SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Social Deviance - OPNY4P031A
Title: Sociální deviace
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: 20 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
Teacher(s): prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
Pre-requisite : OPNY4P021A
Annotation -
Last update: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. (05.09.2022)
The course defines the interpretation of forms of social deviance in the broader context. It brings forward ethopedic issues. Classical biological, psychological and sociological theories of deviant behaviour are described and analysed during the course. The emphasis is on the integrative and interdisciplinary approach to the problem of social deviations. Conceptual, theoretical and methodological issues associated with the study of social deviance are discussed. Basic terms related to social deviancy are defined as part of the course, including normality and its types. Also, objectives and causes of deviant behaviour are presented and discussed. The course also includes the analysis of selected manifestations of deviant behaviour.
Aim of the course -
Last update: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. (05.09.2022)

The aim of the course is to provide students with basic insight to the development and current state of theoretical knowledge in the field of social deviance. The course gives the outline of the most important theories concerning social deviance. It describes functions of social deviations and points out value aspects of deviant behaviour. Also, it helps detect and analyse causes of selected manifestations of deviant behaviour.

Descriptors - Czech
Last update: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. (11.09.2023)

Předmět má 4 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 105 hodinám. Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 25 minut, samostudium literatury (za celý semestr) 13 hodin, práce se studijními materiály (za celý semestr) 11 hodin, plnění průběžných úkolů (za celý semestr) 17 hodin. Příprava na zkoušku a zkouška 30 hodin.

Kromě povinné literatury a látky, která zazní v rámci přednášek, můžete studovat z materiálů uložených v MOODLU. Předmět „Sociální deviace“ najdete pod názvem SODE. Zápisový klíč je sode.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (15.09.2019)

Fisher, S. & Škoda, J. (2009). Sociální patologie. Praha: Grada Publishing.

Forsyth, C. J. & Copes, H. (2014). Encyclopedia of social deviance. Los Angeles: Sage Publishing.

Hrčka, M. (2001). Sociální deviace. Praha: Sociologické nakladatelství.

Kliment, P. (2013). Sociální deviace I: studijní text pro kombinované studium. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Kraus, B. (2014). Společnost, rodina a sociální deviace. Hradec Králové: Gaudeamus.

Kraus, B. (2015). Sociální deviace v transformaci společnosti. Hradec Králové: Gaudeamus.

Munková, G. (2013). Sociální deviace: přehled sociologických teorií. Plzeň: Aleš Čeněk.

Urban, L. & Dubský, J. (2012). Sociální deviace. Plzeň: Aleš Čeněk.

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. (05.09.2022)

Prostudovaná (povinná) literatura, která bude specifikována při výuce. Úspěšné absolvování písemného testu (minimální úspěšnost: 60 %). Obsahem testu bude učivo obsažené v povinné studijní literatuře a učivo prezentované v rámci výuky.

Zkouška proběhne distanční formou, a to prostřednictvím tzv. open-book testu s otevřenými položkami - bodování: 20-18 bodů (1), 17-15 bodů (2), 14-12 bodů (3).

Povinně je třeba prostudovat následující literaturu:

HRČKA, M. Sociální deviace. Praha : SLON, 2000 (popř. další vydání). Strany: 0-25, 93-116, 127-141, 153-257 (nastudovat alespoň 3 biologické, 3 psychologické a 3 sociologické teorie deviantního chování plus s. 257-259).

Syllabus -
Last update: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. (05.09.2022)

Social deviance and content related terms.

Definition and types of normality.

Defining characteristics of social deviance.

Social and non-social deviance.

Normative and reactive conception of social deviance.

Objectives, functions and causes of deviant behaviour.

Biological, psychological and sociological theories of deviant behaviour.

Selected manifestations of deviant behaviour (alcoholism, gambling, graffiti, prostitution, suicidality, sects and destructive movements etc.).

Value aspects of deviant behaviour.

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. (05.09.2022)

Podmínkou úspěšného absolvování předmětu je kromě složení zkoušky i vypracování zadaného úkolu, jeho prezentace a obhájení. 

 

Zadání úkolu (3–4 normostrany):

Zvolte si jeden projev neukázněného chování žáků ve škole (záškoláctví, šikanování, vandalismus, drzost, vulgárnost, agrese, užívání návykových látek, netolismus, rasismus, xenofobie, intolerance, krádeže…) a podívejte se na něj pohledem tří skupin teorií deviantního chování (teorie biologické, psychologické a sociologické).

 

V úvodu daný projev chování popište (vysvětlete, definujte) a poté se zamyslete nad tím, jaké teorie deviantního chování mohou daný projev deviantního chování vysvětlit či přispět k jeho objasnění. Jasně (nadpisem a tučným písmem) od sebe oddělte teorie biologické, psychologické a sociologické. Při práci s literaturou nezapomínejte uvádět přesné bibliografické odkazy (včetně čísel příslušných stránek), a to jak v případě citací, tak u parafrází.

 

Zpracovaný úkol uzavřete seznamem použité literatury podle bibliografické normy. Úkol mi pošlete ve Wordu (1 normostrana = 1800 znaků, včetně mezer).

 

Za vypracovaný úkol můžete získat 0-2 body. Získané body Vám budou přičteny k dobru u testu.

Learning resources - Czech
Last update: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. (05.09.2022)

Studijní opory jsou umístěny v MOODLU. Zkratka předmětu: SODE

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html