SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
Elective Course C - Anthropology - OPNX2O119B
Title: Výběrový kurz C Antropologie
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (30)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Markéta Dvořáková
Interchangeability : OPNX2O118B
Z//Is interchangeable with: OPNX2O118B
Annotation -
Last update: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D. (04.02.2018)
The course is based upon, linguistic anthropology that focuses on studying various aspects of the multifarious and dynamic relationship between communication and culture, or society. After examining semiotic conception of language, we go on explaining certain relevant parts of synchronic linguistics in order to gain the body of knowledge that is relevant for further studies of topics within the broader theme of "language and culture" – e.g., relationship among language, ethnicity and culture; language behavior and the limits of its awareness; interrelations among language system, language use and language ideology; communicative competence as related to interethnic attitudes; language and gender; direct and mediated communication; lanague, thought and world view; language, social identity and stratification.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D. (04.02.2018)

Cílem předmětu je seznámit studující se znalostmi uvedenými v anotaci.  

Literature - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D. (04.02.2018)

Základní:

Auer, P. 2014. Jazyková interakce. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Salzamann, Z. 1997: Jazyk, kultura a společnost. Úvod do lingvistické antropologie. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku Akademie věd České republiky.

Doporučená:

Bourdieu, Pierre: Language and Symbolic Power.

Briggs, C. - Bauman, R. 1992: "Genre, Intertextuality, and Social Power." Journal of Linguistic Anthropology, vol. 2, no. 2, December 1992.
 
Duranti, Alessandro. 1997: Linguistic Anthropology. Cambridge: Cambridge University Press  398 pp.

Foley, William A. 1997: Anthropological linguistics: an introduction. Oxford: Blackwell. 495 pp.

Gellner, Ernest. 2005: Jazyk a samota: Wittgenstein, Malinowski a habsburské dilema. Brno: CDK.

Hagege, Claude. 1998: Člověk a řeč: lingvistický příspěvek k humanitním vědám. Praha: Karolinum. 311 s.

Hymes, D. H. 1962: "The Ethnography of Speaking." In T. Gladwin and W. Sturtevant (eds.): Anthropology and Human Behaviorpp. 13-53. Published by the Anthropological Society of Washington.

Ochs, E. - Schieffelin, B. B. 1990:  The give and take of everyday life: language socialization of Kaluli children. Cambridge: Cambridge University Press.

Pokorný, Jan. 2010: Lingvistická antropologie: jazyk, mysl a kultura. Praha: Grada. 346 s.

Saussure, F. de. 1996, 2008: Kurs obecné lingvistiky. Praha: Academia.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D. (15.12.2019)

1)   Pravidelná docházka - max. 1 absence.

2)   Anotace povinné četby – odevzdává každý studující ve vytištěné podobě v té hodině, na kterou je četba předepsána – rozsah 800-1000 znaků včetně mezer. Týká se pouze povinné četby, nikoli doporučené.

3)   Závěrečný písemný znalostní test. Test napsaný aspoň na 3 je podmínkou udělení zápočtu. V případě nesplnění testu ústní zkouška.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D. (02.03.2019)

1.     Organizace kurzu a systém práce.

2.     Jazyk a obraz světa. Čas, prostor a jejich jazykové ztvárnění. Whorfova hypotéza. Kulturní a jazyková relativita.

3.     Sémiotika: znak. Druhy znaků. Jazyk jako znakový systém. Výrazový a významový plán jazyka.

4.     Lingvistika: synchronní a diachronní. Jednotky émické a etické. La langue - la parole.

5.     Paradigma a syntagma: osa výběru a osa kombinace.

6.     Jazykový kontakt. Franz Boas: jazyk, etnicita a kultura. Řečová a jazyková komunita. Ukázka: Karel Čapek. 

7.     Jazyk jako systém, užití a ideologie/postoj: language system, language use, language ideology. Sprachbund - Sprechbund. Odlišnost lingvistické antropologie od lingvistiky. 

8.     Ideologie a indexikalita. Světový názor a deixis: zde – teď – já. Sociální komunikace přímá a mediovaná. Jazyk a média. Jazyk politiky a politika jazyka. 

9.     Standard a variabilita. Jazyková správnost: preskripce a deskripce. Spisovná čeština. Diglosie a semidiglosie. Jazyk a národní identita: silversteinovská kritika Benedicta Andersona. 

10.  Sociolingvistika: William Labov – jazyk a sociální stratifikace.

11.  Moc jazyka a jazyk moci. 

12.  Písemný znalostní test

Začátkem semestru mohou studující dostat e-mailem aktualizovanou verzi sylabu, která odpovídá konkrétním časovým dispozicím daného semestru.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D. (02.03.2019)

1)   Pravidelná docházka - max. 1 absence.

2)   Anotace povinné četby – odevzdává každý studující ve vytištěné podobě v té hodině, na kterou je četba předepsána – rozsah 800-1000 znaků včetně mezer. Týká se pouze povinné četby, nikoli doporučené.

3)   Závěrečný písemný znalostní test. Test napsaný aspoň na 3 je podmínkou udělení zápočtu. V případě nesplnění testu ústní zkouška.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html