Mediated Learning - OPNZ0Q121B
Title: Zprostředkované učení
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Gabriela Málková, Ph.D.
Pre-requisite : OPNZ0Q102A
Interchangeability : ONPP13200
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Cílem předmětu je představit, vysvětlit a na konkrétních příkladech pedagogické praxe ukázat, co je zprostředkované učení. Studenti si v rámci kursu osvojí základní znalosti z oblasti pedagogické psychologie, které jsou předpokladem pro porozumění principů zprostředkovaného učení. Kurs opírá výklad zprostředkovaného učení o dvě teoretické linie: linii Vygotského sociokulturní teorie učení a o teorie vývoje poznávacích procesů Reuvena Feuersteina. Tématická skladba kursu: 1. Co je zprostředkované učení. 2. Vygotského pojetí významu sociálních interakcí a učení pro rozvoj poznávacích funkcí. 3. Vygotského teorie zóny nejbližšího vývoje. 4. Zprostředkované učení v díle Reuvena Feuersteina 5..Zprostředkované učení R. Feuersteina - charakteristiky 6. Uplatnění zprostředkovaného učení v pedagogické praxi a intervenci. 7. Zprostředkované učení jako výkladový princip v metodách systematické výuky myšlení .
Last update: Lucká Barbora, PhDr., Ph.D. (29.10.2021)
Literature - Czech

Základní literatura:

MÁLKOVÁ, G. Zprostředkované učení., Portál, Praha, 2009.

VYGOtSKÝ, L.S. Myšlení a řeč. Portál , Praha, 2004.- kapitoly o zóně nejbližšího vývoje ( Vztah učení a vývoje)

 

Doporučená literatura:

Málková, G. Umění zprostředkovaného učení. Togga Praha, 2008 .

Krejčová, L. Žáci potřebují přemýšlet. Portál, Praha 2013

Feuerstein, R., Falik, L.H.,  Feuersein, L.S.  Bohác, K.  . Myslet nahlas- mluvit nahlas. Portál, Praha. 2017.

Burden, R,., Nichols, L. Evaulating the process of introducing thinking skills programme into the scondary school curriculum.Research papers in Education, 15 (3) 2000, p. 293-306.   ( http://www.thinkingschoolsinternational.com/site/wp-content/uploads/2012/02/Evaluating-the-process-of-introducing-a-thinking-skills-programme-into-the-secondary-school-curriculum-Burden-and-Nichols.pdf)

Blagg, N. Can we teach intelligence? Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey, 1991

Last update: Málková Gabriela, doc. PhDr., Ph.D. (09.12.2019)
Syllabus - Czech

Témata v kurzu:

Co je zprostředkované učení: zprostředkované učení v pedagogické psychologii, interakce učitel- žák v perpektivě zprostředkovaného učení, zprostředkovaného učení a jeho význam pro psychosociální rozvoj dítěte, význam učení pro vývoj poznávacícíh funkcí

Zprostředování jako vývojový princip (Vygotskiánské inspirace): Vygotského přínos k poznání významu sociálních interakcí pro rozvoj poznávacícíh funkcí dítěte, neovygotskiánské inspirace, zjména Feuerstein a jeho teorie strukturní kognitivní modifikovatelnosti

Klíčové znaky zprostředkovaného učení : kritéria zprostředkovaného učení, projevy zprostředkovaného učení v interakci rodič- dítě a učitel-žák, zaměřenost a vzájemnost, přesah, význam.

Doplňkové znaky zprostředkovaného učení:popis projevů dítěte v učebních situacícíh a jejich provázanost s přístupem učitele

Užití principů zprostředkovaného učení v pedagogické praxi: konkrétní příklady aplikace principů zprostředkovaného učení ve výuce na 1. a 2. stupní základní školy

Instrumentální obohacování jako příklad aplikace principů zprostředkovaného učení v pedagogické praxi

 

 

Last update: Lucká Barbora, PhDr., Ph.D. (29.10.2021)
Course completion requirements - Czech

Podmínky pro úspěšné ukončení kurzu jsou následující:

  • účast na blokové výuce, která je evidována vyučující.
  • návrh zapracování principů zprostředkovaného učení do vlastní pedagogické přípravy. Úkol je zpracován do formy seminární práce a prezentován dle domluvy s vyučující v závěru kurzu nebo v rámci kolokvia.přesnění viz níže.

 

 

Last update: Lucká Barbora, PhDr., Ph.D. (29.10.2021)