SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Informal education - case study: The Duke of Edinburgh’s International Award - OPNZ0O166C
Title: Neformální vzdělávání - případová studie: Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019 to 2019
Semester: both
E-Credits: 4
Hours per week, examination: 0/2 Ex [hours/week]
Capacity: winter:unknown / 20 (28)
summer:unknown / unknown (28)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.
Teacher(s): Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.
Annotation -
Last update: PhDr. Josef Stracený, CSc. (18.05.2019)
The aim of the seminars is to acquaint students with an example of good practice in non-formal education. The case study is dedicated to the prestigious DofE (Edinburgh Ducer's Award) educational program.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. (25.09.2018)

Cílem předmětu je poskytnout studentům orientaci v oblasti neformálního vzdělávání a ilustrovat využití jeho prvků ve sféře formálního vzdělávání. Absolvent předmětu zároveň získá příslušné informace a kompetence k vykonávání role vedoucího programu DofE.

Literature -
Last update: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. (28.10.2019)

Neformální vzdělávání - MŠMT: http://www.msmt.cz/mladez/neformalni-vzdelavani-1

DofE: https://www.dofe.cz/, https://www.dofe.cz/en/

Neformální vzdělávání a volnočasové aktivity dětí a mládeže. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-80-7041-874-1.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. (25.09.2018)

Předpoklady úspěšného absolutoria jsou následující:

a) docházka: přijatelná je jedna omluvená absence,

b) aktivní účast na seminářích,

c) kolokviální zkouška: úspěšné zvládnutí předpokládá základní znalost principů neformálního vzdělávání a schopnost aplikovat poznatky na příkladech problematických situací, se kterými se vedoucí DofE ve své praxi mohou setkat.

 

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. (25.09.2018)

Tematický plán přednášek:

1. Organizace studia a úvod do neformálního vzdělávání.

2. Ilustrace neformálního vzdělávání na programu DofE; představení programu; mezinárodní rozměr programu.

3. Principy a oblasti programu DofE.

4. Role koordinátora a vedoucího programu; nastavování cílů v jednotlivých oblastech; koučovací přístup ve vedení účastníků a případové studie.

5. Oblast expedice; případové studie.

6. Fungování programu DofE na vzdělávacích institucích v praxi; role Národní kanceláře DofE; Online Record Book.

7. Specifika fungování programu DofE v různých typech vzdělávacích institucí (základní školy, střední školy, DDM, SVČ, dětské domovy, neziskové organizace); práce se znevýhodněnými účastníky programu.

8. Konkrétní příklady případových studií.

Course completion requirements
Last update: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. (28.10.2019)

a) attendance: one absence is acceptable,

b) active participation in seminars,

c) colloquial exam: successful mastery requires a basic knowledge of the principles of non-formal education and the ability to apply knowledge to examples of problematic situations that DofE leaders may encounter in their practice.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html