SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Elective Course C - Religious and Ethical Issues - OPNX2O118B
Title: Výběrový kurz C Náboženská a etická problematika
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (35)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
Interchangeability : OPNX2O119B
Is interchangeable with: OPNX2O119B
Annotation -
Last update: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. (04.02.2018)
1. Enlightenment interpretation of religion, which lives in our understanding – obviousness of subject and objectivity assumption; home as a centre of world of prescientific community (“we“) – formal structure of their lived world; their irreligiousness, “we“ and “their“, “our” and “foreign“ 2. Jews – reading and interpretation of selected texts from the Torah; 3. Religion as reverse self-interpretation of societies, which incorporate theoretical approach and idealisation – “scientific religions“, i.e. religions requiring theology as a science about themselves; connection to the transformation of world to universum – European imperialism – faith-hope-love; will and ordo occluding Platonism of Augustus Aurelius – discovery of subjectivation: “inner human” – temporality; being = creatio; 4. Christianity – reading and interpretation of texts from New Testament – relation to time; Catholicism and Orthodoxy – difference in their trinitology; new relation between knowledge and judgement (faith) – temporality – eternity – dogmatism of General Councils and background knowledge about the difference between lived proclamation and their scientification; 5. Islam – reading and interpretation of selected texts from the Koran – relation to time; 6. Fall of Aristotelian - Ptolemaic interpretation of “world“; first and second reformation, Descartes’ metaphysics as continuation of Christian metaphysics – Modern Age science of theological causes 7. Feuerbach – demythologization of religions of his deductions from anthropology 8. Kierkegaard – Christianity and his contravention of philosophy 9. Marx – criticism of subjectivity and imagination; relationship of sociability and religion; alienation externalization, fetishism; 8. Nietzsche – Christian overturn of Christianity – will-eternity, phenomenon-essence, nihilism; 9. Second nature as a cave of higher order – myth, shift, symbol – science as a producer of higher order myths; economy as a theology of market; superficiality of opinion that the human of our „now“ is not religious, problematics of symbol and picture – media and myth; transformation of the world to planet – de-secularization, de-conviction (techne), de-distancing; paradoxes arising by the move of colonization and planetarization – conflict of the universum and subjective-relative worlds as a base of misunderstanding to Non-Europeans – misunderstanding of our European “self” in the basis of misunderstanding the foreign.
Descriptors - Czech
Last update: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. (28.01.2021)

V případě on-line výuky bude výuka realizována v prostředí aplikace MS Teams na tomto odkazu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmRlN2NlZTQtOTNlOC00MWRkLWEzMzYtYjAxOTQyODViNzMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d%22%2c%22Oid%22%3a%2254095480-531f-41a2-a5f6-cab1b93cd9c4%22%7d

Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. (04.02.2018)

Literatura:

Waardenburg, Jacques. Bohové zblízka. Systematický úvod do religionistiky. 1. vyd. Brno: Ústav religionistiky FF MU a Georgetown, 1997. 164 s. ISBN 80-210-1445-8

BUBER, Martin. Já a ty. Praha: Mladá fronta, 1969. 108 s.

Rendtorf, Rolf. Hebrejská bible a dějiny. Úvod do starozákonní literatury. 3. vyd. Praha: Vyšehrad, 2003. 376 s. ISBN 80-7021-634-4

Harnack, Adolf. Dějiny dogmatu. Praha: Knihovna samostatnosti, 1903. 475 s.

Kučera, Zdeněk. Trojiční teologie. Základ teologie ve zjevení. 1. vyd. Brno: L. Marek, 2002. 296 s. ISBN 80-86263-21-5

Augustin. Vyznání, přel. M. Levý, Praha: Ladislav Kuncíř, 1926, přetisk Praha: Kalich.

Augustin. O milosti a svobodném rozhodování.

Augustin. O pořádku. O učiteli, přel. K. Svoboda, Praha: Česká akademie věd a umění, 1942, přetisk in SVOBODA, Karel. Estetika svatého Augustina a její zdroje. Brno: Masarykova univerzita, 1996, s. 179-278.

HELVÉTIUS, Claude Adrien. Výbor z díla. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1953. 185 s.

HOLBACH, Paul H. Zdravý rozum. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1959. 177 s.

FEUERBACH, Ludwig. Podstata křesťanství. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1954. 473 s.

PEŠEK, Jiří - PELCOVÁ, Naděžda. (vyd.). Výbor z filozofických spisů mladohegelovců. Praha: Svoboda, 1989. 357 s. ISBN 80-205-0078-2

KIERKEGAARD, Søren Aabye. Filosofické drobky, aneb, Drobátko filosofie. Olomouc: Votobia, 1997, 152 s. ISBN 80-7198-197-4

MARX, Karl, Friedrich ENGELS a Miluše SVATOŠOVÁ. Spisy. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1956, 690 s.

MARX, Karel. Ekonomicko-filosofické rukopisy z roku 1844. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1961. 170 s.

HEIDEGGER, Martin, Claudius STRUBE, Matthias JUNG a Thomas REGEHLY. Phänomenologie des religiösen Lebens. Frankfurt am Main: Klostermann, 1995, xiii, 351 s. ISBN 3-465-02845-7

HUSSERL, Edmund. Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie: úvod do fenomenologické filosofie. Vydání 2., reprint 1. vydání, Academia 1972. Praha: Academia, 1996, 568, 1 strana. ISBN 80-200-0561-7

HUSSERL, Edmund a Rochus SOWA. Die Lebenswelt: Auslegungen der vorgegebenen Welt und ihrer Konstitution : Texte aus dem Nachlass (1916-1937). Dordrecht: Springer, 2008, lxxxi, 956 s. ISBN 978-1-4020-6476-0

BARTHES, Roland. Mytologie. 1. čes. vyd. Praha: Dokořán, 2004, 170 s. ISBN 80-86569-73-x

Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. (14.05.2019)

1. Kritika osvícenského výkladu světa a původu náboženství

2. Židé a Tóra

3. Křesťanství

4. Křesťanství - dogmata prvních všeobecných koncilů

5. Islám a Korán

6. Zrod novověku a proměna náboženství

7. Ludwig Feuerbach

8. Sören Kierkegaard

9. Karl Marx

10. Friedrich Nietzsche a teologie po smrti boha

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. (24.02.2021)
Dialog na kolokviu, týkající se na kurzu sledovaných problémů a přečtené literatury.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html