provázanost s ověřováním výsledků učení a s činnostmi žáků v hodině.

Last update: Duschinská Karolina, Ing., Ph.D. (17.01.2024)
Descriptors - Czech
Celková časová zátěž studenta 111,0
Odpovídající množství kreditů 4
Přidělené kredity 4
Zakončení Zk
Přímá výuka
Přednášky: 1
Cvičení: 1
Praxe: 0
Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 20 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 30 minut
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu praxe 0 minut
Samostudium literatury (za semestr) 25 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 10 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 12 hodin
Plnění předmětu  
Seminární práce 10 hodin
Příprava na zápočet 0 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 20 hodin
Popis:
V rámci nepřímé výuky budou studenti zpracovávat průběžné úkoly zadávané a vyhodnocované prostřednictvím LMS Moodle, dále budou studovat zadanou literaturu a matriály didaktické povahy (zejm. kurikulární dokumenty škol). 
Last update: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (27.01.2024)
Literature - Czech

Fletcher-Wood, H. (2021). Responzivní výuka: kognitivní vědy a formativní hodnocení v praxi. Praha: Edukační laboratoř.
Ginnis, P. (2017). Efektivní výukové nástroje pro učitele: strategie pro zvýšení úspěšnosti každého žáka. Praha: Edukační laboratoř.
Hattie, J. (2022). Prokazatelné učení. Metodická příručka pro učitele: maximalizace vlivu na proces učení. Praha: Edukační laboratoř.
MŠMT (2022). RVP – Rámcové vzdělávací programy. Edu.cz. https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/
Petty, G. (2013). Moderní vyučování (6., rozš. a přeprac. vyd.). Praha: Portál.
Starý, K., & Laufková, V. (2016). Formativní hodnocení ve výuce. Portál.
Vališová, A., & Kovaříková, M. (2021). Obecná didaktika a její širší pedagogické souvislosti v úkolech a cvičeních. Praha: Grada.
Zormanová, L. (2014). Obecná didaktika: pro studium a praxi. Praha: Grada.

Last update: Duschinská Karolina, Ing., Ph.D. (12.09.2023)
Syllabus - Czech

1. Přehled vstupních znalostí, základní pojmy potřebné k odbornému popisu výukových situací, k porozumění výukovým metodám. Obecná didaktika jako vědní disciplína, didaktický výzkum, informační zdroje.
2. Modely výuky. Transmisivní vyučování, podmínky pro jeho efektivní realizaci, frontální interaktivní výuka. 
3. Konstruktivistické vyučování a podmínky pro jeho efektivní realizaci, badatelsky orientovaná výuka.
4. Výchovně-vzdělávací cíle a jejich klíčové postavení v procesu plánování a realizace výuky. Vztahy mezi cíli, hodnocením výsledků učení a činnostmi žáků. Plánování cílů.
5. Funkce a prostředky pedagogické diagnostiky, hodnocení výsledků učení žáků, formativní hodnocení. Výsledky českých žáků v mezinárodním srovnání.
6. Základy teorie kurikula. Analýza systému a struktury kurikulárních dokumentů v ČR, fáze implementace kurikula a proces plánování. Učebnicové materiály. Gramotnosti. Cíle ŠVP.
7. Základní právní normy ve školství, dokumentace škol, pracovněprávní otázky ve školní praxi.

Last update: Duschinská Karolina, Ing., Ph.D. (12.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html